Π.Δ. 17/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17 ΦΕΚ Α 53/14.3.2022

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 41).

γ) Του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

ε) Της υπ’ αρ. 1/13-9-2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» (Β΄ 4215).

2. Την υπ’ αριθ. 6395/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/25-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη.

3. Την υπ’ αρ. 30/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 1
Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.), ύστερα από πανελλαδικές εξετάσεις, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και του παρόντος διατάγματος.

2. Ο αριθμός των εισακτέων σε καθεμία από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ’ υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ’ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122).

4. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:

α. Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές κατά γενικές και ειδικές κατηγορίες.

β. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.

δ. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων.

ε. Ο τρόπος υποβολής και το είδος της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.

ζ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Η προκήρυξη αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice. gr), για την ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

6. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

7. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) δημοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούμενου της εισαγωγής των υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καθ’ υπέρβαση εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122).

8. Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος κοινοποιείται ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής και το πρόγραμμα των δοκιμασιών και εξετάσεων των ΠΚΕ, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

Άρθρο 2
Προσόντα και προϋποθέσεις εισαγωγής και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση, για τους υπαγόμενους των ειδικών κατηγοριών των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, ήτοι των ειδικών κατηγοριών Γ΄ και Δ΄, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο έτος (33ο).

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302). Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες ή άλλες πεποιθήσεις, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμού (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ι. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιβ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό

Σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Ειδικότερα, η υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ), πρέπει να συντρέχουν έως και την εισαγωγή στις Σχολές.

ιγ. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές,

κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

2. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα επιπροσθέτως ισχύουν τα κάτωθι:

α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.

β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως». Τα ανωτέρω υπό α. και β. κωλύματα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Άρθρο 3
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α) Ειδική κατηγορία Α΄, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.

β) Ειδική κατηγορία Β΄, η οποία καταλαμβάνει το 2% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.

γ) Ειδική κατηγορία Γ΄, η οποία καταλαμβάνει το 7% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία.

δ) Ειδική κατηγορία Δ΄, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της κάθε γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας.

2. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.

3. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄ προτάσσεται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄, η Β΄ προτάσσεται των κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ και η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται της κατηγορίας Δ΄.

4. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

Άρθρο 4
Υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης

1. Όσοι έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του παρόντος και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ή Δόκιμοι Πυροσβέστες, πρέπει αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να υποβάλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική μονάδα ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να κατέχουν βεβαίωση συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε προγενέστερο του διαγωνισμού σχολικό έτος.

β. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών ή/και στη Σχολή Πυροσβεστών.

2. Οι προθεσμίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο τρόπος υποβολής αυτής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

3. Αν τα απαιτούμενα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 δικαιολογητικά δεν αποσταλούν/υποβληθούν ταχυδρομικώς, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού, οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικώς κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.

β) Μια (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

γ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ή βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση, από την οποία να προκύπτει ο κωδικός ΥΠΑΙΘ του υποψηφίου.

δ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας λιμενικής ή στρατιωτικής αρχής για όσους υπηρετούν σε αυτές, ή ελλείψει αυτών, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 (Α΄ 75).

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση της περ. α της παρούσας παραγράφου ότι: αα) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ββ) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, γγ) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων, δδ) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του παρόντος διατάγματος και της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, εε) προτίθενται να δηλώσουν Σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο) και στστ) αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και ότι δεν έχουν εισαχθεί με χρήση αυτού του δικαιώματος σε άλλη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

2. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

α) Οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: αα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, ββ) τα ανωτέρω να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

β) Οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τα τέκνα τους από νόμιμο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των εκτός γάμου γεννηθέντων, με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την απόδειξη της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Οι υπαγόμενοι στις ως άνω α΄ και β΄ περιπτώσεις, απαιτείται επιπλέον να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία (αα) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και (ββ) βεβαίωση ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω πανελλήνιο διαγωνισμό.

γ) Οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία, βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος πραγματικής εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει. Στον χρόνο της πραγματικής εθελοντικής Υπηρεσίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής.

δ) Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση. Τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας κατά το ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84): αα) σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ββ) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση.

3. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλονται μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας κατά νόμο αρχής.

Άρθρο 6
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Ο ακριβής τρόπος υποβολής αυτών καθορίζεται με την προκήρυξη. Δεν γίνονται δεκτά, θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθέντα και δεν λαμβάνονται υπόψη για το διαγωνισμό, δικαιολογητικά τα οποία έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα ή δεν έχουν κατατεθεί καθόλου εντός των ταχθεισών προθεσμιών. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., συγκροτείται πενταμελής επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών με ισάριθμους αναπληρωτές, αποτελούμενη από Αξιωματικούς και Πυρονόμους του Π.Σ., με πρόεδρο ανώτατο ή ανώτερο Αξιωματικό. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεώτερο μέλος αυτής.

Αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής είναι οι εξής:

α. Παραλαμβάνει και ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψήφιους.

β. Συντάσσει και αναρτά πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις/σφάλματα διαπιστώθηκαν.

γ. Εκδίδει τελικό πίνακα υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ).

δ. Διαβιβάζει, μετά το πέρας των ανωτέρω, στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της παρ. 3, αλφαβητικό ονομαστικό πίνακα με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία, των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, στον οποίο θα επισημαίνονται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής σε ειδική/ες κατηγορία/ες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και πίνακα με τους υποψηφίους που υπέβαλαν δικαιολογητικά αλλά απορρίφθηκαν.

3. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., αποτελείται από τρείς (3) Αξιωματικούς Π.Σ., έναν (1) ανώτατο αξιωματικό ως πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους ως μέλη, με ισάριθμους ομοιόβαθμους Αξιωματικούς ως αναπληρωτές τους. Έργο της εν λόγω Επιτροπής αποτελεί:

α. Ο συντονισμός, η εποπτεία, η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων στις λοιπές επιτροπές του διαγωνισμού.

β. Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, τόσο κατά την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, όσο και κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εξετάσεων.

γ. Η ενημέρωση του Επιτελείου Α.Π.Σ. για κάθε θέμα που αφορά το διαγωνισμό.

δ. Η σύνταξη πινάκων ικανών και μη ικανών προς κατάταξη με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Μέλη της εν λόγω επιτροπής, παρευρίσκονται στον χώρο της επιτροπής παραλαβής δικαιολογητικών και στα εξεταστικά κέντρα που διεξάγονται οι Π.Κ.Ε.

Άρθρο 7
Διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ)

1. Οι ΠΚΕ για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα των ανωτέρω δοκιμασιών και εξετάσεων, ο τόπος και χρόνος παρουσιάσεως των υποψηφίων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη αυτών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι γραμματείς αυτών, οι ομάδες υποστήριξης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Υποψήφιοι που πρόκειται να υποβληθούν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων σε Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, δηλώνουν τούτο στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση τους και υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Π.Σ. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας. Η ανωτέρω βεβαίωση ικανότητας δύναται να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην προκήρυξη Διαγωνισμού.

4. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των ως άνω προκαταρκτικών εξετάσεων από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ικανοί, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν στα αθλήματα που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών.

5. Οι επιτροπές αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και υγειονομικών εξετάσεων, συντάσσουν πρακτικά στα οποία εμφαίνονται αναλυτικά οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα των κρινόμενων υποψηφίων.

6. Η σειρά διενέργειας των ΠΚΕ, καθώς και η σειρά εξέτασης των αγωνισμάτων των αθλητικών δοκιμασιών, ορίζονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Αθλητικές δοκιμασίες

1. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών του Πυροσβεστικού Σώματος ή τις αντίστοιχες επιτροπές των Αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Οι επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών του Πυροσβεστικού Σώματος απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς ή Πυρονόμους Γενικών καθηκόντων για κάθε αγώνισμα. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα του αθλητή.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄(μία προσπάθεια).

στ. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Έκαστη επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

3. Για τη συμμετοχή υποψηφίων σε αθλητικές δοκιμασίες που διενεργούνται σε χρόνο προγενέστερο των υγειονομικών εξετάσεων του άρθρου 10 του παρόντος, απαιτείται η προσκόμιση από αυτούς, κατά την ημέρα παρουσίασής τους στο εξεταστικό κέντρο, πρόσφατης ιατρικής βεβαίωσης περί της δυνατότητάς τους να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.

Άρθρο 9
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

1. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από δύο (2) ανώτερους ή ανώτατους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) ψυχολόγο ή ψυχίατρο, που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ψυχολόγοι ή οι ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από ιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ). Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η επιτροπή ψυχοτεχνικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Άρθρο 10
Υγειονομικές εξετάσεις

1. Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος ή τις αντίστοιχες Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές επιτροπές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).

2. Οι υποψήφιοι μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυιατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών και έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης που θα εμπεριέχει τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις:

α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.

β. Πνευμονολόγου.

γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: αα. γενική αίματος, ββ. γενική ούρων, γγ. σάκχαρο ορού, δδ. κρεατινίνη, εε. τρανσαμινάσες, στστ. αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.

δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.).

ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

στ. Ορθοπεδικού.

ζ. Νευρολόγου.

η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο

ακοόγραμμα.

θ. Δερματολόγου.

ι. Χειρουργού.

ια. Ψυχίατρου.

ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.

ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).

Οι ανωτέρω γνωματεύσεις και εξετάσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού και θα πρέπει να αναφέρουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και ευκρινή σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία παρουσίασής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η ψυχιατρική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Κέντρα και Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και δεν απαιτείται ψυχομετρικός έλεγχος (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).

Ο τρόπος υποβολής και ο τύπος του δελτίου υγειονομικής εξέτασης περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

3. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις, ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής εξέτασης, η οποία είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των υποψηφίων. Ιατροί της επιτροπής δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) αποκλείονται του διαγωνισμού.

5. Με την κατάταξή τους όλοι οι επιτυχόντες (εισακτέοι), με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα υποβάλλονται σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, ήτοι, οπιούχων, καναβιννοειδών και κοκαΐνης, καθώς και σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV). Οι ανωτέρω υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά την κατάταξη ή εισαγωγή των επιτυχόντων και οπωσδήποτε εντός της χρονικής διάρκειας του ακαδημαϊκού εξαμήνου κατάταξης ή εισαγωγής εκάστου Δοκίμου. Δόκιμος που προκύψει ότι δεν διαθέτει το σύνολο των ανωτέρω υγειονομικών προϋποθέσεων, αποβάλλεται από την αντίστοιχη Σχολή, εκτός των αποδεδειγμένα σχετιζόμενων με τη διάρκεια της φοίτησης σε αυτή ή με συγκυριακούς λόγους υγείας. Σε περίπτωση διαπίστωσης κύησης, κατά τις ανωτέρω επαναληπτικές εξετάσεις, η Δόκιμη δεν αποβάλλεται σε καμία περίπτωση από τη Σχολή εισαγωγής της και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος.

Άρθρο 11
Αποκλεισμός υποψηφίων Αποτελέσματα εξετάσεων

1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες ή εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί, ο οποίος περιλαμβάνει τους αριθμούς αίτησής τους στον τρέχοντα διαγωνισμό, στις δοκιμασίες και εξετάσεις, χωρίς να εμφαίνονται τα προσωπικά στοιχεία τους.

2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στους πίνακες αναγράφεται και ο κωδικός από το δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου.

4. Οι πίνακες ικανών και μη ικανών, κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 12
Κατάταξη και εισαγωγή επιλεγομένων

1. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνομική ταυτότητα.

β. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη παραπομπής σε δίκη για τα αναφερόμενα στην περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος εγκλήματα, καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο εισήχθησαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υποψήφιος που είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, οφείλει να υποβάλει την αίτηση διαγραφής του από αυτό πριν την κατάταξή του στην οικεία Σχολή, καθώς και τη βεβαίωση διαγραφής μόλις αυτή εκδοθεί.

2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει σε έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και αναζητά αυτεπάγγελτα όπως ο νόμος ορίζει, για τους εισακτέους:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄.

δ. Βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα περί μη θέσης σε διαθεσιμότητα, μη παραπομπής σε πειθαρχικό συμβούλιο και περί μη τιμωρίας κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως».

ε. Επίσης, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας εγκυρότητας όλων των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιτυχόντες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι είναι πλαστά, ψευδή ή ανακριβή θεωρούνται αποτυχόντες του διαγωνισμού, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων/εισακτέων και, πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών τους, ανακαλείται η κλήση κατάταξής τους, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

3. Οι υποψήφιοι των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών που κρίθηκαν ικανοί στο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επιτυχόντες της παρ.3 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και οι καθ’ υπέρβαση εισακτέοι της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), κατατάσσονται ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί στο τρίτο (Γ΄) ακαδημαϊκό εξάμηνο της Σχολής Αξιωματικών.

5. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης / εισαγωγής καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης. Οι ιδιώτες εισακτέοι με την κατάταξη δίνουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.

6. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων των ανωτέρω παραγράφων και την έκδοση αντίστοιχης πρόσκλησης του Αρχηγού του Π.Σ., προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Διενεργεί την ορκωμοσία των παρουσιαζομένων ιδιωτών και συντάσσει για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών ή Δοκίμων Πυροσβεστών.

β) Συντάσσει φύλλο μητρώου και αναφέρει στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

γ) Εισάγει στη Σχολή Αξιωματικών, ως Δόκιμους Ανθυποπυραγούς, τους επιτυχόντες που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα γι’ αυτούς.

δ) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και το σύνολο των υπολοίπων δικαιολογητικών και εγγράφων κατάταξης και εισαγωγής.

ε) Μεριμνά για την υποβολή των καταταγέντων ιδιωτών και εισακτέων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε όλες τις εξετάσεις σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος.

7. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού ή Δόκιμης Πυροσβέστριας, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών ή Πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού ή Δόκιμου Πυροσβέστη, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για λόγους υγείας.

8. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται κατά σειρά επιτυχίας στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

9. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

Άρθρο 13
Στρατιωτικές υποχρεώσεις κατατασσόμενων

1. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο συνολικός χρόνος φοίτησης σε κάθε μία από τις ανωτέρω Σχολές, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι εισακτέοι, άνδρες και γυναίκες, Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες, υποβάλλονται σε στρατιωτική εκπαίδευση, μετά την κατάταξή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27).

2. Δόκιμοι για τους οποίους διαπιστώνεται αιτιολογημένη ανεπάρκεια στη στρατιωτική αγωγή και εκπαίδευση, κατά την υποβολή τους στην προβλεπόμενη στρατιωτική εκπαίδευση του άρθρου 39 του ν. 4662/2020, αποβάλλονται από την αντίστοιχη Σχολή.

3. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες που διαγράφονται, σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησης, από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λόγω αποβολής ή απόλυσης ή παραιτήσεώς τους, υπέχουν στρατιωτικών υποχρεώσεων στο ακέραιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) και του ν. 705/1977 (Α΄ 279), όπως καθορίζεται στο άρθρο 39 του ν. 4662/2020.

Άρθρο 14
Δήλωση παραίτησης

1. Οι Δόκιμοι των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών δύνανται να υποβάλουν εγγράφως δήλωση παραίτησης την οποία έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν εγγράφως εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ανακαλέσουν την παραίτησή τους κατά τα προβλεπόμενα και υποβάλουν εκ νέου παραίτηση, τότε η Πυροσβεστική Ακαδημία την υποβάλλει αυθημερόν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης.

2. Για Δόκιμο Ανθυποπυραγό και Δόκιμο Πυροσβέστη ο οποίος είναι ανήλικος, η δήλωση παραίτησής του υποβάλλεται αποκλειστικώς δια του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή ασκεί κηδεμονία.

3. Δόκιμος Ανθυποπυραγός ή Δόκιμος Πυροσβέστης ο οποίος παραιτείται, οφείλει να παραδώσει το σύνολο των ατομικών εφοδίων και του εξοπλισμού που του χρεώθηκε από την ημερομηνία της κατάταξής του μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής του από την οικεία Σχολή. Ίδια υποχρέωση υπέχει, αν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Άρθρο 15
Διαγραφή και αντικατάσταση

1. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι για τους οποίους:

α) Διαπιστώνεται η μη γνησιότητα εγκυρότητα υποβληθέντος δικαιολογητικού ή ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντοςπροϋπόθεσης ή ότι εμπίπτουν σε κώλυμα.

β) Προέκυψε μετά από τις εξετάσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος, ότι δεν διαθέτουν τις σχετικές προϋποθέσεις κατάταξης.

Με όμοια απόφαση διαγράφονται και οι υποψήφιοι που παραιτούνται μετά τη δημοσίευση των κυρωμένων πινάκων εισαγομένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και πριν από την είσοδό τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στις ως άνω Σχολές, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κατάταξής τους, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τους αντίστοιχους πίνακες επιλαχόντων και κατατάσσονται στη θέση όσων παραιτηθούν εντός ενός μηνός από την κατάταξη ή σε αντικατάσταση των αναφερομένων της προηγούμενης παραγράφου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο που ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.

3. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν τις θέσεις που αποδόθηκαν βάσει του καθορισμένου ποσοστού, οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας.

4. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων.

5. Για τους Δόκιμους των Σχολών Αξιωματικών και Πυροσβεστών οι οποίοι διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68). Για την εφαρμογή άλλων διατάξεων που παραπέμπουν στις ως άνω καταργούμενες, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2022

Η Προέδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ