Π.Δ. 16/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16 ΦΕΚ Α 32/16.2.2023

Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 76).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 20), σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Την 102627/22.09.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 4396).

5. Την 133/31.05.2022 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την 123/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 73/2006
Στο π.δ. 73/2006 (Α΄ 76) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) είναι αρμόδια για τον συντονισμό των ενεργειών κατάρτισης και την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των υποστηριζόμενων από αυτή Υπηρεσιών του Υπουργείου, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού (ΕΜΠΑΕ), την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών σχημάτων, τον χειρισμό θεμάτων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του ΥΠΕΘΑ, αποδοχών αποζημιώσεων προσωπικού, νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, ακίνητης περιουσίας, δωρεών και ειδικών λογαριασμών. Η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ αποτελεί την Υπηρεσία Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΘΑ, αρμόδια επί θεμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 η περ. α τροποποιείται, η υποπερ. δδ της περ. α καταργείται, μετά την περ. ε προστίθεται νέα περ. στ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στη ΔΟΙ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Προϋπολογισμού ΓΔΟΣΥ και Προϋπολογισμού Κλάδων ΕΔ κοστολόγησης στατιστικής, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το Τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Τον συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την έγκρισή του από το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) και από το Υπουργείο Οικονομικών και την παρακολούθηση υλοποίησής του, σε συνεργασία με τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ.

ββ) Την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των οικονομικά υποστηριζόμενων από αυτή λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

γγ) Την κοστολόγηση δραστηριοτήτων και τη στατιστική παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών.

β) Τμήμα Προγραμματισμού Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, και Αξιοποίησης λοιπών Χρηματοδοτικών Σχημάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το Τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Την κατανομή, με βάση τις επιχειρησιακές προτεραιότητες τις οποίες εισηγείται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, των ετήσιων πιστώσεων εξοπλισμών στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την κατάρτιση από τις Υπηρεσίες τους των οικείων προγραμμάτων του ΕΜΠΑΕ.

ββ) Τη σύνταξη των συγκεντρωτικών πινάκων εξοπλιστικών προγραμμάτων του εκάστοτε ΕΜΠΑΕ και τη διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), για σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων του ΥΕΘΑ προς το ΣΑΜ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).

γγ) Τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των πληρωμών των συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

δδ) Τις αναγκαίες κατά περίπτωση ανακατανομές πιστώσεων και πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΕΜΠΑΕ, κατά το στάδιο της υλοποίησής του.

εε) Την παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων προμηθειών, μέσω προγραμμάτων συμμαχικών Αρχών (Foreign Military Sales FMS) και την οργάνωση των εκάστοτε σχετικών συσκέψεων οικονομικής ανασκόπησης αυτών (FMR Financial Management Review).

στστ) Την εκμετάλλευση και αξιοποίηση, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς, νέων χρηματοδοτικών σχημάτων για εξοπλιστικά προγράμματα.

ζζ) Την έκδοση από το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (προεγκρίσεων), όταν η εξοπλιστική δαπάνη βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη, και μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στα Γενικά Επιτελεία.

γ) Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου και Καταλογισμού Δαπανών, Αποδοχών Συντάξεων Προσωπικού, Νομικών Προσώπων Ακίνητης Περιουσίας Ειδικών Λογαριασμών, και Οικονομικής Μέριμνας Λογιστικού, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το Τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Την έγκριση και καταλογισμό των πάσης φύσεως δαπανών της ΓΔΟΣΥ και τον προέλεγχο των δαπανών οδοιπορικών εξόδων.

ββ) Τις αποδοχές, τις συντάξεις, τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις εξωτερικού του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ.

γγ) Τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ για θέματα οικονομικής φύσεως.

δδ) Την οικονομική μέριμνα και λογιστικό γενικά και την κατάρτιση και προώθηση των σχετικών σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

εε) Τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ, καθώς και τις δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων.

στστ) Την παρακολούθηση της λειτουργίας και πορείας των ειδικών λογαριασμών του ΥΠΕΘΑ.

δ) Υπηρεσία Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδια για τη διενέργεια των πληρωμών κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για την παρακολούθηση της διαδικασίας των προμηθειών και της παραλαβής μέσων, υλικών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων η Υπηρεσία αποτελείται από τις Διαχειρίσεις Χρηματικού, Πληρωμών και Καταγραφής Αξίας Παραλαβών.

ε. Τμήμα Προμηθειών Διενέργειας Διαγωνισμών, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Διενέργειας διαγωνισμών, Αξιολόγησης διαγωνισμών και Ανάπτυξης μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προμηθειών. Τα εν λόγω Γραφεία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές Μονάδες. Το Τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Τον συντονισμό ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε της ΓΔΟΣΥ προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της, είτε των Γενικών Επιτελείων προς κάλυψη απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται από το Δ΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013).

ββ) Τον συντονισμό ενεργειών για την αξιολόγηση των διαγωνισμών που διενεργούνται είτε από τη ΓΔΟΣΥ είτε από τα Γενικά Επιτελεία για κάλυψη των απαιτήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπερίπτωση αα.

γγ) Την ανάπτυξη μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα θέματα προμηθειών (διαδικασίες διενέργειας αξιολόγησης διαγωνισμών και κατάρτισης συμβάσεων).

στ. Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπηρεσία Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ), στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία/ Μονάδες Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου, Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης. Τα εν λόγω Γραφεία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές Μονάδες. Το Τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν:

αα) Την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών Προγραμμάτων, συνδράμοντας το Τμήμα Προϋπολογισμού της ανωτέρω περίπτωσης α.

ββ) Την ενεργοποίηση του ΤΠΑ, τη σύνταξη προσκλήσεων και τη δημοσίευσή τους, τη συγκέντρωση προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την ένταξη έργων στο ΤΠΑ, την αξιολόγηση, αναθεώρηση και έκθεση ολοκλήρωσης του ΤΠΑ.

γγ) Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΤΠΑ, την παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των έργων, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, την ενημέρωση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων αρχών επί της υλοποίησης του ΤΠΑ.

δδ) Τη μέριμνα για την ένταξη των έργων του ΤΠΑ στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότησή τους.

εε) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης, τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και στόχων του ΤΠΑ και τη λειτουργία ως δικαιούχου έργων του ΤΠΑ».

3. Η υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται και η παρ. 1 αυτού διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Διευθύνσεις στελεχώνονται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα της κάθε Διεύθυνσης. Ειδικά η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού (ΔΔΥΠΠ) στελεχώνεται αποκλειστικά με πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου.

Ειδικότερα, το προσωπικό αυτό πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω προσόντα κατά περίπτωση:

α) Στρατιωτικό Προσωπικό αα) Οι Αξιωματικοί, ανάλογα με τον βαθμό τους, πρέπει να είναι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανώτατης Σχολής Πολέμου ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ συναφούς εξειδίκευσης προς το αντικείμενο της θέσης τους. Επίσης, πρέπει να έχουν διετή (2ετή) τουλάχιστον επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) ή τους μείζονες Σχηματισμούς των Κλάδων τους ή σε συμμαχικά Επιτελεία.

ββ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και, προαιρετικά, μία ακόμη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Πολιτικό Προσωπικό αα) Να ανήκουν στον κλάδο Π.Ε ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ββ) Να έχουν πενταετή (5ετή) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη Υπηρεσία ΓΕ ή σπουδές στο αντικείμενο της Διεύθυνσης που πρόκειται να τοποθετηθούν.

γγ) Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών».

4. Η περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 25 αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) α) Ανώτατος Αξιωματικός Οικονομικού ή Συνταγματάρχης ή αντίστοιχος των άλλων Κλάδων Οικονομικού, ως Διευθυντής: θέση μία (1).

β) Ανώτεροι Αξιωματικοί Οικονομικού (όλων των Κλάδων): θέσεις δεκαοκτώ (18).

γ) Ανώτερος Αξιωματικός Μηχανικών/Τεχνικών Ειδικοτήτων (όλων των Κλάδων): θέση μία (1).

δ) Κατώτεροι Αξιωματικοί Οικονομικού (όλων των Κλάδων): θέσεις επτά (7).

ε) Κατώτεροι Αξιωματικοί Μηχανικών/Τεχνικών Ειδικοτήτων (όλων των Κλάδων): θέση μία (1).

στ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (Νομικού Σώματος): θέση μία (1).

ζ) Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Οικονομικού ή αντιστοίχων ειδικοτήτων των άλλων Κλάδων, Υπαξιωματικοί λοιπών Όπλων Σωμάτων των Κλάδων: θέσεις πέντε (5).

η) Μ.Π.Υ θέσεις πέντε (5) στις ακόλουθες ειδικότητες: αα) Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ββ) Μία (1) ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού γγ) Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ