Π.Δ. 11/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11

Ίδρυση Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 132/1969 «Περί ιδρύσεως Πολεμικού Μουσείου» (Α’ 35),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Την 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

3. Την 97191/08.09.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 5379).

4. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, όπως διατυπώθηκε στο 2/23.02.2022 πρακτικό συνεδρίασής του.

5. Την 53Α/2023 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη κατ’ έτος σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου ποσού 50.000 ευρώ επί του ΑΛΕ 2310802019. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από την τακτική ετήσια οικονομική επιχορήγηση του Πολεμικού Μουσείου.

6. Τις 91/2023 και 3/2024 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται Παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου με έδρα το Χρωμοναστήρι Ρεθύμνης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ