Π.Δ. 23/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23 ΦΕΚ Α 64/24.3.2022

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κολοκυνθού, η» του Δήμου Καστοριάς ως Δημοτικής Κοινότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως οι παρ. 2, 3 και 4 τροποποιήθηκαν και τελικώς το άρθρο διαμορφώθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90) σε συνδυασμό με το άρθρο 86 του ίδιου νόμου,

β) της παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

γ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)], όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε) της υπ’ αρ. 11247/28.12.2012 απόφασης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της χώρας» (Β΄ 3465), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ 191/18.3.2014 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄ 698),

στ) της υπ’ αρ. 74447/29.12.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας» (Β΄ 2044),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

η) της υπό στοιχεία Υ22/18.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

2. Την υπ’ αρ. 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς με ΑΔΑ: 6ΠΦΖΩΕΥ ΖΛΤ.

3. Την υπ’ αρ. 14003/21.4.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

4. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου της Κοινότητας Κολοκυνθούς, όπως προκύπτουν από την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 1(στ) και τη βεβαίωση που αναφέρεται στο στοιχείο 3. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.600,00 ευρώ ετησίως από την επόμενη δημοτική περίοδο, καλύπτεται από τακτικά έσοδα του Δήμου και εγγράφεται στον ΚΑΕ 00.6123.02 «Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπων».

5. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/66/28.5.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αρ. 4/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζεται ο αυτοτελής οικισμός «Κολοκυνθού,η» του Δήμου Καστοριάς ως Δημοτική Κοινότητα Κολοκυνθούς.

2. Οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του παρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ