Π.Δ. 20/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20

Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 51 και 52 του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185),

β) των άρθρων 110 και 119 του Αστικού Κώδικα.

2. Την 4187/28.02.1985 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κούτρα Φλουρή, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 4361/13.11.1985 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, με τις οποίες η Αικατερίνη Γουλανδρή και η Ιουλία Πηνελόπη Σερπιέρη συνέστησαν κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης», καθώς και τον ν. 1610/1986 (Α’ 89), με τον οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του ιδρύματος και κυρώθηκε ο οργανισμός του, όπως αυτός τροποποιήθηκε διαδοχικά με το π.δ. 582/1988 (Α’ 281), το από 06.10.1999 π.δ. (Β’ 1901), το από 29.09.2004 π.δ. (Β’ 1539) και το από 30.03.2011 π.δ. (Β’ 851), με το οποίο το ίδρυμα μετονομάστηκε σε «Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης».

3. Το από 23.06.2021 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του οργανισμού του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης», ως ακολούθως:

Άρθρο 4 Διοίκηση

1. Το Ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από δώδεκα (12) μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι ισόβια και τα υπόλοιπα οκτώ (8) πενταετούς θητείας, και βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση ακόμη και αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του περιορισθούν σε (7) επτά.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι: α) Κασσάνδρα (Σάντρα) Μαρινοπούλου, Ισόβιο Μέλος,

Πρόεδρος.

β) Πέτρος Νικολάου Γουλανδρής, Ισόβιο Μέλος,Α’ Αντιπρόεδρος.

γ) Σταματία Στραβελάκη Πατέρα, Τακτικό Μέλος,Β’ Αντιπρόεδρος.

δ) Παναγιώτης Δ. Μαρινόπουλος, Τακτικό Μέλος, Ταμίας.

ε) Νέλλος Παύλου Κανελλόπουλος, Τακτικό Μέλος,Γραμματέας.

στ) Πέτρος Ιωάννου Γουλανδρής, Ισόβιο Μέλος.

ζ) Χριστίνα (Τίνα) Γεωργίου Κουμάνταρου Χανδρή,Ισόβιο Μέλος.

η) Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Τακτικό Μέλος.

θ) Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Τακτικό Μέλος.

ι) Ευγενία Γεωργίου Κουμάνταρου Παυλάκη, Τακτικό Μέλος.

ια) Χρυσάνθη Ιωάννου Γουλανδρή, Τακτικό Μέλος.

ιβ) Δημήτριος Ιωάννου Χανδρής, Τακτικό Μέλος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισόβια και τακτικά πενταετούς θητείας. Μετά από την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση οποιουδήποτε εκ των α, β, στ και ζ ισοβίων μελών, τη θέση του καταλαμβάνει ένας από τους κατιόντες του Πέτρου Νικολάου Γουλανδρή, του Πέτρου Ιωάννου Γουλανδρή και της οικογένειας του Γεωργίου Ιωάννου Κουμάνταρου, και, στη συνέχεια, πάντοτε κατά προτίμηση ένα από τα μέλη των οικογενειών τους, εκλεγόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή επανεκλέξιμη θητεία. Τα ανωτέρω γ, δ, ε, η, θ, ι, ια και ιβ τακτικά μέλη πενταετούς θητείας είναι πάντα επανεκλέξιμα με απόφαση του εκάστοτε υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου».

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Πολιτισμού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ