Π.Δ. 16/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16

Αποδοχή παραίτησης Υπουργού και Υφυπουργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλαν οι: Σταύρος Παπασταύρου του Νικολάου από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας και Ιωάννης Μπρατάκος του Αγγέλου από τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλαν οι:

1. Σταύρος Παπασταύρου του Νικολάου από τη θέση  του Υπουργού Επικρατείας,

2. Ιωάννης Μπρατάκος του Αγγέλου από τη θέση του  Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ