Π.Δ. 17/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 11 και 11A του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 39), όπως ισχύουν,

β) της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 30 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 32 του ν. 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 23),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την Υ8/01.04.2024 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο» (Β’ 2037).

3. Την 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

4. Την 97191/8.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 5379).

5. Την ΥΠ 513/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4438).

6. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 483/24.11.2023 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, α) από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000) ευρώ για το 2024 και για κάθε επόμενο έτος, δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), β) η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπισθεί με εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό και εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ, και γ) ειδικά η δαπάνη των ετών 2024-2025 του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025 του ν. 4813/2021 (Α’ 111) θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΦ: 1011.601.0000000, ΑΛΕ 2120101001, 2120104001, 2120189001) για τα αντίστοιχα έτη, δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια αυτού του ΜΠΔΣ.

7. Τις 12/2024 και 24/2024 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Διάρθρωση Ε.Υ.Π.

1. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες. Οι υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Υ.Π. διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες, Αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Υ.Π. διαρθρώνεται, σε επίπεδο Διευθύνσεων, ως εξής:

α) Διεύθυνση Επιχειρήσεων,

β) Διεύθυνση Ανάλυσης, γ) Διεύθυνση Κυβερνοχώρου,

δ) Διεύθυνση Ασφάλειας, ε) Διεύθυνση Οικονομικών,

στ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών,

ζ) Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών και Μηχανολογικών Μέσων,

η) Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης,

θ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Εθιμοτυπίας,

ι) Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π..

3. Στην Ε.Υ.Π. λειτουργούν επίσης:

α) Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου (περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008),

β) Υπηρεσία Οικονομικής Επιθεώρησης,

γ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (περ. ατης παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008),

δ) Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4624/2019, Α’ 137),

ε) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης,

στ) Συμβούλιο Πληροφοριών (άρθρο 8 του ν. 3649/2008),

ζ) Επιχειρησιακά Κέντρα Ετοιμότητας,

η) Περιφερειακές Μονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. και περιλαμβάνουν:

ηα) τις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης (Π.Μ.Υ.),

ηβ) τα όργανα και

ηγ) τους συνδέσμους, που ιδρύονται ή τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές της Χώρας ή του εξωτερικού αντιστοίχως,

θ) Επιτελικό Γραφείο Διοικητή,

ι) Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας [ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. (περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008)],

ια) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008) και

ιβ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας (περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3649/2008).

Περαιτέρω, στην Ε.Υ.Π. υφίσταται Αυτοτελές Γραφείο του εποπτεύοντος αυτή Εισαγγελικού Λειτουργού σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3649/2008.

4. Στον Διοικητή υπάγονται απευθείας: α) το Επιτελικό Γραφείο Διοικητή, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, β) το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, γ) η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και δ) το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας.

5. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες των προηγούμενων παραγράφων λογίζονται ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις από άποψη φρούρησης, ασφάλειας και κτιριολογικής υποδομής (άρθρο 20Α του ν. 3649/2008).

6. Η Ε.Υ.Π. μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Συμβουλίου Διαχείρισης Πληροφοριών (άρθρο 7 του ν. 3649/2008).

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών
1. Οι υπηρεσιακές μονάδες της παρ. 2 του άρθρου 1 έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων: αα) αναζητά, συλλέγει, αξιοποιεί και επεξεργάζεται πληροφορίες, οι οποίες άπτονται της εθνικής ασφάλειας, της προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει των εθνικών συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση δράσεων τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος,

αβ) αναπτύσσει επιχειρησιακή δράση στη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες αποκτώνται από κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών μέσων,

αγ) συντονίζει, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις Περιφερειακές Μονάδες, ελέγχοντας το έργο τους σε θέματα αρμοδιότητάς της,

αδ) συνεργάζεται με Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών και εθνικούς φορείς για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις διαταγές και τις κατευθύνσεις της Ιεραρχίας.

β) Η Διεύθυνση Ανάλυσης: διενεργεί ανάλυση πληροφοριών, βάσει των στοιχείων

που περιέρχονται ή/και υποβάλλονται σε αυτή από το σύνολο των υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες Πληροφοριών και λοιπούς συναρμόδιους φορείς, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και εκτιμήσεων και την υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές, ιδίως αναφορικά με τις απειλές που στρέφονται κατά της εθνικής ασφάλειας, καθώς και της προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

γ) Η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου είναι αρμόδια για: γα) τεχνικής φύσης θέματα ασφάλειας πληροφοριών

(Εθνική Αρχή INFOSEC) και ειδικότερα για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών, των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, την αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαβαθμισμένων συσκευών και συστημάτων ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφορικής. Επιπλέον, είναι αρμόδια για τη θέσπιση οδηγιών αναφορικά με τη σύνταξη πολιτικών ασφάλειας και διαχείρισης των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε όλα τα δίκτυα και τους χώρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων της Ε.Υ.Π. και των Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων,

γβ) την ανάπτυξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση κρυπτοσυστημάτων, την παραγωγή εθνικών κλείδων, καθώς και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σε θέματα κρυπτασφάλειας (Εθνική Αρχή CRYPTO),

γγ) την εξασφάλιση των εθνικών ηλεκτρονικών συσκευών τηλεπικοινωνιών από διαρροές λόγω ανεπιθύμητων, ηλεκτρομαγνητικών και μη, μεταδόσεων (Εθνική Αρχή TEMPEST),

γδ) τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των δημόσιων φορέων της χώρας, που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (CSIRT) ως Ομάδας Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT), εντός του εθνικού πλέγματος κυβερνοασφάλειας που καθορίζει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων εναντίον τους,

γε) την οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας για την κυβερνοασφάλεια των φορέων αρμοδιότητας του Εθνικού CERT, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο SOC και διασυνδέεται με το Ενοποιημένο SOC του άρθρου 31 του ν. 5002/2022.

δ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας: Είναι αρμόδια για θέματα φυσικής ασφάλειας της Υπηρεσίας και ιδίως: δα) μελετά και εισηγείται μέτρα ασφάλειας για χώρους,

υποδομές και εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δβ) λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφάλειας για πρόσωπα και εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, δγ) μελετά και εισηγείται τη σύνταξη ή αναθεώρηση

σχεδίων πυρασφάλειας τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και άλλων εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας,

δδ) χορηγεί άδεια πρόσβασης προσωπικού και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας,

δε) μεριμνά για την προστασία ασφάλεια υλικών και μέσων της Υπηρεσίας.

ε) Η Διεύθυνση Οικονομικών: εα) καταρτίζει, υποβάλλει για έγκριση και παρακολουθεί

την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών της Ε.Υ.Π., καθώς και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών,

εβ) εξασφαλίζει το έργο προγραμματισμού, κατανομής και διάθεσης των πιστώσεων στην Υπηρεσία,

εγ) καταρτίζει, υποβάλλει για έγκριση και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Π.,

εδ) διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Λ.Τ.Α.Κ.),

εε) είναι επιφορτισμένη με ζητήματα δημοσιονομικής διαχείρισης της Υπηρεσίας,

εστ) έχει τη γενική διαχείριση των υλικών μέσων της Υπηρεσίας.

στ) Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών:

στα) είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστημάτων και εργαλείων πληροφορικής, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π.,

στβ) μεριμνά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων εφαρμογών πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες των υπόλοιπων υπηρεσιακών μονάδων και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις,

στγ) είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου για θέματα ασφάλειας επικοινωνιών,

στδ) μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκών της Υπηρεσίας σε τηλεπικοινωνιακό υλικό και μέσα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου για θέματα ασφάλειας επικοινωνιών,

στε) συνεργάζεται με δημόσιους φορείς και ομοταγείς φορείς άλλων κρατών για διμερή θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

στστ) μελετά και εισηγείται στη Διοίκηση της Ε.Υ.Π. τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

ζ) Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών και Μηχανολογικών Μέσων:

ζα) εκπονεί ή αναθέτει τεχνικοοικονομικές μελέτες, ζβ) κατασκευάζει ή/και συντηρεί τις κάθε είδους κτιριολογικές υποδομές της Υπηρεσίας και επιβλέπει τα σχετικά έργα,

ζγ) καθορίζει τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε οχήματα και μεριμνά για τη συντήρηση αυτών,

ζδ) εκδίδει τις απαραίτητες εγκριτικές διαταγές κίνησης και εφοδιασμού της Υπηρεσίας με καύσιμα,

ζε) είναι αρμόδια για την εκτέλεση φωτογραφικών, φωτοτυπικών, τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών.

η) Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης:

ηα) είναι αρμόδια για τη γενικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας και ιδίως για ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση, καθώς και την εξέλιξή του κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του,

ηβ) αξιολογεί τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. σε ανθρώπινο δυναμικό, μεριμνώντας για τον προγραμματισμό: i) των προσλήψεων του πολιτικού προσωπικού και ii) των αποσπάσεων/μεταθέσεων του ένστολου προσωπικού της Υπηρεσίας.

ηγ) μεριμνά για τον οργανωτικό σχεδιασμό της Ε.Υ.Π., ηδ) είναι αρμόδια για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

της Ε.Υ.Π.. θ) Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Εθιμοτυπίας: θα) είναι αρμόδια για θέματα συνεργασίας, επαφών

και αλληλογραφίας της Ε.Υ.Π. με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών,

θβ) είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και την οργάνωση επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών,

θγ) είναι αρμόδια για τον κεντρικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του συνόλου του προσωπικού και των δράσεων της Υπηρεσίας σε θέματα διεθνούς συνεργασίας.

2. Οι υπηρεσιακές μονάδες της παρ. 3 του άρθρου 1 έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου και Ιστορικού Μουσείου:

αα) είναι αρμόδια για την ταξινόμηση, συντήρηση, φύλαξη των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της Ε.Υ.Π., για την εισήγηση αποχαρακτηρισμού τους και την αξιοποίηση ανάδειξή τους βάσει των ισχυουσών διατάξεων,

αβ) είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Μουσείου της Υπηρεσίας, ταξινομεί τα υλικά μουσειακής αξίας και μεριμνά για τη συντήρησή τους.

β) Η Υπηρεσία Οικονομικής Επιθεώρησης: βα) είναι αρμόδια για τις οικονομικές επιθεωρήσεις των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού της Ε.Υ.Π., ββ) υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης του λογιστικού συστήματος της Υπηρεσίας.

γ) Το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και στο άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

δ) Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για: δα) τη συμμετοχή στον σχεδιασμό των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και την κατάρτιση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων,

δβ) τη μελέτη και σύνταξη εκθέσεων σχετικών με γνώμες, εισηγήσεις, προτάσεις και πορίσματα επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας, οι οποίες υποβάλλονται στον Διοικητή,

δγ) την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων της Ε.Υ.Π.,

δδ) τη μελέτη, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την υποβολή αιτιολογημένων εισηγήσεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων που της ανατίθενται.

ε) Οι Περιφερειακές Μονάδες: αναπτύσσουν επιχειρησιακή δράση στη συλλογή πληροφοριών και παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη στην Κεντρική Υπηρεσία.

στ) Τα Επιχειρησιακά Κέντρα Ετοιμότητας: συστήνονται για ορισμένο χρόνο για την αντιμετώπιση

συγκεκριμένων απειλών που στρέφονται κατά της εθνικής ασφάλειας, στελεχώνονται από προσωπικό όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. και ο τρόπος λειτουργίας τους εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Υπηρεσίας.

3. Οι υπηρεσιακές μονάδες της παρ. 4 του άρθρου 1 έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Το Επιτελικό Γραφείο Διοικητή: αα) εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των

υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., αβ) μεριμνά για την επιτελική υποστήριξη της Διοίκησης της Ε.Υ.Π., αγ) μεριμνά για τη γραμματειακή διοικητική υποστήριξη των Γραφείων της Διοίκησης της Ε.Υ.Π. και των Αυτοτελών Γραφείων.

β) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια για: βα) τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και γενικότερα έκνομης συμπεριφοράς του προσωπικού, καθώς και την υποβολή, σε κάθε περίπτωση, σχετικής έκθεσης στον Διοικητή,

ββ) τη διερεύνηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού της Ε.Υ.Π.,

βγ) τον έλεγχο τήρησης των διαδικασιών ασφάλειας της Ε.Υ.Π..

Η νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχεται από τον Εισαγγελικό Λειτουργό που αποσπάται στην Ε.Υ.Π. (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008).

γ) Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας: γα) εισηγείται την επικοινωνιακή στρατηγική της Υπηρεσίας, την οποία και υλοποιεί μετά από έγκριση του Διοικητή,

γβ) είναι αρμόδιο για τη σύνταξη δελτίων τύπου, την επεξεργασία ανακοινώσεων και απαντήσεων και τη γνωστοποίησή τους με τον πλέον πρόσφορο τρόπο σε εκπροσώπους του Τύπου και των Μ.Μ.Ε.,

γγ) είναι αρμόδιο για την προβολή των δράσεων της Υπηρεσίας, την παρακολούθηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για θέματα επικαιρότητας, καθώς και για τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση της κεντρικής ιστοσελίδας και κάθε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Υ.Π..

Άρθρο 3
Διάρθρωση και αρμοδιότητες Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π.

1. Η διάρθρωση της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. περιλαμβάνει το Τμήμα Μελετών και Συντονισμού, το Τμήμα Έρευνας και Μετεξέλιξης, τη Σχολή Στελεχών Ε.Υ.Π. και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών, οι αρμοδιότητες των οποίων ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π.. Συγκεκριμένα:

α. Το Τμήμα Μελετών και Συντονισμού μελετά και εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τηρεί το μητρώο εκπαιδευτών, καθορίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις, αξιολογεί τη διαδικασία της εκπαίδευσης και μεριμνά για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

β. Το Τμήμα Έρευνας και Μετεξέλιξης συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για τον σχεδιασμό δράσεων έρευνας και ανάπτυξης, με εκπαιδευτικό όφελος, καθώς και με το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. σε θέματα ειδικών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

γ. Η Σχολή Στελεχών Ε.Υ.Π. οργανώνει και υλοποιεί το σχολείο θεωρητικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων πολιτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας και επιβλέπει σε τακτική βάση το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων, ορίζοντας για τον σκοπό αυτό επιβλέποντες εκπαιδευτές, οι οποίοι καθοδηγούν το ως άνω προσωπικό, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

δ. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα υπηρεσιακής επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις των βαθμών και θέσεων της Υπηρεσίας, καθώς και προσωπικού ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και στελεχιακού δυναμικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε αντικείμενα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας. Επίσης, μεριμνά για την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π., καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος σπουδών αυτών.

2. Τον Διευθυντή της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. υποστηρίζουν στο έργο του δύο (2) Υποδιευθυντές, ένας για θέματα ακαδημαϊκής συνεργασίας και ένας για θέματα συντονισμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. είναι απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3649/2008).

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες και διάρθρωση ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.

1. Το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, συντονίζει, παρακολουθεί και μετέχει σε δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, προκειμένου να δημιουργεί τα κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία και να τα παρέχει προς όφελος της Ε.Υ.Π. και άλλων δημόσιων φορέων.

2. Η διάρθρωση του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. περιλαμβάνει τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων, τη Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, τη Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τη Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης και τη Μονάδα Διαχείρισης Πράξεων. Το επίπεδο λειτουργίας των Μονάδων καθορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. Συγκεκριμένα:

α. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. υλοποιεί τις δράσειςέργα του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. ενεργώντας ως δικαιούχος, με εξαίρεση τις δράσεις που χρηματοδοτούνται είτε από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας είτε απευθείας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

β. Η Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής για τον σχεδιασμό δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και συντάσσει τα αιτήματα χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης, εκτός εκείνων που χρηματοδοτούνται απευθείας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Επιπρόσθετα, συνεργάζεται με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα οποία το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας, μεριμνά για την κατάρτιση και έκδοση των σχετικών προσκλήσεων, την αξιολόγηση των αιτημάτων χρηματοδότησης και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του μέρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ..

γ. Η Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. διερευνά τις δυνατότητες απευθείας χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, συντάσσει τα σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης και υλοποιεί τις δράσεις ενεργώντας ως δικαιούχος.

δ. Η Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. υποστηρίζει γραμματειακά και οργανωτικά το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και ενεργεί ως δικαιούχος των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας.

ε. Η Μονάδα Διαχείρισης Πράξεων παρακολουθεί, με τον ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα, την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων από το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. δράσεων -πράξεων και διασφαλίζει την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις

του κατά περίπτωση δικαιούχου, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της οργανωτικής διάρθρωσης, η στελέχωση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και θέματα λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., τα ειδικά καθήκοντα των Προϊσταμένων και οι ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού και τρίτων που συνάπτουν κάθε μορφής σύμβαση με το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και λοιπά θέματα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., εφαρμόζονται ο Εσωτερικός Κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π..

4. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και οι Προϊστάμενοι των Μονάδων ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Υ.Π., καθώς και αυτές που τους εκχωρούνται βάσει αποφάσεων του Διοικητή της Ε.Υ.Π., στις οποίες δύναται να περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) να υπογράφουν συμβάσεις με τρίτους, β) να ορίζονται ως υπεύθυνοι έργων, γ) να συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης ή/και συντονισμού κάθε είδους έργων και στις συνεδριάσεις αυτών εκπροσωπώντας το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., καθώς και σε συνέδρια ή ημερίδες ή σεμινάρια που είτε οργανώνονται στο πλαίσιο έργων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είτε σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές του,

δ) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα που σχετίζονται με τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. δύναται να υποβάλλει αιτήσεις χρηματοδότησης προς χρηματοδοτικούς φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., και να είναι διατάκτης των δαπανών αυτού.

7. Το αποσπασμένο προσωπικό της παρ. 4 του άρθρου 11 που απασχολείται στο ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., στο πλαίσιο διεκδίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης έργων, καθώς και στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, δύναται, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., να εκπροσωπεί το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και να εμφανίζεται ενώπιον όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών και αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Υ.Π. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 5
Διοίκηση

1. Της Ε.Υ.Π. προΐσταται ο Διοικητής, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση της Υπηρεσίας, καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει, ελέγχει το έργο της και είναι υπεύθυνος έναντι του Πρωθυπουργού για την άσκηση των καθηκόντων του και, σε συνεργασία μαζί του, καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Υπηρεσίας.

2. Τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. συνδράμουν στο έργο του δύο (2) Υποδιοικητές, ένας επί θεμάτων Εξωτερικών Υποθέσεων και ένας επί θεμάτων Εσωτερικής Ασφάλειας.

Άρθρο 6
Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων Ε.Υ.Π.

1. Στις θέσεις των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. τοποθετείται προσωπικό της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό και στον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος:

α) Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Μονάδων Υποστήριξης εξομοιώνονται με τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων, ανάλογα με τη διαβάθμιση των Μονάδων που ορίζει ο εκάστοτε ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός.

β) Οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Περιφερειακών Μονάδων Υποστήριξης εξομοιώνονται με τους Προϊσταμένους επιπέδου Γραφείου.

3. Επιλογή και τοποθέτηση: α) Από το πολιτικό προσωπικό: αα) Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων,Αυτοτελών Τμημάτων, Περιφερειακών Μονάδων Υποστήριξης, Αυτοτελών Γραφείων και Κλιμακίων ορίζονται και παύονται με απόφαση του Διοικητή. Με αντίστοιχη απόφαση ορίζονται και παύονται οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Μονάδων Υποστήριξης.

αβ) Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α, οι οποίοι έχουν διατελέσει για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) ετών Προϊστάμενοι υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος.

αγ) Ως Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α, οι οποίοι έχουν διατελέσει για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) ετών Προϊστάμενοι υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων, εκτός εάν ο Εσωτερικός Κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού προβλέπουν, βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων και της ειδικότητας του κλάδου των υπαλλήλων, την τοποθέτηση ως Προϊσταμένου υπηρεσιακής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα.

αδ) Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α ή Β για δύο (2) έτη, κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π.. Για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος, προκηρύσσεται η προς πλήρωση θέση με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) ημερών. Οι Προϊστάμενοι

Τμήματος επιλέγονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. Στις περιπτώσεις που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. επιλέγει υπάλληλο εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου Τμήματος, επιλέγεται και τοποθετείται νέος Προϊστάμενος σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κένωση ή σύσταση, αντίστοιχα, της θέσης.

αε) Ως Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Μονάδων Υποστήριξης και των Αυτοτελών Τμημάτων επιλέγονται και τοποθετούνται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή TE με βαθμό Α ή Β. Όπου στον Εσωτερικό Κανονισμό και στον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.

αστ) Κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, από τα οποία εκτιμώνται, ιδίως, η εμπειρία, η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις (τίτλοι σπουδών και εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης εντός ή εκτός Ε.Υ.Π.), η δραστηριότητα στην Υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας για την επίτευξη στόχων.

αζ) Στους προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Όπου στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού προβλέπεται ότι τις θέσεις προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. καταλαμβάνει προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ. ΑΣ.) ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), αυτό επιλέγεται και τοποθετείται, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εφόσον έχει υπηρετήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία σε υπηρεσίες συναφούς, κατά το δυνατόν, αντικειμένου και κατέχει τουλάχιστον τον βαθμό του Λοχαγού ή του Υποπλοιάρχου ή του Σμηναγού ή του Αστυνόμου Β’ ή του Πυραγού, αντίστοιχα.

4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. μπορούν να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητή, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

5. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων γίνεται ως εξής:

α) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος των υποκείμενων υπηρεσιακών μονάδων και, επί ομοιοβάθμων, ο Προϊστάμενος που έχει τα περισσότερα έτη υπηρεσίας στον βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε Κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στη Διεύθυνση.

β) Τον Προϊστάμενο Τμήματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα και, επί ομοιοβάθμων, ο υπάλληλος που έχει τα περισσότερα έτη υπηρεσίας στον βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε Κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στο Τμήμα ή στο αυτοτελές Τμήμα.

γ) Τον Προϊστάμενο Περιφερειακής Μονάδας Υποστήριξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αναπληρωτής αυτής και όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα και επί ομοιοβάθμων, ο υπάλληλος που έχει τα περισσότερα έτη υπηρεσίας στον βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε Κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στη Μονάδα.

δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Διοικητής μπορεί να ορίσει, με απόφασή του, διαφορετικό τρόπο αναπλήρωσης που αφορά πάντοτε ατομικές περιπτώσεις.

ε) Ο αναπληρωτής που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου υπηρεσιακής μονάδας δικαιούται, για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντά του, το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στη θέση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. δύναται να τοποθετείται υπάλληλος ή λειτουργός της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται από την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ο οποίος με την τοποθέτησή του λογίζεται ότι αποσπάται αυτοδικαίως στο ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι πρόσωπο υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με τις αρμοδιότητες του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και πρέπει να διαθέτει: α) τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), β) άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αγγλική ή γαλλική ή γερμανική), γ) διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, σε θέματα που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή. Η θητεία του Προϊσταμένου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης δύο (2) φορές κατά την ίδια διαδικασία. Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

7. Στη θέση του Προϊσταμένου της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης δύο (2) φορές, είτε υπάλληλος της Υπηρεσίας είτε υπάλληλος ή λειτουργός του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με ακαδημαϊκή εμπειρία. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτός αποσπάται στην Υπηρεσία με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Υπουργού και του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης. Η ανωτέρω απόφαση δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

8. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και οι Προϊστάμενοι σε επίπεδο Τμήματος της ως άνω Μονάδας επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή, χωρίς να εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές διατάξεις για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 7
Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής

1. Στην Ε.Υ.Π. συστήνεται Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής, στην οποία μετέχουν:

α) Οι δύο (2) Υποδιοικητές, β) Τρία (3) μέλη εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που σχετίζονται με την έρευνα ή/και την τεχνολογία.

2. Η Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής συνδράμει στη χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και της εκχωρούνται βάσει αποφάσεων του Διοικητή, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής:

α) Η διατύπωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. σε επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης και ανάπτυξης, με βάση τις ανάγκες της Ε.Υ.Π. και το εθνικό και διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον.

β) Η διατύπωση γνώμης επί του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., αμέσως μετά την κατάρτισή του από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και πριν από την έγκρισή του από τον Διοικητή.

γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και η συνεργασία με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. για τον εντοπισμό αδυναμιών και τον σχεδιασμό διορθωτικών ενεργειών.

δ) Η εισήγηση επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., αμέσως μετά την κατάρτισή της από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και πριν από την έγκρισή της από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π..

3. Η Επιτροπή Τεχνολογικής Στρατηγικής συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών, εξαιρουμένων των Υποδιοικητών της Ε.Υ.Π., ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι, σύμφωνα με την παρ. 2, εκχωρούμενες στην Επιτροπή αρμοδιότητες. Εάν τα μέλη της Επιτροπής Τεχνολογικής Στρατηγικής είναι δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαιτείται κοινή απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη της Επιτροπής Τεχνολογικής Στρατηγικής δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

4. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Τεχνολογικής Στρατηγικής, οι περαιτέρω αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 8
Κατανομή προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου και με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ανέρχονται συνολικά σε χίλιες πεντακόσιες είκοσι επτά (1.527) και κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες του άρθρου 1, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού.

2. Στις υπηρεσιακές μονάδες του άρθρου 1 υπηρετούν, για την κάλυψη ειδικών αναγκών, με μετάθεση ή απόσπαση ή διάθεση, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για κάθε μία από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού, έως:

α) δεκαεννέα (19) αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) βαθμού Ανθυπολοχαγού μέχρι και Συνταγματάρχη,

β) οκτώ (8) αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι και Πλοιάρχου,

γ) οκτώ (8) αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) βαθμού Ανθυποσμηναγού μέχρι και Σμηνάρχου,

δ) πενήντα (50) αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., βαθμού Υπαστυνόμου Β’ μέχρι και Αστυνομικού Διευθυντή,

ε) δέκα (10) αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι και Αντιπλοιάρχου,

στ) δύο (2) αξιωματικοί του Π.Σ., βαθμού Ανθυποπυραγού μέχρι και Πυράρχου,

ζ) είκοσι (20) ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των Ε.Δ. ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Π.Σ.,

η) τετρακόσιοι είκοσι (420) ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες της ΕΛ.ΑΣ.,

θ) ένας (1) αξιωματικός του Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ε.Δ., βαθμού Ταγματάρχη μέχρι και Ταξίαρχου.

Άρθρο 9
Κατηγορίες Μόνιμου Προσωπικού
Οι θέσεις του μόνιμου πολιτικού προσωπικού κατατάσσονται στις κατηγορίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., ως ακολούθως:

α) Η κατηγορία ΠΕ περιλαμβάνει συνολικά εξακόσιες σαράντα τέσσερις (644) θέσεις.

β) Η κατηγορία ΤΕ περιλαμβάνει συνολικά διακόσιες ενενήντα οκτώ (298) θέσεις.

γ) Η κατηγορία ΔΕ περιλαμβάνει συνολικά πεντακόσιες δεκαπέντε (515) θέσεις.

δ) Η κατηγορία ΥΕ περιλαμβάνει συνολικά σαράντα εννέα (49) θέσεις.

Άρθρο 10
Κλάδοι Μόνιμου Προσωπικού

1. Το μόνιμο προσωπικό της Ε.Υ.Π. κατατάσσεται στις κατηγορίες του άρθρου 9 και κατανέμεται στους εξής δύο τομείς: α) Πληροφοριών και β) Υποστήριξης.

2. Ο Τομέας Πληροφοριών διακρίνεται στους εξής κλάδους:

α) Χειριστών Πληροφοριών (Intelligence Operator), β) Επιτελών Επιχειρήσεων (Field Officer), γ) Αναλυτών Πληροφοριών (Intelligence Analyst), δ) Χειριστών Κυβερνοχώρου (Cyber Space Operator), ε) Επιτελών Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Officer), στ) Αναλυτών Κυβερνοχώρου (Cyber Space Analyst), ζ) Επιτελών Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Officer).

3. Ο τομέας Υποστήριξης διακρίνεται στους εξής κλάδους: α) Επιτελών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management Officer), β) Διοικητικών Υπαλλήλων (Αdministrative Staff ), γ) Ψυχολόγων (Psychologist), δ) Νομικών (Legal Officer), ε) Επιτελών Διεθνών Σχέσεων (International Relations Officer), στ) Επιτελών Ξένων Γλωσσών (Language Officer), ζ) Μηχανικών Ειδικών Τεχνικών (ΑrchitectureEngineering Officer), η) Οικονομολόγων (Finance Officer), θ) Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (IT Support Officer), ι) Προγραμματιστών (Software Developer), ια) Βοηθητικού Προσωπικού (Supportive Staff ), ιβ) Προστασίας Εγκαταστάσεων (Physical Protection Officer).

4. Ο Κλάδος Μηχανικών Ειδικών Τεχνικών

(Αrchitecture-Engineering Officer) περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:

α) Αρχιτέκτονας Πολιτικός Μηχανικός, β) Μηχανολόγος Μηχανικός, γ) Ηλεκτρονικός, δ) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ε) Ειδικός Μηχανικός.

5. Ο Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (Supportive Staff ) περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες: α) Μηχανοτεχνίτης οχημάτων, β) Ηλεκτρολόγος οχημάτων, γ) Τεχνικός φανοποιίας και βαφής οχημάτων, δ) Πλύντης Λιπαντής, ε) Ηλεκτρολόγος, στ) Τεχνικός υδραυλικών εγκαταστάσεων, ζ) Τεχνίτης ψυκτικών και θερμικών εγκαταστάσεων, η) Ελαιοχρωματιστής Τεχνίτης ξυλουργικών εργασιών, θ) Φωτογράφος, ι) Τυπογράφος, ια) Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών Γραφίστας, ιβ) Οδηγός, ιγ) Κηπουρός, ιδ) Σερβιτόρος,ιε) Προσωπικό καθαριότητας.

Άρθρο 11
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

1. Στην Ε.Υ.Π. προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς αναλυτές ή άλλες συναφείς προς την αποστολή της ειδικότητες.

2. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 85/2022, όπως αυτό ισχύει. Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται, οι ειδικότητες του προσωπικού, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση, ο χρόνος απασχόλησης, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

3. Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό ανατίθεται συγκεκριμένο έργο στον τομέα της ειδικότητάς του. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό αμείβεται με βάση τις κείμενες για αυτό διατάξεις. Σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης καταβάλλεται μέρος του μισθού κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης.

4. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύναται να καλύπτονται και με απόσπαση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και με απόσπαση δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου, μόνιμου ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εφόσον ο λειτουργός ή υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 85/2022. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του π.δ. 85/2022 διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Ε.Υ.Π., στην οποία κατατίθενται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν συναίνεσης του υπαλλήλου και επιλογής του Διοικητή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Διοικητή και του αρμόδιου οργάνου του οικείου Υπουργείου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές. Η ανωτέρω απόφαση δεν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Με τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει στην οργανική του θέση χωρίς άλλη διατύπωση (άρθρο 10Α του ν. 3649/2008).

Άρθρο 12
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίες συστάθηκαν με την υπ’ αρ. 471.11/35/966412/24.10.2005 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Σύσταση Οργανικών θέσεων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ε.Υ.Π. κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004» (Β’ 1529), κατανέμονται στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα και στους αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 10 του παρόντος, ως ακολούθως:

α) ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: θέσεις δύο (2) στον Κλάδο Αναλυτών Πληροφοριών του Τομέα Πληροφοριών.

β) ΔΕ Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων: θέση μία (1) στον Κλάδο Διοικητικού του Τομέα Υποστήριξης.

γ) ΔΕ Κλάδου Μεταφραστών Διερμηνέων Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ: θέσεις οκτώ (8) στον Κλάδο Ξένων Γλωσσών του Τομέα Υποστήριξης.

δ) ΔΕ Κλάδου Τηλεφωνητών: θέση μία (1) στον Κλάδο Βοηθητικού Προσωπικού του Τομέα Υποστήριξης.

ε) ΥΕ Κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας: θέσεις εννέα (9) στον Κλάδο Βοηθητικού Προσωπικού του Τομέα Υποστήριξης και στην ειδικότητα προσωπικό καθαριότητας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 13
Προκήρυξη

1. Η πρόσληψη των υποψηφίων γίνεται με προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τον εποπτεύοντα την Ε.Υ.Π. Υπουργό κατόπιν εισήγησης του Διοικητή και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην προκήρυξη καθορίζονται:

α) ο συνολικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων και ο αριθμός τους κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,

β) τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων (γενικά,ειδικά και πρόσθετα),

γ) η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία δύναται να πραγματοποιείται γραπτώς και προφορικώς, ή με έναν από τους δύο αυτούς τρόπους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους,

ε) ο τρόπος υπολογισμού των μορίων,

στ) η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και διοριστέων,

ζ) ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους,

η) ο τρόπος υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων και κάθε σχετικό θέμα.

3. Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ενημέρωσης του υποψηφίου, ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού του άρθρου 14, κατά την προβλεπόμενη στην εκάστοτε προκήρυξη διαδικασία. Ένσταση χωρεί κατά:

α. του αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία λόγω έλλειψης τυπικής προϋπόθεσης συμμετοχής σε αυτή (λ.χ. εκπρόθεσμη αίτηση, μη καταβολή παραβόλου) ή εάν η αίτηση ή τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης,

β. της ορθότητας υπολογισμού των μονάδων, στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

4. Επί της ένστασης αποφαίνεται η Πενταμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στις αναγκαίες διορθώσεις των οικείων προσωρινών πινάκων και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 14
Επιτροπές
Η επιλογή γίνεται με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μορίων) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων από τις ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται κάθε φορά με απόρρητη και μη δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή:

α) Πενταμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία αποτελείται από: αα) έναν (1) Υποδιοικητή, που ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον έτερο Υποδιοικητή, αβ) ένα (1) μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με αναπληρωτή μέλος του Α.Σ.Ε.Π., προτεινόμενα από τον Πρόεδρό του, αγ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή της ως άνω Διεύθυνσης, αδ) τον Προϊστάμενο της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π., με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή αρμόδιο επί θεμάτων ακαδημαϊκής συνεργασίας και αε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας, με αναπληρωτή τον Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου Διοικητή. Ως γραμματέας ορίζεται μόνιμος πολιτικός υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, της Υπηρεσίας, με αναπληρωτή ίδιας κατηγορίας. Η Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία και μέριμνα της διαδικασίας επιλογής και δύναται να συστήνει μία ή περισσότερες ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της.

β) Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών, η οποία αποτελείται από: βα) έναν (1) εκπρόσωπο της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από τον Πρόεδρό του, ως Πρόεδρο, και ββ) δύο (2) Προϊσταμένους Τμημάτων της Ε.Υ.Π., με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του αντίστοιχου φορέα. Η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών δύναται να συστήνει μία ή περισσότερες ομάδες εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της.

γ) Μία ή περισσότερες Τριμελείς Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από μόνιμο προσωπικό ειδικότητας Ψυχολόγων της Ε.Υ.Π. και από Αξιωματικούς Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικότητας Ψυχιάτρου ή Ψυχολόγου, με ισάριθμους αναπληρωτές, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστοίχως. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωματικός.

Άρθρο 15
Μοριοδότηση

1. Τα προσόντα των υποψηφίων μοριοδοτούνται βάσει των εξής αντικειμενικών κριτηρίων:

α) Τίτλοι σπουδών: αα) Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, οι μονάδες προκύπτουν

από το άθροισμα των κάτωθι αντικειμενικών κριτηρίων: αα1) του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών, που

απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, αναγόμενου σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό εξήντα (60),

αα2) εκατόν ογδόντα (180) μονάδων για αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφούς αντικειμένου,

αα3) ενενήντα (90) μονάδων για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

αβ) Για την κατηγορία ΔΕ: αβ1) του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών, που

απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, αναγόμενου σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό εξήντα (60).

αβ2) εκατόν δέκα (110) μονάδων για δεύτερο τίτλο σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (επιπέδου) με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών δύναται να είναι είτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

β) Ξένες Γλώσσες Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) μοριοδοτούνται οι ξένες γλώσσες που καθορίζονται στην προκήρυξη ως εξής:

βα) ενενήντα (90) μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας,

ββ) εξήντα (60) μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας,

βγ) σαράντα (40) μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει τη μέτρια γνώση μίας ξένης γλώσσας.

γ) Εμπειρία Για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) δύναται να

μοριοδοτείται η προηγούμενη εμπειρία, σε αντικείμενο που προσδιορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη ως εξής: επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων στη συνολική βαθμολογία υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότερες μονάδες στον βασικό τίτλο σπουδών, και, αν αυτές συμπίπτουν, στον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (μόνο για ΠΕ και ΤΕ). Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τις περισσότερες μονάδες στην πρώτη ξένη γλώσσα, ακολουθεί η δεύτερη ξένη γλώσσα και, τέλος, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, αυτή καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ, στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια βα) έως βγ) της περ. β) της παρ. 1 και, αν εξακολουθεί η ισοβαθμία, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της περ. γ) της παρ. 1. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο γυμνασίου με μεγαλύτερο βαθμό και, αν ο βαθμός συμπίπτει, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Άρθρο 16
Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης και απόφαση

1. Τα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στις κατηγορίες και στους κλάδους του μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ορίζονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου η γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, η διαπίστωση του βαθμού γνώσης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και επικαιροποιείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία που ενεργείται από εξεταστική επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση της Επιτροπής της περ. α) του άρθρου 14.

3. Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου η γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η διαπίστωση του βαθμού γνώσης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και επικαιροποιείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία, που ενεργείται από εξεταστική επιτροπή συγκροτούμενη με απόφαση της Επιτροπής της περ. α) του άρθρου 14. Σε περίπτωση αδυναμίας διαπίστωσης, ο βαθμός γνώσης βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και αποδεικνύεται με τη γραπτή και προφορική διαδικασία του πρώτου εδαφίου.

4. Ο διορισμός ή η πρόσληψη του πολιτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, στον εισαγωγικό βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 17
Φοίτηση στην Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας

1. Το πολιτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται έχει την ιδιότητα του δόκιμου υπαλλήλου για δύο (2) έτη, στη διάρκεια των οποίων υπόκειται σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π., όπου το ως άνω πολιτικό προσωπικό φοιτά για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, αναλόγως της ειδικότητάς του. Η πρακτική λαμβάνει χώρα στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης διενεργούνται τελικές εξετάσεις, ο τρόπος και η διαδικασία των οποίων καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π., τον Κανονισμό Σπουδών και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π.

2. Το πολιτικό προσωπικό με την ιδιότητα του δόκιμου υπαλλήλου είναι υποχρεωμένο να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του στον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειάς της. Εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση, μονιμοποιείται. Για τη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον διορισμό.

3. Οι υπάλληλοι, στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων ή δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση της παρ. 1, παραπέμπονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., το οποίο αποφαίνεται για τη μονιμοποίηση ή μη, εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

4. Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί σε δόκιμο υπάλληλο για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. και κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του δόκιμου υπαλλήλου, εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας. Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Π. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 18
Φοίτηση στην Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π.

1. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Π.Σ., καθώς και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, το οποίο αποσπάται, διατίθεται ή μετατίθεται στην Ε.Υ.Π., παρακολουθεί, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, εισαγωγικόεξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών στην Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π..

2. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, το προσωπικό της παρ. 1 υποβάλλεται σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση. Η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Σπουδών της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π.

3. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της παρ. 2, το προσωπικό της παρ. 1 αποδεσμεύεται άμεσα από την Υπηρεσία και επιστρέφει στον φορέα προέλευσής του.

Άρθρο 19
Επιλογές και τοποθετήσεις

1. Η απόσπαση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.ΕΛΑΚΤ και του Π.Σ. γίνεται κατόπιν επιλογής από τον Διοικητή.

2. Η μετάθεση του προσωπικού των Ε.Δ. διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με πρόταση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου και αποδοχή της από τον Διοικητή.

3. Για την τοποθέτηση του προαναφερόμενου προσωπικού στην Ε.Υ.Π. απαιτείται οι τοποθετούμενοι:

α) να είναι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ., του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Π.Σ.,

β) να έχουν κριθεί κατ’ εκλογή προακτέοι, κατά την τελευταία πριν από την τοποθέτησή τους κρίση, από το αντίστοιχο Συμβούλιο του Κλάδου των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ., του ΛΣ.-ΕΛ. ΑΚΤ. ή του Π.Σ., ή, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κατ’ εκλογή κρίση στον βαθμό τους, να μην υπάρχουν δυσμενή στοιχεία στον υπηρεσιακό τους φάκελο (μητρώο),

γ) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 20
Τοποθετήσεις και μετακινήσεις προσωπικού
Η μετακίνηση και η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του άρθρου 1 γίνεται με απόφαση του Διοικητή.

Άρθρο 21
Αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού

1. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολιτικού προσωπικού της, με εξαίρεση τη συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα που έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε κενή ή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε υπηρεσία του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος ή ο/η συμβιών/ούσα, για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με κοινή απόφαση του Διοικητή και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το άρθρο 48 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

2. Με απόφαση του Διοικητή το προσωπικό της Ε.Υ.Π. μπορεί να αποσπάται εντός της Υπηρεσίας για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή και κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, επιτρέπεται η απόσπαση, για ορισμένο χρόνο και κατόπιν συναίνεσής του, πολιτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, σε θέσεις της Ε.Υ.Π. για την κάλυψη ειδικών αναγκών. Η ως άνω απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22
Μεταθέσεις πολιτικού προσωπικού

1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.

2. Οι μεταθέσεις διενεργούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε τακτική βάση κατά τους θερινούς μήνες και εκτάκτως οποτεδήποτε. Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους γνωστοποιούνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, οι προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση. Για τις μεταθέσεις προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, η εκδήλωση επιθυμίας δεν είναι δεσμευτική για την επιλογή των προς μετάθεση υπαλλήλων.

3. Υπάλληλοι της Ε.Υ.Π. που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, δεν μετατίθενται χωρίς έγγραφη συγκατάθεση των ίδιων και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης.

Άρθρο 23
Υποχρεωτική υπηρεσία πολιτικού προσωπικού

1. Το πολιτικό προσωπικό που έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από την Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. υποχρεούται να παραμείνει στην Υπηρεσία για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, συμπεριλαμβανομένης της διετούς πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης.

2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται να ζητήσει τη λύση της υπηρεσιακής του σχέσης και πριν λήξει ο χρόνος της υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία, αν αυτή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας του και έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι των τυπικών λόγων λύσης της υπαλληλικής σχέσης αποφαίνεται ο Πρωθυπουργός, μετά από εισήγηση του Διοικητή και κατόπιν γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού της Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.. προς αυτόν.

3. Σε περίπτωση παραίτησης από την Υπηρεσία, και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, το προσωπικό υποχρεούται στην καταβολή υπέρ του Δημοσίου αποζημίωσης ίσης προς το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τον αριθμό των υπολειπόμενων μηνών υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία. Η είσπραξη της αποζημίωσης ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190).

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το ως άνω προσωπικό έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, υποχρεούται επίσης να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό του συνόλου των δαπανών που καταβλήθηκαν από την Υπηρεσία για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή του.

Άρθρο 24
Μετάταξη πολιτικού προσωπικού λόγω ανάκλησης εξουσιοδότησης ασφάλειας
Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης ασφάλειας για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών και υλικών, για λόγους που δεν συνδέονται με θέματα υγείας του προσωπικού, δύναται να ενεργοποιείται το άρθρο 16 του ν. 3649/2008 περί μετάταξης του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Άρθρο 25
Υπηρεσιακή σχέση προσωπικού
Οι πολιτικοί υπάλληλοι και το προσωπικό των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ., του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Π.Σ. υπάγονται ιεραρχικά στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., όπως ορίζονται στο άρθρο 6 και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. με τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π..

Άρθρο 26
Υπηρεσιακές Εκθέσεις
Για την αξιολόγηση του πολιτικού προσωπικού και του προσωπικού των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Π.Σ. εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες για την κάθε κατηγορία αξιολογούμενου προσωπικού διατάξεις.

Άρθρο 27
Πειθαρχικές Διατάξεις

1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές με την ακόλουθη διάκριση:

α) Στο πολιτικό προσωπικό, οι ποινές που προβλέπονται από τις ισχύουσες για την Ε.Υ.Π. διατάξεις.

β) Στο προσωπικό των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και του Π.Σ., οι ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του φορέα προέλευσης.

2. Ο Διοικητής έχει πειθαρχική εξουσία: α) Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, για το πολιτικό προσωπικό, και β) Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Π.Σ.,για το προσωπικό του αντίστοιχου φορέα.

3. Ο πειθαρχικός έλεγχος ειδικά για το προσωπικό των Ε.Δ. ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες για αυτό διατάξεις, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητή.

4. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Περιφερειακών Μονάδων της Ε.Υ.Π. έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν στο πολιτικό προσωπικό που υπάγεται σε αυτούς μέχρι την πειθαρχική ποινή της επίπληξης.

Άρθρο 28
Επιστράτευση Πολιτικού Προσωπικού
Η επιστράτευση του κάθε κατηγορίας πολιτικού προσωπικού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Ε.Υ.Π.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Τελική διάταξη Έκδοση αποφάσεων του άρθρου 12 του ν. 3649/2008
Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται ο Εσωτερικός Κανονισμός και ο Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. στις προβλεπόμενες με το παρόν υπηρεσιακές μονάδες (άρθρο 12 του ν. 3649/2008).

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ένταξη του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. σε κλάδους και ειδικότητες γίνεται ως εξής:

α. Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία εντάσσεται, με τον βαθμό που κατέχει, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού και του Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., στους κλάδους και τις ειδικότητες του παρόντος με διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. Κατά τη διατύπωση της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις αιτήσεις του προσωπικού, τους κατεχόμενους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική του κατάρτιση (λ.χ. επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις) και την εργασιακή του εμπειρία. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, το μόνιμο προσωπικό φοιτά σε επιμορφωτικό σεμινάριο κατάταξης στους αντίστοιχους κλάδους και τις ειδικότητες.

β. Το προσωπικό της Ε.Υ.Π. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εντάσσεται, με τον βαθμό που κατέχει, στους κλάδους και τις ειδικότητες του παρόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 12.

γ. Το προσωπικό που υπηρετεί σε κλάδους και ειδικότητες που δεν προβλέπονται στο παρόν εντάσσεται με τον βαθμό που έχει σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχου κλάδου, μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρωθυπουργού, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., σύμφωνα με την περ. α.

2. Έως την έκδοση των διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, η Ε.Υ.Π. εξακολουθεί να λειτουργεί με τις ισχύουσες διοικητικές πράξεις.

Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» (Α’ 2) και κάθε αντίθετη προς αυτό διάταξη, εκτός από την παρ. 1 του άρθρου 48 του π.δ. 126/2009 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α’ 173).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2024

Η Προέδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Επικρατείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ