Π.Δ. 18/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89),

β) του Μέρους Α΄ του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 50 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57),

δ) της απόφασης (ΕΕ) 2023/2061 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2023 για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 238/27.9.2023), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Την υπό στοιχεία Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 4403).

3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, θα διεξαχθούν από 6 έως και 9 Ιουνίου 2024.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί στην Ελληνική Επικράτεια την 9η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή.

Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 07.00 μέχρι ώρα 19.00.

Στην Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Η Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Εσωτερικών

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ