Π.Δ. 2/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 ΦΕΚ Α 2/12.1.2023

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 12/2020 “Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)” (Α΄ 17).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του αρ. 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

γ) του από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α΄ 430), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 1 παρ. 3 του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204).

2. Την Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά μόνο του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε., ο οποίος δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι σύμφωνα με την έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε., από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 12.360,00 ευρώ (δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ) για την καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλύπτεται εφεξής από τον ΚΑ 0238.01 του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε..

4. Την 164/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 6 του π.δ. 12/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6 Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

1. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας αντιστοιχεί σε οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος.

2. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας περιλαμβάνουν:

α) Την εποπτεία και τον συντονισμό για το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας του Επιμελητηρίου, την προβολή των δράσεων και των θέσεων του ΤΕΕ, τον συντονισμό και την προβολή των δημοσίων σχέσεων και των εκδηλώσεων του ΤΕΕ, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις με κάθε είδους εγχώρια και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

β) Τη σύνταξη και κυκλοφορία δελτίων Τύπου, τη δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ με εύληπτο για την κοινή γνώμη τρόπο και την επιμέλεια των Ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

γ) Την έκδοση ηλεκτρονικού ενημερωτικού Δελτίου, άλλων ενημερωτικών εκδόσεων, τον συντονισμό και διαχείριση ηλεκτρονικών ενημερωτικών εφαρμογών και ιστοσελίδων του ΤΕΕ.

δ) Τη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.

ε) Την αποδελτίωση ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν το ΤΕΕ. στ) Τη διαχείριση της παρουσίας του ΤΕΕ στα κοινωνικά δίκτυα.

3. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΤΕΕ. 4. Στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας λειτουργεί Γραμματεία, που δεν αποτελεί οργανωτική μονάδα, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου του Τμήματος, με αντικείμενο την γραμματειακή εξυπηρέτησή της».

Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 19 του π.δ. 12/2020, προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 19Α, που έχει ως εξής:

«Άρθρο 19Α. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, ως προς τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, είναι:

αα) H ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του ΤΕΕ.

ββ) O προγραμματισμός, η μελέτη και ο συντονισμός των ενεργειών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΕΕ.

γγ) O τεχνικός, χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός κατασκευής έργων που εντάσσονται στον σκοπό του ΤΕΕ.

δδ) Η κατάρτιση προγράμματος για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής του ΤΕΕ.

εε) Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής ή Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων, για τα οποία το ΤΕΕ είναι κύριος του έργου.

στ) Η τήρηση αρχείου έργων που εκτελούνται από το ΤΕΕ.

ζζ) Ο προγραμματισμός αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΕ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση και την οικοδόμηση ακινήτων ιδιοκτησίας του με αντιπαροχή, με σύναψη σύμβασης για τη μελέτη και συγχρόνως για την κατασκευή του ακινήτου, μετά του καθορισμού όλων των αντίστοιχων απαιτούμενων προϋποθέσεων και τεχνικών και λοιπών προδιαγραφών του έργου, κατά παρέκκλιση κάθε ετέρας διάταξης.

ηη) Η κάθε είδους υποστηρικτική συνδρομή και συμβολή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην προώθηση διαδικασιών ωρίμανσης έργων, προγραμμάτων ανάπτυξης, εκπόνησης μελετών και δημοπράτησης έργων στο πλαίσιο αντίστοιχων προγραμματικών συμβάσεων.

2. Στη Διεύθυνση λειτουργεί Γραμματεία που δεν αποτελεί οργανωτική μονάδα, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, με αντικείμενο τη γραμματειακή εξυπηρέτησή της.

3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας Έργων και Αξιοποίησης Περιουσίας.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Εποπτείας Έργων και Αξιοποίησης Περιουσίας περιλαμβάνουν:

αα) Τον τεχνικό, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό κατασκευής έργων του ΤΕΕ.

ββ) Την κατάρτιση προγράμματος για τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής του ΤΕΕ.

γγ) Την παρακολούθηση και εποπτεία της κατασκευής έργων του ΤΕΕ, καθώς και των έργων ανακαίνισης και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΤΕΕ.

δδ) Την άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την εισήγηση σε θέματα υλοποίησης έργων, για τα οποία ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση.

εε) Τη γνωμοδότηση σε προγραμματικές συμβάσεις κατασκευής δημοσίων κτιρίων.

στστ) Την εισήγηση για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εκτέλεση έργων.

ζζ) Την τήρηση αρχείου έργων που εκτελούνται από το ΤΕΕ.

ηη) Τη συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΕ και την τήρηση, για κάθε ακίνητο, αρχείου και σχετικού φακέλου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του ΤΕΕ, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων κυριότητας νομής και κατοχής του.

θθ) Τον εντοπισμό και οριοθέτηση εκτάσεων ιδιοκτησίας του ΤΕΕ για απαλλοτρίωση, παραχώρηση και γενικά για κάθε περίπτωση αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του ΤΕΕ.

ιι) Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να περιέλθουν στο ΤΕΕ ακίνητα προερχόμενα από κληρονομιές, δωρεές και παραχωρήσεις.

β. Τμήμα Μελετών, Προδιαγραφών και Τεχνικής Υποστήριξης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Προδιαγραφών περιλαμβάνουν:

αα) Την άσκηση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών των έργων του ΤΕΕ, για τα οποία ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση.

ββ) Τον τεχνικό, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό μελετών που εντάσσονται στο σκοπό του ΤΕΕ.

δδ) Την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του ΤΕΕ.

εε) Τον προγραμματισμό, τη μελέτη και τον συντονισμό των ενεργειών, για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΕΕ.

στστ) Τη διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτες μικρών έργων επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΕ.

ζζ) Την πρόταση για τη συγκρότηση επιτροπών για την ανάθεση και παραλαβή εργασιών και υλικών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΤΕΕ.

ηη) Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα, από τεχνική άποψη, των υπό μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.

θθ) Την εξασφάλιση προσβασιμότητας και την παροχή λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ.

ιι) Την εισήγηση για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε μελέτες.»

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις διατάξεων

1. Η παράγραφος 1.Α.β) του άρθρου 4 του π.δ.12/2020 τροποποιείται ως εξής: «Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας»

2. Στην παράγραφο 1 Γ. του ιδίου άρθρου, προστίθεται περίπτωση δ), ως εξής:

«δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.»

3. Στην περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ.12/2020 αφαιρείται ο όρος «εθνικό» και προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της πρότασης «σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του ΤΕΕ».

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του π.δ. 12/2020, προστίθεται περίπτωση δ), ως εξής:

«δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.»

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του π.δ.12/2020 προστίθεται περίπτωση δ), ως εξής: «δ) Η εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, μητρώα κλπ τα οποία αναπτύσσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το ΤΕΕ βάσει νομοθετικών διατάξεων ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων αρμοδίων κρατικών αρχών και φορέων.»

6. Στην περίπτωση ε) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου προστίθεται υποπερίπτωση στστ), ως εξής:

«στστ) Την ανάπτυξη και διαχείριση της βάσης δεδομένων αγοράς εργασίας.»

7. Στο άρθρο 25 του π.δ. 12/2020, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«Για τα προσόντα πρόσληψης ή διορισμού στις θέσεις δημοσιογράφων του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί απασχόλησης δημοσιογράφων στα Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Υπουργείων και ειδικότερα προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε οι έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση ή σε περιοδικό ή ηλεκτρονικό τύπο, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.»

8. Στην παράγραφο Β’ του άρθρου 26 του π.δ. 12/2020 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: ΠΕ Μηχανικών.

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας Έργων και Αξιοποίησης Περιουσίας: ΠΕ Μηχανικών. β) Τμήμα Μελετών, Προδιαγραφών και Τεχνικής Υποστήριξης: ΠΕ Μηχανικών.»

9. Η περίπτωση 2 της παραγράφου Γ΄ του ίδιου άρθρου συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:

«2) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας: Δημοσιογράφος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Το υπό στοιχείο ββ) της παραγράφου 3γ του άρθρου 12 του π.δ.12/2020, αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Πόρων καταργείται.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑYΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ