ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 23/1999

Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις (Α΄17).

Τελευταία ενημέρωση σύμφωνα με  το Π.Δ 294/29.10.2002

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17
08 Φεβρουαρίου 1999
Προεδρικό Διάταγμα 23
Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις (Α΄17).

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου” (Α’34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6του Ν. 1440/1984 (Α’ 70), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101).
2.Τιςδιατάξειςτωνάρθρων2παρ.1,40, 41 και 179του Ν.Δ. 187/1973 (Ά 261).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα” (Α’ 137), όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) καθώς και τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Ά 38), με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 Ατου Ν. 1558/1985.
4.Την οδηγία 98/41/ΕΚτου Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 που δημοσιεύθηκε στο αριθ. L. 188/35/02.07.98 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγό πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των Κρατών Μελών της Κοινότητας.
5.Το αριθ.338/24.11.98 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
7.Την αριθ. 639/1998/221298 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,

αποφασίζουμε:
Σύμπτυξη – Ανάπτυξη όλων  / Άρθρο 1. (Άρθρο 1 οδηγίας) Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η προώθηση της ασφάλειας και των δυνατοτήτων διάσωσης των επιβατών και των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς λιμένες ή λιμένες άλλου κράτους μέλους και η διασφάλιση ότι η έρευνα και διάσωση, καθώς και οι συνέπειες ενός ατυχήματος, θα μπορούν να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά.
Άρθρο 2. (Άρθρο 2 οδηγίας) Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών προσδιοριζόμενη έννοια:
α. “Επιβάτης” : Κάθε άτομο που επιβαίνει στο πλοίο εκτός από τον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα.
β. “Επιβαίνοντες”: Ολα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων του πλοιάρχου ή Κυβερνήτη και του πληρώματος, που επιβαίνουν στο πλοίο ανεξαρτήτως ηλικίας.
γ. “Επιβατηγό πλοίο”: Κάθε πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που θαλασσοπλοεί και μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες.
δ. “Ταχύπλοο σκάφος”: Ταχύπλοο σκάφος σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού 1 του Κεφαλαίου X της Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (SOLAS) 1974, όπως ισχύει κατά την 18η Ιουνίου 1998.
ε. “Εταιρεία”: Ο πλοιοκτήτης του επιβατηγού πλοίου ή κάθε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο εφοπλιστής, ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής, που έχει αναλάβει από τον πλοιοκτήτη την ευθύνη εκμετάλλευσης του επιβατηγού πλοίου.
στ. “Κώδικας ISM”: Ο διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη της ρύπανσης που εγκρίθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) με την απόφαση Α.741 (18) της συνέλευσης της 4ης Νοεμβρίου 1993.
ζ. “Υπεύθυνος της καταγραφής επιβαινόντων”:Το επί της ξηράς αρμόδιο πρόσωπο που ορίζει η εταιρεία για να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα ISM, ή το επί της ξηράς πρόσωπο που έχει ορίσει η εταιρεία ως υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που επιβιβάζονται σε επιβατηγό πλοίο της.
η.”Αρμόδια Αρχή”:Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (YEN) και οι Λιμενικές Αρχές της χώρας, θ. “Μίλι.Απόσταση ίση με 1852 μέτρα, ι. “Προστατευμένη θαλάσσια περιοχή”: Η θαλάσσια περιοχή, που είναι προφυλαγμένη από τις συνθήκες της ανοικτής θάλασσας, στην οποία τα πλοία ουδέποτε απέχουν περισσότερο από έξι (06) μίλια από ένα καταφύγιο στο οποίο μπορούν να αποβιβασθούν ναυαγοί και της οποίας η εγγύτητα προς εγκαταστάσεις αναζήτησης και διάσωσης είναι εξασφαλισμένη.
ια. “Τακτική γραμμή”. Μια σειρά θαλάσσιων διαδρομών εκτελούμενων κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσότερων λιμένων, είτε:
1)σύμφωνα με γνωστοποιημένο πρόγραμμα ή
2)με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν εμφανώς συστηματική σειρά.
ιβ. “Τρίτη χώρα”: Χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Άρθρο 3. (Αρθρο 3 οδηγίας) Εφαρμογή
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα επιβατηγό πλοία με εξαίρεση:
τα πολεμικά και τα οπλιταγωγά πλοία και τα σκάφη αναψυχής που δεν έχουν πλήρωμα και δεν μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς.
Άρθρο 4. (Αρθρο 4 οδηγίας) Καταμέτρηση επιβαινόντων
1.Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη ή αξιωματικού καταστρώματος ή γενικών υπηρεσιών ή άλλου μέλουςτου πληρώματος, που έχει ορισθεί από αυτόν (τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη), όλοι οι επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα καταμετρούνται πριν από την αναχώρησή του.

2.Ο αριθμός των επιβαινόντων θα ανακοινώνεται πριν από την αναχώρηση οτον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του επιβατηγού πλοίου, στην περίπτωση που για την καταμέτρηση έχει ορισθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, άλλο πλην αυτού πρόσωπο, καθώς και στον υπεύθνο για την καταγραφή των επιβαινόντων ή σε κάθε άλλο σύστημα που διαθέτει η εταιρεία επί της ξηράς και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.Με ευθύνη της εταιρείας ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος στην αρμόδια Αρχή, εφόσον χρειασθεί, χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος, αλλά και για τον έλεγχο της ορθής καταμέτρησης.
Άρθρο 5. (Αρθρο 5 οδηγίας) Καταγραφή επιβαινόντων
1.Για κάθε επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό Λιμένα και πραγματοποιεί πλού άνω των είκοσι (20) μιλιών από το σημείο αναχώρησης, καταγράφονται, με ευθύνη του υπεύθυνου της καταγραφής επιβατών, οι ακόλουθες πληροφορίες:
το επώνυμο των ατόμων που επιβαίνουν σ’αυτό,
το όνομα ή το αρχικό γράμμα,
το φύλο,
η ηλικία ή η ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας (ενήλικας, παιδί, βρέφος) του ατόμου, ή το έτος γέννησής του και,
κάθε πληροφορία,που παρέχεται οικειοθελώς από το άτομο, σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που χρειάζεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2.Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς επιβάτη, επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία επιβίβασης (CHECKIN) και γνωστοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) λεπτών μετά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου στην εταιρεία ή σε επί ξηράς σύστημα της εταιρείας. Με ευθύνη της εταιρείας οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στην αρμόδια Αρχή, εφόσον χρειασθούν χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος, αλλά και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των συστημάτων καταγραφής.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 6. (Άρθρο 8 οδηγίας) Υποχρεώσεις εταιρειών επιβατηγών πλοίων που αναχωρούν από Ελληνικό λιμένα.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγών πλοίων, που αναχωρούν από Ελληνικό λιμένα, υποχρεούνται να:

α. Δημιουργούν σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες.Το σύστημα αυτό προκειμένου περί πλοίων τα οποία σύμφωνα με το πιστοποιητικό ασφαλείας έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη από εκατό (100) επιβάτες είναι ηλεκτρονικό. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα συμμορφώνεται προς τα κριτήρια που καθορίζονται από το άρθρο 9 του Διατάγματος αυτού.

β. Ορίζουν ένα μόνον υπεύθυνο για την καταγραφή των επιβατών, τη διατήρηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα ή για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των πληροφοριών.
Τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου (ονομ/μο, δ/νση, τηλέφωνο κ.λπ) και του αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του, οι οποίοι θα πρέπει να αποδέχονται τον ορισμό τους, ανακοινώνονται στην Αρμόδια Αρχή.

γ. Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της αρμόδιας Αρχής για την έρευνα και διάσωση σε περίπτωση κινδύνου ή ύστερα από ατύχημα ή για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των πληροφοριών.

δ. Εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα (πληροφορίες) προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του Προεδρικού Διατάγματος.

ε. Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε άτομα που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καταγράφονται και ανακοινώνονται στον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη του επιβατηγού πλοίου πριν απο την αναχώρηση του.
Άρθρο 7. (Αρθρο 6 οδηγίας) Υποχρεώσεις εταιρειών επιβατηγών πλοίων που δεν αναχωρούν από Ελληνικό λιμένα.
1.Η Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με Ελληνική σημαία, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε λιμένα εντός της Κοινότητας, εξασφαλίζει ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του προηγούμενου άρθρου.

2.Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε Ελληνικό λιμένα, εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1 και το άρθρο 5 παρ. 1. συγκεντρώνονται και διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια Αρχή, εφόσον χρειασθούν χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος ή για τον έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.
Άρθρο 8. (Άρθρο 7 οδηγίας) Υποχρεώσεις πλοιάρχων ή κυβερνητών
Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επιβατηγού πλοίου που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα ή λιμένα άλλου κράτους μέλους ή λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε Ελληνικό λιμένα υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:
1.ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν δεν υπερβαίνει τον αριθμό που είναι γραμμένος στο Πιστοποιητικό Ασφαλείαςτου πλοίου.
2.Στις περιπτώσεις που απαιτείται,καταγράφονται για όλους τους επιβαίνοντες οι πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 9. (Άρθρο 11 οδηγίας) Συστήματα καταγραφής επιβατών
1.Τα συστήματα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοία πληρούν τα ακόλουθα λειτουργικά κριτήρια:

α. Σαφήνεια
Τα απαιτούμενα δεδομένα καταχωρούνται κατά τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα.

β. Διαθεσιμότητα:
Τα απαιτούμενα δεδομένα είναι ευκόλως διαθέσιμα στις Αρχές που θα χρειασθούν τις πληροφορίες που περιέχονται σ’αυτά.

γ. Διευκόλυνση:
Δεν δημιουργούνται περιτές καθυστερήσεις στα άτομα που επιβιβάζονται ή και αποβιβάζονται από τα πλοία.

δ. Ασφάλεια:
Τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας, μη επιτρεπόμενης μεταβολής παραβίασης ή προσπέλασης.

2.Για κάθε επιβατηγό πλοίο επιτρέπεται η ύπαρξη ενός και μόνο συστήματος καταγραφής επιβατών.
Άρθρο 10. (Άρθρο 9 οδηγίας) Απαλλαγές Παρεκκλίσεις
1.Επιβατηγό πλοία, τα οποία εκτελούν τακτικούς πλόες διάρκειας μικρότερης της μιας ώρας μεταξύ λιμένων, αποκλειστικά και μόνο σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, μπορεί να απαλλάσσονται με απόφαση της Αρχής από την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος, περί γνωστοποίησης του αριθμού των επιβαινόντων ατόμων στον αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών ή σε επί ξηράς σύστημα που διαθέτει η εταιρεία για να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

2.Επιβατηγό πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες μεταξύ δύο λιμένων ή πλόες από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις αποκλειστικά και μόνο σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, μπορεί να απαλλάσσονται από την υποχρέωση του άρθρου 5 του παρόντος.

3.Για τις τακτικές γραμμές σε περιοχές στις οποίες η ετήσια πιθανότητα το σημαντικό ύψος κύματος να υπερβαίνει τα δύο (02) μέτρα είναι μικρότερη του 10% και εφόσον ο πλούς δεν υπερβαίνει κατά προσέγγιση τα τριάντα (30) μίλια από το σημείο αναχώρησης ή εάν ο κύριος σκοπός της Υπηρεσίας είναι η παροχή τακτικής σύνδεσης σε απόμερες κοινότητες για τις συνήθεις χρήσεις, μπορεί, με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να καθιερώνεται καθολική ή μερική παρέκκλιση από την απαίτηση του άρθρου 5 του παρόντος για επιβατηγό πλοία που εκτελούν πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων, εάν κριθεί ότι είναι ανεφάρμοστο να καταγράφουν οι εταιρείες τις πληροφορίες.

4.Δεν παρέχονται απαλλαγές, ούτε παρεκκλίσεις σε επιβατηγό πλοία που αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και φέρουν σημαία τρίτης χώρας συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης SOLAS, η οποία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις SOLAS δεν συμφωνεί με την εφαρμογή απαλλαγών αυτού του είδους.
Άρθρο 11. (Αρθρο 10 οδηγίας) Εγκριση έλεγχος συστημάτων καταγραφής επιβατών
1.Τα συστήματα καταγραφής που καθιερώνονται σύμφωνα, με τις διατάξεις του παρόντος εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή μετά από εισηγήσεις/ προτάσεις ειδικών επιτροπών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Γ ια την έγκριση του συστήματος υποβάλλεται από κάθε υπόχρεη εταιρεία αίτηση με πλήρη περιγραφή της λειτουργίας του. Οι αιτήσεις εγκρίσεως των συστημάτων των υπόχρεων εταιρειών επιβατηγών πλοίων που ήδη εκτελούν πλόες από Ελληνικούς λιμένες υποβάλλονται μέχρι την 30 Ιουνίου 1999. Τα έξοδα μετακίνησης των ειδικών επιτροπών, εφ’ όσον απαιτηθεί, βαρύνουν τις υπόχρεες εταιρείες.
Οι ειδικές απαιτήσεις τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα και τα είδη των συστημάτων καταγραφής επιβατών, ώστε να πληρούνταιτα λειτουργικά τους κριτήρια, ανάλογα με τις κατηγορίες των επιβατηγών πλοίων και τον αριθμό των επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ασφάλειας τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

2.Επιβατηγό πλοία των οποίων οι εταιρείες έχουν εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα έχουν συμβληθεί και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίου επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (ΦΕΚ 110Α) χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό ως σύστημα καταγραφής των επιβατών.

3.Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει, δειγματοληπτικά, την ορθή λειτουργία των συστημάτων καταγραφής που καθιερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 12. Κυρώσεις
Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 180 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο Δωδέκατο του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29Α).
Άρθρο 13. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διατάξεις που αναφέρονται στην καταγραφή των επιβαινόντων και στις υποχεώσεις των εταιρειών, των υπευθύνων καταγραφής των επιβαινόντων και των Πλοιάρχων ή Κυβερνητών των πλοίων για την καταγραφή των επιβαινόντων, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2000.
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1999