Π.Δ. 20/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20 ΦΕΚ Α 54/14.3.2022

Καθιέρωση της δεύτερης Κυριακής του Μαρτίου κάθε έτους ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών, και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 «περί τρόπου απονομής σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύμβολα» (Α΄215).

2. Του άρθρου μόνου του π.δ. 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄184).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (Α΄133)

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Τις υπ’ αρ. 102/2019 και 69/2020 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθιερώνεται η δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου κάθε έτους, επετείου της «κατ’ επανάληψη» Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, ως δημοσία εορτή τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας.

Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται στην Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Κοινότητα από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του κοινοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ