Π.Δ. 18/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18 ΦΕΚ Α 53/14.3.2022

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, διαδικασία εισαγωγής και λοιπά θέματα Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του εδαφίου δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 28).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).

δ. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 162).

ε. Της υπ’ αριθ. 1/13-09-2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β΄ 4215).

2. Την υπ’ αρ. 1216/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/18-02-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», καθότι οι διατάξεις του εν λόγω προεδρικού διατάγματος ρυθμίζουν θέματα διοικητικού χαρακτήρα αναφορικά με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Την υπ’ αρ. 29/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα-προϋποθέσεις εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

1. α. Στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί θητεία, οργανικές θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, για κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ.

β. Σε περίπτωση που οι θέσεις του πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού δεν καλυφθούν από τους υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, μεταφέρονται στην ειδικότητα του πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού προς κάλυψη από τους αντίστοιχους υποψηφίους.

2. Ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για επταετή θητεία, Έλληνες πολίτες (άντρες και γυναίκες), με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ. Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τύπου απολυτηρίου τίτλου Λυκείου. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.

δ. Οι υποψήφιοι ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδικότητα του πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό πρώτο έτος (31ο). Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του (Π.Σ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει.

στ. Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Π.Σ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να φέρουν δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά τους, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

ζ. Να έχουν ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του πυροσβεστικού έργου.

η. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) και να είναι ικανοί κατηγορίας Ι1 κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό.

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμού (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν κατατάσσονται στο Π.Σ., αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγω ανάκλησης διορισμού εξαιτίας κωλύματος.

ια. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Π.Σ. ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω προσκόμισης ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ιβ. Για τους εθελοντές του Π.Σ. να μην έχουν χάσει την ιδιότητα τους για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 25 του ν. 4029/11 (Α΄ 245).

ιγ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ιδ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών. ιε. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

3. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

Άρθρο 2
Προκήρυξη

1. Για την πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας προσωπικού «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», ο Αρχηγός του Π.Σ. εκδίδει προκήρυξη στην οποία ορίζεται:

α. Ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν ανά ειδικότητα, με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).

β. Τα προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά), προϋποθέσεις και κωλύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία κατάταξης.

δ. Η διαδικασία διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων.

ε. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό.

2. Η προκήρυξη αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες του Π.Σ., στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) καθώς και σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr), για την ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

3. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Π.Σ.

Άρθρο 3
Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων

1. Για την κατάταξη των υποψηφίων ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως:

α) Πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος Αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.

β) Πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που είναι κάτοχος του πτυχίου της Σχολής Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρύχιου καταστροφέα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν και οι δύο ιδιότητες, λαμβάνει συνολικά πέντε (5) μόρια.

γ) Τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, ενάμιση (1,5) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων.

δ) Τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο. Ως αντιπυρική περίοδος λογίζεται, οποιοδήποτε κατ’ έτος χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο υποψήφιος απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία δεν έχει καταγγελθεί από το Π.Σ. Εφόσον στο πρόσωπο πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, συντρέχει και η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, λαμβάνει μόνο τα μόρια της παρούσας περίπτωσης, χωρίς να προσμετρώνται σε αυτόν και τα μόρια της παρακάτω περ. ε΄.

ε) Τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. και τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική υπηρεσία.

στ) τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που απασχολήθηκε ως δασεργάτης και κατέχει συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ένσημα υπό την ιδιότητα αυτή. Ως δασεργάτες νοούνται οι απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων ρητινοσυλλέκτες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ10221/οικ.26816/929/2011 Υ.Α. (Β΄ 2778) Υπουργική Απόφαση.

ζ) Δύο (2) μόρια στον κάτοχο άδειας ικανότητας οδήγησης κατηγορίας C και D. Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει και τις δύο ως άνω άδειες λαμβάνει συνολικά δύο (2) μόρια. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, λαμβάνουν την προβλεπόμενη μοριοδότηση με την προσκόμιση προσωρινής άδειας οδήγησης, που βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα άρθρα 42 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30).

η) Πέντε (5) μόρια στον κάτοχο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ.

2. Για την κατάταξη των υποψηφίων ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχο αριθμό μορίων,

β) Τα κριτήρια μοριοδότησης των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για τις δύο ειδικότητες, επιλέγουν μόνο μια εξ’ αυτών.

4. Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή και περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται:

α) ο κάτοχος του πτυχίου της Σχολής Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρύχιου Καταστροφέα των Ενόπλων Δυνάμεων,

β) Ο έχων υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος Αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά,

γ) ο γονέας ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,

δ) ο γονέας ή το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,

ε) ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα προσκομίζεται εφόσον προκύψει ισοβαθμία.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να προσληφθούν ως Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων, υποβάλλουν εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ή ελλείψει αυτών, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου υποψηφίου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

δ) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου ότι: αα) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ββ) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, γγ) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από το νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων, δδ) συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τα προβλεπόμενα στις οριζόμενες διαδικασίες του παρόντος διατάγματος και της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, εε) δεν έχουν καταθέσει άλλη αίτηση υπεύθυνη δήλωση για το διαγωνισμό σε έτερη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)/ Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.).

ε) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας.

στ) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

ζ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι: αα) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ββ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών) ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.

η) έχουν πτυχίο Σχολής Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρύχιου Καταστροφέα των Ενόπλων Δυνάμεων.

θ) Οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Τα ανωτέρω να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τα τέκνα τους από νόμιμο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των εκτός γάμου γεννηθέντων, με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την απόδειξη της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

ι) Οι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν.

ια) Οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία, βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος πραγματικής εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει. Στον χρόνο της πραγματικής εθελοντικής Υπηρεσίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής.

ιβ) Για τους έχοντες προϋπηρεσία ως δασεργάτες, βεβαίωση ενσήμων της ειδικότητας «Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) Ρητινοσυλλέκτες.

ιγ) Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας C και D.

2. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλονται μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας κατά νόμο αρχής.

3. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνομική ταυτότητα.

β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη παραπομπής σε δίκη για τα αναφερόμενα στην περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος εγκλήματα.

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), προβαίνει σε έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και αναζητά αυτεπάγγελτα όπως ο νόμος ορίζει, για τους εισακτέους:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄.

δ. Πτυχίο Σχολής Αλεξιπτωτιστών και Υποβρύχιου Καταστροφέα.

ε. Επίσης, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας εγκυρότητας όλων των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιτυχόντες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η υποβολή πλαστών, ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών έχει ως συνέπεια πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών, την διαγραφή από τον πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων) και την ανάκληση κατάταξης εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

6. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

Άρθρο 5
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στις κατά τόπους Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 του παρόντος μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Δεν γίνονται δεκτά, θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθέντα και δεν λαμβάνονται υπόψη για το διαγωνισμό, δικαιολογητικά τα οποία έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. συγκροτούνται σε κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ. τριμελείς επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από πυροσβεστικό προσωπικό, με προέδρους αυτών τα αρχαιότερα μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελούν τα νεότερα μέλη αυτών. Έργο των εν λόγω επιτροπών είναι τα κάτωθι:

α. Ελέγχουν την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και την ακρίβεια, πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες.

β. Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψήφιους, που δεν έχουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας, το απολυτήριο Λυκείου ή τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών που αποτελεί προσόν κατάταξης για την κατηγορία του πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και το απαιτούμενο πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ κατηγορίας ικανότητας Ι1.

γ. Υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίζεται στην προκήρυξη.

3. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από Αξιωματικούς, με πρόεδρο ανώτατο Αξιωματικό. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής. Έργο της εν λόγω επιτροπής είναι τα κάτωθι:

α. Παραλαμβάνει και ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους υποψήφιους και συντάσσει, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, προσωρινούς πίνακες υποψηφίων που πληρούν και προσωρινούς πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, ανά ειδικότητα, για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ). Στον πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τα εν λόγω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις ή σφάλματα διαπιστώθηκαν. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών επικουρεί το έργο της ανωτέρω Επιτροπής.

β. Συντονίζει, εποπτεύει και παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις στις λοιπές επιτροπές του διαγωνισμού.

γ. Επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα, τόσο κατά την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, όσο και κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εξετάσεων.

δ. Ενημερώνει το Επιτελείο Α.Π.Σ. για κάθε θέμα που αφορά το διαγωνισμό.

ε. Συντάσσει οριστικούς πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

4. Από τους προσωρινούς πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, με απόφαση του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ., καλούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων, προσαυξημένο κατά ποσοστό 30%, να προσέλθουν εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας, προκειμένου να υποβληθούν στις ΠΚΕ. Οι υποψήφιοι που δεν καταλαμβάνουν προκηρυχθείσα θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις ΠΚΕ δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της ειδικότητας στην οποία εντάσσονται.

5. Οι ως άνω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr).

Άρθρο 6
Ενστάσεις
Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από έναν (1) ανώτατο Αξιωματικό ως πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους Αξιωματικούς ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερολογιακών (5) ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον της εν λόγω επιτροπής, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις, ενημερώνοντας προς τούτο τους ενδιαφερόμενους. Οι αναμορφωμένοι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. (www.fireservice.gr).

Άρθρο 7
Διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ)

1. Οι ΠΚΕ περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις. Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο φύλων. Το πρόγραμμα των ανωτέρω δοκιμασιών και εξετάσεων, ο τόπος και ο χρόνος παρουσιάσεως των υποψηφίων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη αυτών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι γραμματείς αυτών, οι ομάδες υποστήριξης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Οι επιτροπές αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και υγειονομικών εξετάσεων, συντάσσουν πρακτικά στα οποία εμφαίνονται αναλυτικά οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα των κρινόμενων υποψηφίων.

4. Η σειρά διενέργειας των ΠΚΕ, καθώς και η σειρά εξέτασης των αγωνισμάτων των αθλητικών δοκιμασιών, ορίζονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Αθλητικές δοκιμασίες

1. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών του Π.Σ. Οι ως άνω επιτροπές απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς ή Υπαξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων για κάθε αγώνισμα. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα του αθλητή.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,50 μ. (τρεις προσπάθειες).

γ. Τρεις (3) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης (μία προσπάθεια).

δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄(μία προσπάθεια).

στ. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Η σειρά εξέτασης των ανωτέρω αγωνισμάτων ορίζεται με την προκήρυξη.

3. Έκαστη επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

4. Για τη συμμετοχή υποψηφίων σε αθλητικές δοκιμασίες που διενεργούνται σε χρόνο προγενέστερο των υγειονομικών εξετάσεων του άρθρου 10 απαιτείται η προσκόμιση από αυτούς, κατά την ημέρα παρουσίασής τους στο εξεταστικό κέντρο, πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης περί της δυνατότητάς τους να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.

5. Με μέριμνα της Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) παρίσταται ιατρός της καθόλη την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών.

6. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν συμμετείχε στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες για αποδεδειγμένο λόγο ανωτέρας βίας, καλείται για επανεξέταση εντός χρονικού διαστήματος που δεν δύναται να ξεπερνά τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία ημέρα διενέργειας των αθλητικών δοκιμασιών.

Άρθρο 9
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

1. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από δύο (2) ανώτερους ή ανώτατους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) ψυχολόγο ή ψυχίατρο, που ανήκουν στο προσωπικό του Π.Σ. Οι ψυχολόγοι ή οι ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από ιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ). Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η επιτροπή ψυχοτεχνικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Άρθρο 10
Υγειονομικές εξετάσεις

1. Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Π.Σ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).

2. Οι υποψήφιοι μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυιατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών και έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης που θα εμπεριέχει τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις:

α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.

β. Πνευμονολόγου.

γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: αα. γενική αίματος, ββ. γενική ούρων, γγ. σάκχαρο ορού, δδ. κρεατινίνη, εε. τρανσαμινάσες, στστ. αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.

δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.).

ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

στ. Ορθοπεδικού.

ζ. Νευρολόγου.

η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα.

θ. Δερματολόγου.

ι. Χειρουργού.

ια. Ψυχίατρου.

ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και ύπαρξης ή μη νοσήματος ή πάθησης.

ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους, με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).

Οι ανωτέρω γνωματεύσεις και εξετάσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού και θα πρέπει να αναφέρουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και ευκρινή σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία παρουσίασής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η ψυχιατρική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Κέντρα και Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και δεν απαιτείται ψυχομετρικός έλεγχος (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).

Ο τρόπος υποβολής και ο τύπος του δελτίου υγειονομικής εξέτασης περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

3. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις, ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής εξέτασης, η οποία είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των υποψηφίων καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Ιατροί της επιτροπής δύναται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) αποκλείονται του διαγωνισμού.

Άρθρο 11
Οριστικοί πίνακες υποψηφίων

1. Με βάση τα αποτελέσματα των ΠΚΕ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων για κατάταξη και συντάσσει σχετικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί σε όλα τα στάδια των ΠΚΕ κρίνονται ως ικανοί για κατάταξη. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, καθώς και εκείνοι που δεν προσήλθαν σε αυτές, κρίνονται ως μη ικανοί για κατάταξη.

2. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. κυρώνονται οι ανωτέρω πίνακες, αποσπάσματα των οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www. fireservice.gr με μέριμνα της ανωτέρω Διεύθυνσης. Το απόσπασμα του κυρωμένου πίνακα μη ικανών που αναρτάται, δεν περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των μη ικανών υποψηφίων, αλλά τους αριθμούς αίτησης αυτών, στον τρέχοντα διαγωνισμό.

Άρθρο 12
Κατάταξη επιτυχόντων

1. Ο Αρχηγός του Π.Σ. κυρώνει με απόφασή του τους πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) ανά ειδικότητα, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτώνται ομοίως στην ιστοσελίδα του Π.Σ. και ισχύουν για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Η ανάρτηση των πινάκων στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Για τους εισακτέους η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ΑΠΣ αναζητά αυτεπάγγελτα τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποψήφιος στερείται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή έχει κάποιο κώλυμα κατάταξης διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο.

3. Με την κατάταξή τους όλοι οι επιτυχόντες (εισακτέοι), με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αδαπάνως για το Δημόσιο, θα υποβάλλονται σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από το νόμο ουσιών, ήτοι, οπιούχων, καναβιννοειδών και κοκαΐνης, καθώς και σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV). Οι ανωτέρω υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά την κατάταξη ή εισαγωγή των επιτυχόντων και οπωσδήποτε εντός της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσής τους. Καταταχθείς που προκύψει ότι δεν διαθέτει το σύνολο των ανωτέρω υγειονομικών προϋποθέσεων ή αρνείται να εξεταστεί ή απουσιάζει από την ως άνω εξέταση, απολύεται από τις τάξεις του Π.Σ. και αντικαθίσταται από επιλαχόντα υποψήφιο.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης κύησης προσληφθείσας, αναστέλλεται η εκπαίδευσή της και συνεχίζεται σε κατάλληλο χρόνο μετά τον τοκετό.

5. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας.

6. Οι κατατασσόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως δήλωση παραίτησης, την οποία δεν έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν.

7. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α. Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

β. Παραιτούνται πριν από την κατάταξή τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους σε αυτήν. Παραίτηση επιτυχόντα δεν ανακαλείται.

γ. Αρνούνται ή δεν προσέρχονται στον έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή για ανοσολογικές εξετάσεις ή βρεθούν θετικοί στο αποτέλεσμα του ελέγχου.

8. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων θέσεων κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο και για όσο διάστημα ισχύουν οι κυρωμένοι πίνακες, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίζει και αναθέτει στον Αρχηγό του Π.Σ. να καλέσει ισάριθμους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τον πίνακα επιτυχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών.

9. Κατατασσόμενος, ο οποίος παραιτείται ή διαγράφεται ή απολύεται για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, οφείλει να παραδώσει το σύνολο των ατομικών εφοδίων και του εξοπλισμού που χρεώθηκε από την ημερομηνία της κατάταξής του μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής του.

10. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Π.Σ. εγγράφονται κατά σειρά επιτυχίας στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Α.Π.Σ.

Άρθρο 13
Διορισμός επιτυχόντων

1. Οι κατατασσόμενοι διορίζονται στο Π.Σ. με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Οι διοριζόμενοι υποβάλλονται σε κατάλληλη εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω εκπαίδευσης, η τοποθέτησή τους στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διενεργείται με Απόφαση του Αρχηγού Π.Σ.

Άρθρο 14
Μονιμοποίηση, απόλυση και ένταξη στο πυροσβεστικό προσωπικό

1. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» [Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά προσόντα: τρία (3)] και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, να μονιμοποιηθούν, οι μεν ειδικότητας τεχνικού προσωπικού καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις «Πυρονόμων Αρχιπυροσβεστών Υπαρχιπυροσβεστών Πυροσβεστών», οι δε ειδικότητας επιστημονικού προσωπικού εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και, κατόπιν ευδόκιμης αποφοίτησής τους, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων. Οι αρνητικές αποφάσεις του Κατώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

2. Για τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, ενώ, απολύονται από την Υπηρεσία και στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

β. Ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους.

γ. Με τη λήξη της επταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.

δ. Για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

3. Με Απόφαση Αρχηγού Π.Σ απολύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη λήξη της επταετούς θητείας τους, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση από το αρμόδιο Συμβούλιο.

4. Εισακτέοι που κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης τους απωλέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας, ή εφόσον συντρέχει πειθαρχικός λόγος, απολύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2022

Η Προέδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ