Π.Δ. 14/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14

Κατάργηση Άμισθων Προξενείων της Ελλάδας στις πόλεις Μερίντα (Merida) και Μοντερέι (Monterrey) του Μεξικού Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Πλάγια ντελ Κάρμεν (Playa del Carmen) του Μεξικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 308 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

2. Την 115/12.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β΄ 4524).

3. Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στo Μεξικό, όπως διατυπώθηκε στο Α.Π.Φ. 609/ΑΣ 149/01.03.2022 έγγραφό της.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την 160/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση της Υφυπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση Άμισθων Προξενείων της Ελλάδας στις πόλεις Μερίντα (Merida) και Μοντερέι (Monterrey) του Μεξικού
Καταργούνται τα Άμισθα Προξενεία της Ελλάδας στις πόλεις Μερίντα (Merida) και Μοντερέι (Monterrey) του Μεξικού.

Άρθρο 2
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας στην πόλη Πλάγια ντελ Κάρμεν (Playa del Carmen) του Μεξικού
Συστήνεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας με έδρα την πόλη Πλάγια ντελ Κάρμεν (Playa del Carmen) του Μεξικού και περιφέρεια αρμοδιότητας την πολιτεία Quintana Roo.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υφυπουργός Εξωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ