Π.Δ. 24/2022

​ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24 ΦΕΚ Α 64/24.3.2022

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των περ. α΄, ε΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄ 27), όπως ισχύουν. β) Του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 1954/2003 και (ΕΚ) 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 2371/2002 και (ΕΚ) 639/2004 και της υπό στοιχεία 2004/585/ΕΚ απόφασης του Συμβουλίου (L 354 και διορθωτικά L 44/2018, L 122/2018 και L 162/2018).

2. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 4190).

3. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο υπ’ αρ. 285/21.10.2021 (θέμα 1ο) πρακτικό του.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αρ. 15/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) και ειδικότερα:

α) η χορήγηση αδειών αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη,

β) ο καθορισμός των επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων και η σήμανσή τους,

γ) ο καθορισμός των επιτρεπόμενων περιόδων και περιοχών αλίευσης,

δ) η καταχώριση των αλιευθεισών ποσοτήτων και

ε) η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας, στα σκάφη που δραστηριοποιούνται στην αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι.

Άρθρο 2
Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης του είδους αυτού.

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός (FPO) σύμφωνα με το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) και το π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας αλίευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αίτηση άδειας αλίευσης, για την αντίστοιχη περίοδο αλιείας, υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η άδεια αλίευσης ισχύει από την 1η Μαΐου κάθε έτους ή, εφόσον η απόφαση χορήγησής της εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή, από την ημερομηνία έκδοσής της και έως την 31η Αυγούστου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

4. Οι άδειες αλίευσης καταχωρίζονται σε μητρώο στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 και την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 116 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 (L 343 και διορθωτικά L 149/2015 και L 122/2018).

Άρθρο 3
Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία και σήμανση αυτών

1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι, πραγματοποιείται με παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες) ή/ και σφαιροειδείς κλωβούς (κιούρτους), οι οποίοι αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με μήκος και πλάτος ή διάμετρο, αντίστοιχα, που δεν υπερβαίνουν τα ογδόντα εκατοστά (80cm) και ύψος που δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε εκατοστά (45cm), επενδυμένους με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον δώδεκα χιλιοστών (12mm) κατά τη μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις (4) τουλάχιστον πλευρές. Οι κλωβοί φέρουν δύο (2) ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον δεκατριών εκατοστών (13cm) και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά. Το πλέγμα των παγίδων είναι έτσι κατασκευασμένο και τοποθετημένο ώστε το μάτι να παραμένει ανοιχτό.

2. Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία στοχεύουν το είδος συμιακό γαριδάκι, δύνανται να φέρουν και να χρησιμοποιούν συνολικά έως εκατόν πενήντα (150) κλωβούς με τα χαρακτηριστικά της παρ. 1.

3. Τα αλιευτικά εργαλεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα ή σε σειρά και σημαίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 11 και 12 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 (L 112 και διορθωτικά L 328/2011 και L 125/2012).

4. Σε περίπτωση απώλειας αλιευτικών εργαλείων ή μέρους αυτών, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους έχει την ευθύνη για την άμεση ανάσυρσή τους. Αν τα απωλεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους ενημερώνει άμεσα την οικεία λιμενική αρχή.

5. Με το τέλος της αλιευτικής περιόδου, τα αλιευτικά εργαλεία ανασύρονται, στοιβάζονται και φυλάσσονται στην ξηρά.

Άρθρο 4
Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας
Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι επιτρέπεται αποκλειστικά:

α) από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους,

β) σε βάθη μεγαλύτερα των σαράντα μέτρων (40 m) και

γ) εκτός των απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 5
Καταχώριση δεδομένων
Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους συμιακό γαριδάκι, καθώς και των παρεμπιπτόντων ειδών, καταχωρίζονται, για κάθε αλιευτικό ταξίδι, από τους επαγγελματίες αλιείς στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS), μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2287/40083/7.4.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 695). Η παροχή στοιχείων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών.

Άρθρο 6
Κυρώσεις
Για τους παραβάτες του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και της υπ’ αρ. 3866/ 78486/14.7.2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1587).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ