Π.Δ. 22/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22 ΦΕΚ Α 46/2.3.2023

Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος και β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής του Αχιλλέα από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής του Αχιλλέα από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ