Π.Δ. 22/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22 ΦΕΚ Α 62/23.3.2022

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄73) και π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄281), 7/2017 «Αναδιάταξηαναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄14) και 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, του συνοδούς – χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (Α΄ 214).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των περ. α΄, β΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του

ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49),

β. της παρ. 1 του άρθρου 28 ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),

γ. της παρ. 7 του άρθρου 15, της παρ. 5 του άρθρου 30 και της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73), όπως τα άρθρα 15 και 30 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 και την παρ. 4 του άρθρου 231 του ν. 4281/ 2014 (Α΄ 160),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του

π.δ. 63/2005 Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και

ε. της υπό στοιχεία 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/117-ε΄ από 26-11-2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε΄του ν. 4270/2014, Α΄143, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α΄ 110), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση εις βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

3. Την υπ’ αριθμ. 16/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4249/2014 (Α΄73)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4249/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύονται, κατευθύνονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, κατά τομέα ευθύνης.».

2. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4249/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«γ. Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, οι οποίες με τη Γ.Α.Δ.Θ. συνθέτουν, ως προς τη χωροταξική τους διάταξη, τον «Τομέα Βορείου Ελλάδος», εποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 (Α΄ 281)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«5. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (ΓΕ.Π.Α.Δ.) και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, καθώς και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι ΓΕ.Π.Α.Δ. και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.».

2. Στην παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περ. δ΄ ως εξής:

«δ. Τμήμα Προστασίας Ζώων. ».

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 178/2014 προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας Ζώων είναι οι ακόλουθες: α. η παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης,ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και θανάτωσης ζώων,

β. η καθοδήγηση, εποπτεία και ο συντονισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αφενός, μεν, για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των προαναφερόμενων υποθέσεων, αφετέρου, δε, για την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου,

γ. η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και συναφών διοικητικών πράξεων, ο σχεδιασμός προληπτικών μέτρων, η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισής τους και η αξιολόγηση της αρτιότητας υλοποίησής τους, με παράλληλη αναπροσαρμογή αυτών, σε συντρέχουσα περίπτωση, προς το σκοπό αποτροπής εξωτερίκευσης των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών,

δ. η κατάρτιση και επεξεργασία προτυποποιημένων – κωδικοποιημένων σηματικών αναφορών που αφορούν σε εγκλήματα κατά των ζώων για την ορθή αντιμετώπισή τους και τον καθορισμό ενιαίου τρόπου καταγραφής των ουσιωδών στοιχείων των περιστατικών, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες,

ε. η συλλογή, τακτική τήρηση και περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώων, καθώς επίσης και στοιχείων αναφορών – υποθέσεων ποινικών εξελίξεων, ιδιαίτερης βαρύτητας,

στ. η μελέτη των μέτρων πρόληψης και καταστολής, αλλά και των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων που εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και διεθνές επίπεδο, η επεξεργασία αυτών και η τυχόν αξιοποίηση – ενσωμάτωσή τους στην εφαρμοζόμενη στρατηγική – πολιτική διαχείρισης,

ζ. η εισήγηση, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής (on line) ή διά ζώσης εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού που χειρίζεται υποθέσεις του προρρηθέντος χαρακτήρα μέσω σεμιναρίων, ημερίδων κ.α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ή και συναρμόδιους Φορείς και Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η. η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω αδικοπραξιών, αλλά και προστασίας, αντίστοιχα, των ζώων, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τη δημιουργία δικτύου συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με αυτές, αλλά και τους λοιπούς συναρμόδιους Φορείς,

θ. η συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και λοιπούς κρατικούς και μη φορείς με σκοπό τον, από κοινού, όπου αυτό απαιτείται, σχεδιασμό δράσεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και

ι. η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε διοργανώσεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για το ζήτημα της προστασίας των ζώων.

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας είναι οι ακόλουθες:».

5. Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται και προστίθεται περ. δ΄, ως εξής:

«β. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Συνεργασιών και Ασκήσεων,

γ. Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Επιτήρησης και δ. Κέντρο Επιχειρήσεων.».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται και προστίθεται παρ. 5, ως εξής: «4. Το Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Επιτήρησης είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που απορρέουν από τον ορισμό της Ελληνικής Αστυνομίας ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 4 του π.δ. 75/2020 (Α΄173) και ειδικότερα για τη διασφάλιση εφαρμογής των ειδικότερων κανόνων εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, στο μέτρο που διενεργείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι σκοποί που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων στην επεξεργασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4624/2019(Α΄137). Το Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Επιτήρησης, είναι αρμόδιο ιδίως για:

α. τον προσδιορισμό του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υπευθύνου επεξεργασίας και την εκδήλωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που αφορούν στην προμήθειά τους,

β. τον σχεδιασμό και συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην τήρηση των προϋποθέσεων και κριτηρίων εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ. 75/2020,

γ. τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου των σημείων όπου είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν ή σχεδιάζεται να εγκατασταθούν συστήματα επιτήρησης και την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών,

δ. τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11 του π.δ. 75/2020,

ε. τον προσδιορισμό, σχεδιασμό και οργάνωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη λήψη και τήρηση των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας που αφορούν στη χρήση συστημάτων επιτήρησης και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσώπων που θίγονται από τη χρήση των συστημάτων αυτών,

στ. την κατάρτιση σχεδίου μνημονίου ενεργειών για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση, τήρηση και διαγραφή των δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 75/2020.

ζ. τον σχεδιασμό και υλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, την κατάρτιση των απαιτούμενων σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης και τη συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες και δημόσιες Αρχές,

η. την εκδήλωση, σε συντρέχουσα περίπτωση, των απαιτούμενων ενεργειών ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4624/2019 της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον νόμο και ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων επεξεργασίας,

θ. την κατάρτιση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των δεδομένων του συστήματος και ειδικότερα την κατάρτιση, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής ασφάλειας, τον προσδιορισμό της διαδικασίας αναθεώρησή της και εφόσον απαιτείται, των ειδικότερων διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, καθώς και την εξειδίκευση των μέτρων ασφάλειας και τη μέριμνα για την αδιάλειπτη τήρηση και περιοδική αξιολόγησή τους,

ι. τη συνεργασία και διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την εκδήλωση ενεργειών για τη γνωστοποίηση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτήν και την ενημέρωση του υποκειμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του ν. 4624/2019,

ια. την τήρηση επικαιροποιημένων αρχείων καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται στα δεδομένα των

συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4624/2019.

ιβ. κάθε άλλη ενέργεια που προκύπτει από τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ορίζει την Ελληνική Αστυνομία ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που ειδικά αναφέρονται σε αυτό.

5. Το Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί είναι οι ακόλουθες:

α. η ταχεία ενημέρωση της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η διαρκής λήψη και μετάδοση επιχειρησιακών πληροφοριών για εκδηλωθέντα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε όλη την επικράτεια, καθώς και η ενημέρωση άλλων αρμόδιων αρχών για κάθε είδους έκτακτα ή επείγοντα σοβαρά γεγονότα ή συμβάντα, σύμφωνα με τα ειδικά σχέδια ασφάλειας και τα μνημόνια ενεργειών που ισχύουν και τις ειδικότερες διαταγές και οδηγίες που δίδονται,

β. η παρακολούθηση των αστυνομικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, καθώς και εκδηλωμένων περιστατικών ή γεγονότων τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε κρίσεις εσωτερικής ασφάλειας και η άμεση ιεραρχική ενημέρωση της ηγεσίας και των αρμοδίων οργάνων προς το σκοπό έγκαιρης λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ή αντιμετώπισης σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο και εξασφάλισης της επιτυχούς και ασφαλούς διεξαγωγής των αστυνομικών επιχειρήσεων κατά τη διαχείριση αυτών,

γ. η εξασφάλιση της συντονισμένης, έγκαιρης και αποτελεσματικής κινητοποίησης, καθοδήγησης, εποπτείας και ελέγχου των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος, μέσω της άμεσης διαβίβασης των κατευθύνσεων και των εντολών της ηγεσίας σε πολιτικό, στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο,

δ. η εξασφάλιση του επιχειρησιακού συντονισμού της δράσης των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος στην εκτέλεση των επιχειρήσεων και της εφαρμογής των ειδικών σχεδίων ασφάλειας και μνημονίων ενεργειών,

ε. η διασύνδεσή του με τα Κέντρα Επιχειρήσεων των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και η διευκόλυνση της επικοινωνίας αυτών, κατά την επιχειρησιακή διαχείριση συμβάντων αρμοδιότητάς τους,

στ. η παροχή, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, κατευθύνσεων για την κατάλληλη και αποτελεσματική πρώτη αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και έκτακτων περιστατικών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, είτε η Ελληνική Αστυνομία έχει την αρμοδιότητα διαχείρισής τους, είτε υποστηρίζει άλλη αρχή ή φορέα,

ζ. η συλλογή και διαχείριση στατιστικών στοιχείων δράσεων και συμβάντων των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος, προς το σκοπό παροχής ενημέρωσης στην ηγεσία, καθώς, επίσης, η ανάλυση στοιχείων και δεδομένων για τα θέματα αρμοδιότητάς του και η συναγωγή και επιχειρησιακή αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,

η. η διασύνδεσή του και η παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων Φορέων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Φ.Α.Κ.Ε.Α.), κατά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρμοδιότητάς τους, καθώς και στη διαχείριση συναφών συνεπειών,

θ. η παροχή αναγκαίας ενημέρωσης στον Εκπρόσωπο Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα Ενημέρωσης και Διαχείρισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου και στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική επικοινωνιακή διαχείριση σε περιπτώσεις περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας,

ι. η συνεχής υποστήριξη της λειτουργίας του τεχνολογικού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, σε χώρο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος διαχωρίζεται σε επιμέρους αίθουσες, συσκέψεων, οπτικοακουστικών μέσων και επικοινωνίας και

ια. η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.».

7. Οι περ. ιγ΄ και ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 36 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται και προστίθεται περ. ιε΄, ως εξής:

«ιγ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου,

ιδ. η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και

ιε. η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους.».

8. Η παρ.2 του άρθρου 36 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής: «2. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους έχουν ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της τοπικής τους δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014 και συγκροτούνται ως ακολούθως:

α. οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης από το Επιτελείο τους και τις Διευθύνσεις που υπάγονται σ’ αυτές,

β. οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις από το Επιτελείο τους, τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών της Περιφερείας τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σ’ αυτές και

γ. η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους από τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σ’ αυτήν.».

9. Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του π.δ. 178/2014 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

«Έδρα της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους ορίζεται ο οικισμός Καρυές.».

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 36 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Η τοπική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών

Διευθύνσεων και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, καθορίζεται ως ακολούθως:».

11. Στην παρ. 4 του άρθρου 36 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περ.ιε΄, ως εξής:

«ιε. Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους έχει τοπική αρμοδιότητα εκείνη των Υπηρεσιών από τις οποίες συγκροτείται.».

12. Η παρ. 5 του άρθρου 36 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«5. Στις Διευθύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, υπάγονται Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, Τμήματος ή και Σταθμού.».

13. Η παρ. 9 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«9. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας, οι Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών, καθώς και όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιπέδου Τμήματος και Σταθμού, που λειτουργούν στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας.».

14. Οι περ. ε΄, στ΄, ζ΄ και ι΄της παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«ε. εισηγούνται τα σχέδια και προγράμματα δραστηριοτήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους,

στ. αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των περιφερειακών Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές,

ζ. επιθεωρούν, τακτικώς, τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους δικαιοδοσίας τους, τουλάχιστον μια φορά το έτος και εκτάκτως, όταν κρίνουν τούτο σκόπιμο ή διαταχθούν σχετικά. Εκτάκτως ή κατά την κρίση τους επιθεωρούν και οποιαδήποτε υφιστάμενη περιφερειακή Υπηρεσία δικαιοδοσίας τους,

ι. εγκρίνουν τη χορήγηση των αδειών των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους του τομέα ευθύνης τους.»

15. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 58 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 58

Διευθυντές Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, Διευθυντές Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους και Υποδιευθυντές αυτών.

1. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

16. Η παρ. 4 του άρθρου 58 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

« 4. Οι Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, έχουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του παρόντος, ανάλογα με την ειδικότερη αποστολή της Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται. ».

17. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ.2 του άρθρου 61 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ε. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας και οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους, προς το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικότερων επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπλήρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Σώματος.».

18. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς και στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, την ευθύνη για το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών έχει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης.».

19. Οι περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 61 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«δ. οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας, προκειμένου για τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, του τομέα ευθύνης τους και

ε. οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας και οι Διευθυντές, Διοικητές ή Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, για τις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 7/2017 (Α΄ 14)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Η Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων και η δικαιοδοσία της εκτείνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.».

2. Η παρ.1 του άρθρου 52 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου, β. Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου, γ. Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, δ. Τμήμα Τροχαίας Ρόδου,

ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, στ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ρόδου, ζ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ρόδου, η. Αστυνομικό Τμήμα Σύμης, θ. Αστυνομικό Τμήμα Μεγίστης, ι. Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, ια. Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου.».

3. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «δ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ηρωικής Νήσου Κάσου και Ολύμπου, οι οποίοι εδρεύουν στον ομώνυμο δήμο και στη δημοτική ενότητα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου και».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου,

β. Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσσαράς, βα. Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, ββ. Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων και βγ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς,

γ. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου,

δ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου,

ε. Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου,

στ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου,

ζ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Ηρακλείου,

η. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου,

θ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου,

ι. Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου,

ια. Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου,

ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου,

ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μινώα – Πεδιάδας και

ιδ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται,αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης β΄ της οποίας ως έδρα ορίζεται ο Δήμος Φαιστού, της περίπτωσης ββ΄ της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, της περίπτωσης βγ΄ της οποίας ως έδρα ορίζεται ο Δήμος Γόρτυνας, της περίπτωσης δ΄ της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Γοργολαΐνης του Δήμου Ηρακλείου και της περίπτωσης ιγ΄ και ιδ΄ των οποίων ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα – Πεδιάδας και Αρχανών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, αντίστοιχα.».

6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 59 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται, ως εξής:

«2.Η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους του τομέα Βορείου Ελλάδος, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία ή εξειδικευμένη γνώση για την αποκάλυψη των δραστών και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης οργανωμένου εγκλήματος σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσότερων Διευθύνσεων Αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται αρμοδίως ο οικείος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους και ο Διευθυντής Αστυνομίας Νομού, οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση διά των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επιλαμβάνεται κατά τα προαναφερόμενα, υποβάλλει σχετική αναφορά προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου εκτίθενται το είδος των αδικημάτων που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.

3. Οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους και των Διευθύνσεων Αστυνομίας των ως άνω Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενημερώνουν τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για όλα τα σοβαρά αδικήματα επί θεμάτων ασφάλειας που τελέσθηκαν στην περιφέρειά τους, γνωστοποιώντας κάθε σχετική με αυτά πληροφορία.».

7. Η περ. ια΄ της παρ.1 του άρθρου 79 του π.δ. 7/2017 καταργείται και οι περ. ι΄ και ιβ΄ αντικαθίστανται, ως εξής:

«ι. Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας και ια. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χαλκιδικής.».

8. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 79 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται, ως εξής:

«2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί, επίσης, ο Αστυνομικός Σταθμός Ουρανούπολης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Σταγίρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αριστοτέλη.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη και οι δημοτικές ενότητες Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας και της περίπτωσης ια΄ της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Ορμυλίας του Δήμου Πολυγύρου, αντίστοιχα.».

9. Μετά το άρθρο 94 του π.δ. 7/2017 προστίθενται ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ και άρθρο 94 Α΄, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους

Άρθρο 94 Α΄ Έδρα, διάρθρωση, αποστολή και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αγίου Όρους

1. Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους έχει ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της τοπικής της δικαιοδοσίας, του συνόλου των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014. Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Όρους, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και ε΄ του άρθρου 96 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και

β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία που προβλέπονται στην παρ.1 και περ. ββ΄ της παρ. 2α του άρθρου 97 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν, επίσης, οι Αστυνομικοί Σταθμοί Χιλανδαρίου, Βατοπεδίου, Μεγίστης Λαύρας, Ζωγράφου, Αγίου Παντελεήμονος, Φραγκοκάστρου, Καραουλίου, Δάφνης και Αγίας Άννης, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Χιλανδαρίου, Βατοπεδίου, Μεγίστης Λαύρας, Ζωγράφου και Αγίου Παντελεήμονος εδρεύουν στις αντίστοιχες μονές του Αγίου Όρους, ενώ οι Αστυνομικοί Σταθμοί Φραγκοκάστρου, Καραουλίου, Δάφνης και Αγίας Άννης εδρεύουν στις θέσεις Φραγκοκάστρου, Καραουλίου και Δάφνης και στη Σκήτη Αγίας Άννης του Αγίου Όρους, αντίστοιχα.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παρ. 1 ορίζεται ο οικισμός Καρυές.

4. Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αγίου Όρους λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως της Διεύθυνσης. Οι αρμοδιότητες των Γραφείων της παρ. 7 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2014, ασκούνται, σε συντρέχουσα περίπτωση, με τη συνδρομή των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.».

10. Μετά το άρθρο 95 Β΄ του π.δ. 7/2017 προστίθεται άρθρο 95 Γ΄, ως εξής:

«Άρθρο 95 Γ Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών

1. Οι Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών έχουν ως αποστολή την κατεύθυνση, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και της δραστηριότητας των Τμημάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

2. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 107 Α του παρόντος.

3. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των διοικητών των Τμημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας τους και γνωματεύουν σε εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι.

4. Σε κάθε Αστυνομική Υποδιεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό θεμάτων διοικητικής υποστήριξης.».

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 (Α΄14) αντικαθίστανται, ως εξής:

«5. Στα Αστυνομικά Τμήματα Αλιβερίου, Σερβίων, Γρεβενών, Δεσκάτης, Τεμπών, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Άρτας, Πρέβεζας, Σύμης, Μεγίστης, Λέρου και Καλυμνίων λειτουργεί Γραφείο Διαχείρισης Μετανάστευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των διατάξεων των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του π.δ. 310/1998, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Στις Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας Θήρας, Μυκόνου και Καρπάθου και στα Αστυνομικά Τμήματα Σαμοθράκης, Σύμης, Μεγίστης, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Θάσου, Παξών, Ιθάκης, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Ιητών, Κέας, Τήνου, Μύρινας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αγίου Κηρύκου λειτουργεί και Γραφείο Διαβατηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2005.».

12. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 107 Α του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Άρθρο 107 Α Αρμοδιότητες Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας, Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών.

1. Οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας, των Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:».

13. Στην παρ. 1 του άρθρου 108 προστίθεται περ. ζ΄, ως εξής:

«ζ. ο Διοικητής Τμήματος Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής τις αρμοδιότητες του άρθρου 107 Α του παρόντος.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 500/1989 (Α΄214)
Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 500/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Οι συνοδοί – χειριστές αστυνομικών σκύλων επιλέγονται από το αστυνομικό προσωπικό, τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριακούς φύλακες και κατανέμονται σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες ανακύπτει ανάγκη κατανομής αστυνομικών σκύλων και συνοδών αυτών, που έχει τα εξής προσόντα:».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ