Π.Δ. 19/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19 ΦΕΚ Α 54/14.3.2022

Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και κατάργηση Ειδικής Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), και ιδίως των παρ. 1 έως 3 και 5 του άρθρου 20 και της παρ. 7 του άρθρου 21,

β) του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236),

γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

στ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805) και

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αρ. 21/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρθρωση υπηρεσιών Προεδρίας της Κυβέρνησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του π.δ. 98/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 98/2020 (Α΄ 236), οι περ. (δ) και (ε) αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Προεδρία αποτελείται από τις ακόλουθες Γραμματείες: (α) τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, (β) τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, (γ) τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, (δ) τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και (ε) την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.».

Άρθρο 2
Γενική Γραμματεία Συντονισμού Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 98/2020
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του π.δ. 98/2020 (Α’ 236) τροποποιούνται, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αρμοδιότητες της πρώην Ειδικής Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου, μετά την παρ. 9 προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής του κυβερνητικού έργου.

2. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των αρμόδιων Υπουργείων:

α) Προτείνει και προγραμματίζει τις δημόσιες πολιτικές,

β) παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των πολιτικών αυτών,

γ) διασφαλίζει την ενιαία και συστηματική αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών, μεταξύ άλλων, και με την παραγωγή και διάθεση στους φορείς της διοίκησης κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης εισροών, διαδικασιών, εκροών και αποτελεσμάτων τους, την παραγωγή και διάθεση δεικτών επίδοσης, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την επιχειρησιακή ωρίμανση αυτών, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης, τη συλλογή, ταξινόμηση και ανάλυση πληροφοριών ανά πεδίο πολιτικής και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών πολιτικών και κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο,

δ) οργανώνει, παρακολουθεί και συντονίζει δράσεις διαβούλευσης, δημοσιοποίησης και διάχυσης των ευρημάτων της αξιολόγησης των πολιτικών και του κυβερνητικού έργου,

ε) επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ των υπηρεσιών συναρμόδιων Υπουργείων,

στ) ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική,

ζ) εκπονεί και προτείνει στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς οριζόντιες πολιτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων Υπουργείων,

η) συμμετέχει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης,

θ) παραλαμβάνει τα προτεινόμενα προσχέδια και σχέδια δράσης των οικείων Υπουργείων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4622/2019 και ελέγχει αυτά ως προς τη συμφωνία τους με τις κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής των Υπουργείων αυτών, το Μνημόνιο Συνεργασίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4270/2014 (Α` 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α` 110), καθώς και ως προς τις επικαλύψεις που ενδεχομένως παρουσιάζονται και παρακολουθεί την εμπρόθεσμη και ορθή εφαρμογή τους,

ι) συντάσσει, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, κατά τον λόγο αρμοδιότητας της καθεμιάς, το Ενοποιημένο Προσχέδιο και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 49 και της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019, αντιστοίχως, καθώς και την Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 50 του ιδίου νόμου,

ια) συντάσσει το πρότυπο σχέδιο δράσης Υπουργείου και το πρότυπο Ε.Σ.Κυ.Π., καθώς και τα λοιπά αναγκαία υποδείγματα και σχέδια εγγράφων, που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4622/2019, ιβ) από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, μπορεί να θέτει ετήσιους στόχους μείωσης ή εξορθολογισμού του ρυθμιστικού όγκου, βάσει των οποίων συντάσσεται ο τελικός ρυθμιστικός προγραμματισμός της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4622/2019, ιγ) αποστέλλει στις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και στόχους ανά τομέα πολιτικής, όπως καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, καθώς και οδηγίες κατάρτισης των Σχεδίων Δράσης του επόμενου έτους,

ιδ) είναι αρμόδια για την οργάνωση και λειτουργία της Πολιτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών του άρθρου 55 του ν. 4622/2019 και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε αυτή,

ιε) μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 56 του ν. 4622/2019, ιστ) παρακολουθεί τις φάσεις διαβούλευσης των νομοσχεδίων και αξιολογεί τα αποτελέσματά της,

ιζ) συμμετέχει, με στελέχη των Τομέων της, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4622/2019 και

ιη) προετοιμάζει εισηγήσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου.

3. Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α) έξι (6) Τομείς επιπέδου Διεύθυνσης, ως εξής: αα) Τομέας Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Θεσμών, αβ) Τομέας Παιδείας, Υγείας και Εργασίας, αγ) Τομέας Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης, αδ) Τομέας Οικονομικών, αε) Τομέας Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Εξωστρέφειας και αστ) Τομέας Φυσικών Πόρων, Αγροτικής και Αστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών.

β) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

4. Ο Τομέας Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Θεσμών διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Πολιτικών για τη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση,

β) Τμήμα Πολιτικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

γ) Τμήμα Πολιτικών Δικαιοσύνης, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής.

5. Ο Τομέας Παιδείας, Υγείας και Εργασίας διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Πολιτικών Παιδείας,

β) Τμήμα Πολιτικών Υγείας και

γ) Τμήμα Εργασιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής.

6. Ο Τομέας Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Πολιτικών Εθνικής Άμυνας,

β) Τμήμα Πολιτικών Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη και

γ) Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής.

7. Ο Τομέας Οικονομικών διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Δημοσιονομικής Πολιτικής και Εσόδων,

β) Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής και Ρευστότητας της Αγοράς και

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας και Ιδιωτικοποιήσεων, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής.

8. Ο Τομέας Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Εξωστρέφειας διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Εμπορίου, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας,

β) Τμήμα Ιδιωτικών και Δημοσίων Επενδύσεων και

γ) Τμήμα Εξωτερικών, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής.

9. Ο Τομέας Φυσικών Πόρων, Αγροτικής και Αστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Υποδομών, Μεταφορών και Ναυτιλίας,

β) Τμήμα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και

γ) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 2 στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής.

10. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την αποτελεσματική λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο λογισμικού συστήματος, βάσης δεδομένων και υποδομών,

β) τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος (system continuity) και της ακεραιότητας των δεδομένων του (data base integrity),

γ) τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων και πληροφοριών που εισάγονται στο σύστημα και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

δ) τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος και την επίλυση τεχνικών ή λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί,

ε) την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτό και χρήσης ή αλλοίωσης των δεδομένων του.».

Άρθρο 3
Κατάργηση Ειδικής Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου Κατάργηση άρθρου 17 του π.δ. 98/2020
Το άρθρο 17 του π.δ. 98/2020 (Α΄ 236) καταργείται.

Άρθρο 4
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού
Μετά το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 98/2020 (Α΄ 236) προστίθεται Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 23Α Αποστολή και διάρθρωση της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

1. Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού είναι η εφαρμογή μεθόδων προοπτικής διερεύνησης (foresight) με αντικείμενο τον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων, κινδύνων ή ευκαιριών για τη χώρα, η υποστήριξη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Κυβέρνησης με σκοπό την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και την ανάδειξη των κατάλληλων για τους στόχους αυτούς δημοσίων πολιτικών, καθώς και η υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας στη συνδιαμόρφωση των μελλοντικών εξελίξεων.

2. Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού συγκροτείται από το Γραφείο Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, το οποίο είναι οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης.

Άρθρο 23Β Γραφείο Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

1. Το Γραφείο Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Συνεργασιών και Δικτύωσης, β) Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και γ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

2. Το Τμήμα Συνεργασιών και Δικτύωσης είναι αρμόδιο για: (α) την οργάνωση δικτύου εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα προοπτικής διερεύνησης σε φορείς του δημοσίου τομέα και τη συνεχή εκπαίδευση αυτών αναφορικά με τις μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές προοπτικής διερεύνησης και έρευνας για το μέλλον, (β) την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα σε θέματα μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, (γ) την κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης δράσεων και πρωτοβουλιών που άπτονται του αντικειμένου της Γραμματείας με τον ιδιωτικό τομέα και την εν γένει συνεργασία με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας, (δ) την οργάνωση εργαστηρίων για το μέλλον (future labs) και λοιπών δράσεων προοπτικής διερεύνησης, (ε) τη σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για τις δράσεις της Ειδικής Γραμματείας με σκοπό τη διάχυση των θετικών συνεπειών των ανωτέρω δράσεων στην κοινωνία και (στ) τον σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας.

3. Το Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για: (α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ή ανάθεση ερευνητικών δράσεων, (β) τη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, (γ) την εύρεση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, (δ) τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της αποστολής της Ειδικής Γραμματείας, (ε) την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών εργαλείων, ιστοσελίδων και εφαρμογών, που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων της Ειδικής Γραμματείας και (στ) την ανάλυση μεγαδεδομένων (big data) με σκοπό την υποστήριξη της αποστολής και των επιμέρους δράσεων της Ειδικής Γραμματείας.

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδιο για:

(α) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών σε θέματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και έρευνας για το μέλλον,

(β) την προετοιμασία της εκπροσώπησης της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο συζητήσεων, διαβουλεύσεων και διαδικασιών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και την αποστολή της Ειδικής Γραμματείας και τη διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων στον τομέα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της έρευνας για το μέλλον και

(γ) τον συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.».

Άρθρο 5
Κλάδοι και Ειδικότητες Προϊσταμένων Διευθύνσεων – Τροποποίηση άρθρου 34 του π.δ. 98/2020
Το άρθρο 34 του π.δ. 98/2020 (Α’ 236) τροποποιείται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και η κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 34

Κλάδοι και Ειδικότητες Προϊσταμένων Διευθύνσεων Στις Διευθύνσεις της Προεδρίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

1. Διευθύνσεις της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΓΓΠΘ ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή Ειδικού Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ύ Προσωπικού

2. Τομείς της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, Γραφείο Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

3. Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης πλην της Διεύθυνσης Ενημέρωσης ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

4. Διεύθυνση Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ΠΕ Δημοσιογράφων

5. Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού »

Άρθρο 6
Κλάδοι και Ειδικότητες Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων – Τροποποίηση άρθρου 35 του π.δ. 98/2020
Το άρθρο 35 του π.δ. 98/2020 (Α’ 236) τροποποιείται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και η κατάργηση της Ειδικής Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35

Κλάδοι και Ειδικότητες Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων Στα Τμήματα και Γραφεία της Προεδρίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

1. Τμήματα και Γραφεία της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΓΓΠΘ, με την επιφύλαξη της περ. 2 ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή, εφόσον δεν επαρκούν, ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

2. Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΓΓΠΘ, Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

3. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τμήματα των Τομέων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, Τμήματα της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

4. Τμήματα και Γραφεία της ΓΓΝΚΘ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

5. Τμήματα και Γραφεία της ΓΓΕΕ ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή, εφόσον δεν επαρκούν, ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων »

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ