Π.Δ. 11/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11

Ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας και της Σχολής Πλοιάρχων αυτής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Τις διατάξεις: α) του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α’ 204) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού,

β) του άρθρου 40 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή» (Α’ 15),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) της Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ε) της 169/Υ1/8.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),

στ) της 51875/7.05.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

2. Τη γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα 02/15.03.2022 και 03/8.06.2022 πρακτικά του.

3. Το 2814.1/43022/2022/17.06.2022 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το γεγονός ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον ειδικό λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.), που συστάθηκε με το ν.δ. 99/1973 (Α’ 173), εγκρίθηκε η λειτουργία του και διατηρήθηκε ως ειδικός λογαριασμός με την 2/42410/Α0024/3.07.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 887) και διατηρήθηκε εκτός προϋπολογισμού με την οικ. 2/83143/ Α0024/13.11.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2444).

4. Το 2/2585/ΔΠΓΚ/24.01.2023 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5. Την 167/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Λακωνίας
Ιδρύεται Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Λακωνίας με έδρα τη Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2638/1998, το παρόν και τον Εσωτερικό Κανονισμό της.

Άρθρο 2
Αποστολή (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2638/1998)
Η Α.Ε.Ν. Λακωνίας έχει ως αποστολή:

α) Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.

β) Τη διατήρηση στενής και αμφίδρομης σχέσης με τους ναυτιλιακούς και άλλους συναφείς οικονομικούς φορείς της χώρας.

γ) Τη συνεργασία με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού της.

δ) Τη συμμετοχή της σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου.

ε) Τη συμβολή της στον προσανατολισμό των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

στ) Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον σκοπό λειτουργίας της και τη γενικότερη αποστολή της.

ζ) Τη σύμπραξη από κοινού με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και τη διεξαγωγή έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Άρθρο 3
Σχολή Πλοιάρχων
Στην Α.Ε.Ν. Λακωνίας λειτουργεί Σχολή Πλοιάρχων, η οποία αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού ειδικότητας πλοιάρχου, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις της ναυτιλιακής θεωρίας, της ναυτικής τέχνης και ικανότητας, ώστε να επανδρώσουν τον στόλο του εμπορικού ναυτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν. Λακωνίας (άρθρο 6 του ν. 2638/1998)

1. Τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν. Λακωνίας είναι το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.), οι οποίοι μετατίθενται στις Α.Ε.Ν. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. απαρτίζεται από τον Διοικητή, ως πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, τον Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής, έναν εκπρόσωπο του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών της Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού της Α.Ε.Ν. Λακωνίας. Ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

3. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. Λακωνίας, πέραν των όσων προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις:

α) Προσδιορίζει τις ανάγκες των Σχολών σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

β) Προτείνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.).

γ) Μπορεί να αναπέμπει αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται προς τον Διοικητή για:

δα) Tην εκτέλεση έργων εντός της Α.Ε.Ν. Λακωνίας,

δβ) την οργάνωση των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας,

δγ) την απονομή των ηθικών αμοιβών, δδ) την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Ν. Λακωνίας. ε) Διατυπώνει τις απόψεις της Α.Ε.Ν. Λακωνίας προς

το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέματα Κανονισμού Σπουδών, Εσωτερικού Κανονισμού και ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

στ) Αποφασίζει ή εισηγείται για όσα θέματα παραπέμπονται σε αυτό από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

ζ) Είναι αρμόδιο για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ότι ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο. Εκτάκτως συγκαλείται κατά την κρίση του προέδρου ή αν ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση.

5. Ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων και των αποφάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει, πέραν των όσων προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

β) Συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες της Σχολής και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

γ) Συγκαλεί το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας και προεδρεύει αυτού και δύναται να παρίσταται, άνευ ψήφου, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών.

δ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

ε) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

στ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με τον Διευθυντή της Σχολής.

ζ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

η) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

θ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

ι) Υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία.

6. Τον Διοικητή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Υποδιοικητής. Ο Υποδιοικητής επικουρεί στα καθήκοντά του τον Διοικητή και είναι υπεύθυνος για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. Ασκεί ακόμη όσα καθήκοντα εκχωρούνται σε αυτόν με διαταγή του Διοικητή.

Άρθρο 5
Όργανα Διοίκησης Σχολής (άρθρο 7 του ν. 2638/1998)

1. Όργανα διοίκησης της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας, είναι τα εξής:

α) Tο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο,

β) ο Διευθυντής της Σχολής,

γ) ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής,

δ) η Συνέλευση Τομέα,

ε) οι Υπεύθυνοι των Τομέων και στ) οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων.

2. α) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη Ε.Π. της Σχολής, ανεξαρτήτως άλλης ιδιότητάς τους, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. της Σχολής και εκπροσώπους των σπουδαστών της Σχολής, που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, σε ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) των μελών του τακτικού Ε.Π. Χρέη προέδρου ασκεί ο Διευθυντής. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει εκ των μελών του τον γραμματέα του για θητεία ενός (1) έτους. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

β) Οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες και οι επισκέπτες καθηγητές μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

γ) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, πέραν των όσων προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

γα) Εισηγείται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας για θέματα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων, στο πλαίσιο του Κανονισμού Σπουδών.

γβ) Επεξεργάζεται προτάσεις του Ε.Π..

γγ) Εισηγείται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας για την ανάγκη προκήρυξης θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π. και προτείνει τους καταλληλότερους για συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα.

γδ) Αποφασίζει για την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας στα μέλη του Ε.Π. και τους αναθέτει καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου.

γε) Εισηγείται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας για τις ανάγκες σε Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προτείνει, μετά τη σχετική προκήρυξη, τους καταλληλότερους για πρόσληψη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

γστ) Προτείνει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Διοικητή, μέλη από το τακτικό Ε.Π. που υπηρετεί στη Σχολή για την έκδοση απόφασης ορισμού του Διευθυντή αυτής.

γζ) Προτείνει στον Διοικητή, μέλος του Ε.Π. της Σχολής για την έκδοση απόφασης ορισμού του Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής.

γη) Εισηγείται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

γθ) Αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, για όσα εκπαιδευτικά θέματα παραπέμπονται σε αυτό από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

γι) Έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών της Σχολής, εκτός από εκείνες που ανατίθενται ρητώς σε άλλα όργανα.

3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Διευθυντή της Σχολής ή όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, με αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση.

4. Ο Διευθυντής της Σχολής, πέραν των όσων προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, την οποία κοινοποιεί στον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Λακωνίας και προεδρεύει αυτού.

β) Εισηγείται επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

γ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με τον Διοικητή.

δ) Προΐσταται της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής.

ε) Συντονίζει εκπαιδευτικά θέματα της Σχολής.

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.

ζ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

η) Ασκεί πειθαρχική εξουσία κατά τις οικείες διατάξεις.

θ) Μεριμνά για την επίλυση των ατομικών και εκπαιδευτικών υποθέσεων των σπουδαστών ή παραπέμπει αυτές στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

ι) Τηρεί μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Ε.Π.

5. Τον Διευθυντή της Σχολής, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής ασκεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον Διοικητή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής.

Άρθρο 6
Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων
Κάθε σχετικό θέμα και λεπτομέρεια για τον τρόπο και τη διαδικασία ανάδειξης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Σχολής Πλοιάρχων και της Α.Ε.Ν. Λακωνίας γενικότερα, ρυθμίζονται από το άρθρο 8 του ν. 2638/1998.

Άρθρο 7
Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας (άρθρο 5 του ν. 2638/1998)

1. Για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Α.Ε.Ν. Λακωνίας λειτουργεί Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει:

α) Γραμματεία Α.Ε.Ν. β) Γραμματεία Σχολής Πλοιάρχων. γ) Γραφείο εκδόσεων και βιβλιοθήκης. δ) Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας.

2. Στην Α.Ε.Ν. Λακωνίας λειτουργεί Γραφείο Προμηθειών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα σχεδιασμού και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4770/2021.

3. Η εσωτερική διάρθρωση της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας, η οργάνωση και λειτουργία της, η δημιουργία νέων γραφείων ή άλλων υπηρεσιών της και οι διαδικασίες στελέχωσής της καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 8
Βαθμίδες και προσόντα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 2638/1998)

1. Το κύριο διδακτικό έργο της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας ασκείται από το Ε.Π., το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες: α) καθηγητή Α.Ε.Ν. β) αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ν. γ) επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. και δ) καθηγητή εφαρμογών Α.Ε.Ν.

2. Τα μέλη του Ε.Π., ανάλογα με τη βαθμίδα και το διδακτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, να έχουν διαρκή ενημέρωση για τον τομέα τους και συνεχή επαφή με την παραγωγική και ναυτιλιακή πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα διδακτικά τους καθήκοντα.

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Ε.Π. των Α.Ε.Ν. είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2638/1998.

Άρθρο 9
Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) (άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2638/1998)

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. Λακωνίας προβαίνει στην προκήρυξη κενών θέσεων Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. Η πλήρωση κενής θέσης μέλους Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με προκήρυξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού.

2. Κάθε λεπτομέρεια για την επιλογή μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και την πλήρωση των θέσεων ρυθμίζεται από το άρθρο 12 του ν. 2638/1998.

Άρθρο 10
Μονιμοποίηση κρίση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (άρθρο 13 του ν. 2638/1998)

1. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι, οι καθηγητές εφαρμογών και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εκλέγονται με τριετή θητεία. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλη Α.Ε.Ν. δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η διαδικασία μονιμοποίησης και κρίσης του Ε.Π. ρυθμίζεται στο άρθρο 13 του ν. 2638/1998.

Άρθρο 11
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) (άρθρο 14 παρ. 1, 2, 3, 7, 9 και 11 του ν. 2638/1998)

1. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός (1) μέχρι τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων σε Ε.Ε.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία. Το Ε.Ε.Π. διακρίνεται σε επιστημονικούς συνεργάτες και εργαστηριακούς συνεργάτες.

2. α) Στους επιστημονικούς συνεργάτες ανατίθενται εκπαιδευτικά καθήκοντα θεωρητικής κατάρτισης. Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η εποπτεία αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη σχετικών πτυχιακών εργασιών.

β) Στους εργαστηριακούς συνεργάτες ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.

3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη και η πρόσληψη εκπαιδευτικών συνεργατών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Πλοιάρχων προς το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. Λακωνίας και πρόταση του τελευταίου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού του παρόντος είναι όσα προβλέπονται από το άρθρο 14 του ν. 2638/1998.

5. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του Ε.Ε.Π. των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε πέντε (5) ώρες συνολικά για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

6. Το προσωπικό του παρόντος υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. και διέπεται από τις σχετικές με αυτό πειθαρχικές διατάξεις.

7. Στο Ε.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται από το Συμβούλιο της Σχολής έργο μελών Ε.Π., όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 15 του ν. 2638/1998.

Άρθρο 12
Υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών αδειών των μελών του Ε.Π., το Υπηρεσιακό-Πειθαρχικό Συμβούλιο, το είδος του διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και διοικητικού έργου, οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., του Διευθυντή Σχολής και του Αναπληρωτή αυτής, η υπερωριακή διδασκαλία, η δυνατότητα άλλης απασχόλησης, η χορήγηση εκπαιδευτικής ή επιστημονικής άδειας, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, ρυθμίζονται από τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2638/1998 και τον Εσωτερικό Κανονισμό των Α.Ε.Ν.

Άρθρο 13
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
Στα τακτικά μέλη της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας συμπεριλαμβάνονται τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και τα μέλη Ε.Τ.Π. Tα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο ή όποιο άλλο έργο τους ανατίθεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

Τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία της Α.Ε.Ν. Λακωνίας, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου της Α.Ε.Ν. Τα προσόντα κάλυψης των θέσεων Ε.ΔΙ.Π. και τα προσόντα διορισμού μελών του Ε.Τ.Π., οι προϋποθέσεις διορισμού τους και οι λοιπές λεπτομέρειες απασχόλησής τους προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3450/2006 (Α’ 64) και το άρθρο 18 του ν. 2638/1998.

Άρθρο 14
Σύσταση και κατανομή θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού

1. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας συνιστώνται συνολικά δώδεκα (12) μόνιμες θέσεις Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και δύο (2) θέσεις Ε.Τ.Π.

2. Η διάρθρωση του Ε.Π. κατά κατηγορία και θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Εσωτερικός Κανονισμός (άρθρο 9 του ν. 2638/1998)

1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό των Α.Ε.Ν., που εγκρίνεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2638/1998, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία ανάδειξης και σύγκλησης και, γενικά, λειτουργίας των συλλογικών και ατομικών οργάνων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας, καθώς και με τον ορισμό των εκπροσώπων των διαφόρων κατηγοριών στα κάθε φύσης συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το παρόν.

2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ακόμη θέματα σχετικά με τις θερινές διακοπές, τις αργίες, το εορτολόγιο, το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, την εθιμοτυπία και τελετουργία, την ορκωμοσία, τη διαβεβαίωση των πρωτοετών σπουδαστών και την καθομολόγηση των πτυχιούχων, τον τύπο του χορηγούμενου πτυχίου, τη συγκρότηση διαφόρων επιτροπών από τακτικό προσωπικό στη Σχολή για την παρακολούθηση συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα οικεία διοικητικά όργανα και, γενικά, θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Σχολής Πλοιάρχων της Α.Ε.Ν. Λακωνίας.

Άρθρο 16
Θέματα σπουδών
Τα θέματα που σχετίζονται με το διδακτικό έργο, τη διάρκεια φοίτησης, τα διδακτικά βιβλία, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη διδακτέα ύλη, τον τύπο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών και κάθε άλλο συναφές θέμα, καθορίζονται με τον οικείο Κανονισμό Σπουδών των Α.Ε.Ν., κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211).

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Υφυπουργός Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ναυτιλίας Εσωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ