Π.Δ. 21/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21 ΦΕΚ Α 58/17.3.2022

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Παναγιώτη ΚουσαθανάΔημοτική Στέγη Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 237 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134) περί συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α΄167).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Την υπ’ αρ. Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄2607).

6. Την υπ’ αρ. Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

7. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β΄ 35).

8. Την υπ’ αρ. 169Υ1/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’33).

9. Τις υπ’ αρ. 168/2018 και 19/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2020/21 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου, ύψους 50.000 ευρώ, η οποία είναι σύμφωνη με το εγκριθέν Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η ίδια δαπάνη θα προβλέπεται και θα εγγράφεται στους οικείους κωδικούς των προϋπολογισμών του Δήμου Μυκόνου, των επόμενων πέντε ετών.

11. Την υπ’ αρ. 5411/28-5-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω257ΩΚΚ-140).

12. Την υπ’ αρ. 22/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μορφή Επωνυμία Έδρα

1. Συνιστάται Δημοτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά – Δημοτική Στέγη Πολιτισμού και Παράδοσης», το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 226 έως και 237 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

2. Έδρα του ιδρύματος είναι ο Δήμος Μυκόνου της νήσου Μυκόνου, ενώ ο χώρος στον οποίο θα στεγαστεί είναι το κτήριο που βρίσκεται στην περιοχή Φάμπρικα – Νιοχώρι της Χώρας Μυκόνου, επί της οδού Μέλπως Αξιώτη, αρ. 56.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του δημοτικού Ιδρύματος είναι η λειτουργία πολιτιστικήςερευνητικής στέγης για την πνευματική προαγωγή και πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Δήμου Μυκόνου, ιδίως των νέων.

Στο σκοπό αυτό ενδεικτικά υπάγονται:

1. Η οργάνωση και η συντήρηση βιβλιοθήκης, δισκοθήκης, βιντεοθήκης και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, ικανού να προωθήσει τους σκοπούς του ιδρύματος.

2. Η παροχή εποπτικών μέσων και μέσων μελέτης και επιμόρφωσης.

3. Η ανάπτυξη σχέσεων με ομοειδείς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η συνεργασία μαζί τους για την επίτευξη όλων των δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

4. Η οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, μαθημάτων, μορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, προγραμμάτων για παιδιά και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για την διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων και ιδίως για την εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων θα αξιοποιείται ο θεσμός της χορηγίας.

5. Η βράβευση διακρινόμενων νέων στον τομέα των σπουδών τους και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

6. Η οργάνωση, προκήρυξη και παροχή υποτροφιών σε διακρινόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

7. Η προκήρυξη διαγωνισμών για την συγγραφή βιβλίων και η ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου.

8. Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων για την επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

9. Η χρηματοδότηση κάθε έργου ή δραστηριότητας με το οποίο προάγεται η πολιτιστική και πνευματική ζωή καθώς επίσης και των εκδόσεων με σχετικό αντικείμενο.

10. Κάθε άλλη δραστηριότητα πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του ιδρύματος.

11. Η προβολή στον τύπο δραστηριοτήτων του δημοτικού ιδρύματος και των εν γένει υπηρεσιών του καθώς και των χορηγών του (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Άρθρο 3
Ιδρυτές Περιουσία Πόροι

1. Στη σύσταση του ιδρύματος συμμετέχει ο Παναγιώτης Κουσαθανάς του Ιωάννη, ο οποίος εισέφερε κατά κυριότητα, δυνάμει της νομίμως καταχωρημένης στα Βιβλία του Κτηματολογικού γραφείου Μυκόνου (αρ. κατ. 287/23.5.2013) υπ’ αρ. 23866/26.9.2012 συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς εν ζωή του Συμ/φου Μυκόνου Πέτρου Αθανασίου Τόλη, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 261/2018 πράξης διόρθωσης της Συμ/ φου Μυκόνου Γεωργίας Π. Τόλη, το κτήριο που βρίσκεται στην περιοχή Φάμπρικα – Νιοχώρι της Χώρας Μυκόνου, επί της οδού Μέλπως Αξιώτη, αρ. 56, καταλλήλως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο.

2. Περιουσία του ιδρύματος είναι το κτήριο που βρίσκεται στην περιοχή Φάμπρικα – Νιοχώρι της Χώρας Μυκόνου, επί της οδού Μέλπως Αξιώτη, αρ. 56.

3. Πόροι του ιδρύματος είναι:

α) Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Μυκόνου.

β) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις πάσης φύσεως από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, χορηγίες και συνδρομές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ) Οι εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το ίδρυμα, οι πρόσοδοι από την περιουσία του ιδρύματος ή τη συμμετοχή του σε προγράμματα, κάθε είδους εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις από άτομα ή άλλους φορείς που αποσκοπούν στην πραγμάτωση των σκοπών του ιδρύματος.

δ) Κληρονομιές και κληροδοτήματα οποιουδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ε) Τόκοι από καταθέσεις. στ) Κάθε άλλο εισόδημα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 4
Διοίκηση Λειτουργία

1. Το δημοτικό ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Μυκόνου ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) Δύο τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μυκόνου.

β) Λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) ορίζονται πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με το σκοπό του ιδρύματος.

Τα ως άνω υπό στοιχεία α) και β) μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134), μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 3 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (Α΄167).

γ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα εργαζόμενοι, ο οποίος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας 15 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης.

3. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του.

4. Απαρτία υφίσταται, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

5. Το ίδρυμα εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Αρχής από τον Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

7. Στο ίδρυμα λειτουργεί τριμελής εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα τακτικά, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία.

Η εκλογή γίνεται ευθύς μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρός του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, Δημάρχου και οικονομικής επιτροπής, αντιστοίχως.

Άρθρο 5
Διάλυση του Ιδρύματος Τύχη περιουσίας αυτού
Το δημοτικό ίδρυμα καταργείται με τον ίδιο τρόπο που συστήθηκε και η περιουσία του περιέρχεται στον Δήμο Μυκόνου. Τις ιδιωτικές περιουσίες που έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, εξακολουθεί να διαθέτει ο Δήμος για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη και των διατάξεων που αφορούν την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση του περιουσιακού στοιχείου που έχει καταληφθεί ή δωρηθεί για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας Υφυπουργός Πολιτισμού και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ