Π.Δ. 19/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19

Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην πόλη Ιάσιο της Ρουμανίας, επέκταση της περιφέρειας αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Κωνστάντζα της Ρουμανίας και τροποποίηση του π.δ. 4/2022 (Α΄ 13).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 308 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

2. Το π.δ. 4/2022 «Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην πόλη Κωνστάντζα της Ρουμανίας» (Α΄ 13).

3. Την 115/12.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β΄ 4524).

4. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, όπως διατυπώθηκε στα Α.Π.Φ. 080.1/ΑΣ 1349/27.07.2023 και Α.Π.Φ. 080.1/ΑΣ 1658/25.09.2023 έγγραφά της.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την 15/2024 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υφυπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Ιάσιο (Iasi) της Ρουμανίας
Συστήνεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Ιάσιο (Iasi) της Ρουμανίας και περιφέρεια αρμοδιότητας τους νομούς Ιασίου (Iasi), Βασλούι (Vaslui), Μπακάου (Bacau), Νέαμτς (Neamt), Σουτσεάβα (Suceava) και Μποτοσάνι (Botosani).

Άρθρο 2
Επέκταση περιφέρειας αρμοδιότητας Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Κωνστάντζα της Ρουμανίας (Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 4/2022)
Η κατ’ άρθρο 1 του π.δ. 4/2022 (Α΄13) περιφέρεια αρμοδιότητας του Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Κωνστάντζα της Ρουμανίας επεκτείνεται και περιλαμβάνει, πέραν της επαρχίας Κωνστάντζας, και τους νομούς Τούλτσεα (Tulcea), Βραΐλα (Vraila) και Γκαλάτσι (Galati).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υφυπουργός Εξωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ