Π.Δ. 15/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15 ΦΕΚ Α 30/16.2.2023

Κατανομή του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων κληρικών (Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Μητροπολιτών, Βοηθού Επισκόπου, Εφημερίων, Ιεροκηρύκων και Διακόνων) και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και  στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 348 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

β) του άρθρου 90 του του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

2. Τη διατυπωθείσα στην από 28.09.2022 Συνεδρία γνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία περιέχεται στο 825/03.10.2022 έγγραφό της.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από: α) Τα 4849/ Θ1/17.01.2023 και 4077/Θ1/16.01.2023 έγγραφα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και β) την Φ1/Γ/592/136206/Β1/03.11.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Την 11/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών (Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Μητροπολιτών, Βοηθού Επισκόπου, Εφημερίων, Ιεροκηρύκων και Διακόνων) και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης κατανέμεται ως ακολούθως:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗ Σ