Π.Δ. 16/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16

Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αναλήψεως του Κυρίου Φλωρίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου, της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος, του Δήμου Φλωρίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 223) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α’ του αριθμ. 39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α’ 103).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας (αποφ. αριθ. πρωτ. 2013/6-10-2020).

4. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΚΣΤ’/ 24-6-2021 Συνεδρία της 164ης Συνοδικής Περιόδου.

5. Tην αριθ. 12.318/22-02-2018 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς εν ζωή ακινήτου.

6. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/39557/19-03-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας.

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2915/6-7-2021 βεβαίωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/Γ/506/94040/Β1/29-07-2021 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών του Υ.ΠAI.Θ., σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αναλήψεως του Κυρίου Φλωρίνης, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου, του Δήμου Φλωρίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την υπ’ αρ. 192/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται η Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αναλήψεως του Κυρίου Φλωρίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βαρθολομαίου, της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος, του Δήμου Φλωρίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Φλωρίνης.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ