Π.Δ. 102/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 102  ΦΕΚ Α 253/23.12.2021

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει, β) του άρθρου δεύτερου του ν. 3671/2008 «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» (Α΄ 129).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αρ. 183/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1233 (L 274/30.7.2021) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 (L 345/27.12.2017) σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών (εφεξής Οδηγία) και η τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234).

Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) Αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών (Παρ. 1 του άρθρου 1, της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233)
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες τρίτης χώρας που προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 αυτής, ισχύει σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 της Οδηγίας».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) Μεταβατικές διατάξεις (Παρ. 2 του άρθρου 1, της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233)
Στο άρθρο 6 του π.δ. 97/2020 (Α΄ 234) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, ως εξής:

«5. Έως τις 17 Ιανουαρίου 2032 το Υ.ΝΑ.Ν.Π. μπορεί να συνεχίζει να αναγνωρίζει, βάσει των εθνικών απαιτήσεων ή των διεθνών συμφωνιών, που ίσχυαν πριν από τις 16 Ιανουαρίου 2018, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2024. Η αναγνώριση περιορίζεται στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ελληνικής επικράτειας».

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Ναυτιλίας και και Επενδύσεων Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ