Π.Δ. 101/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101 ΦΕΚ Α 252/23.12.2021

Καθορισμός ειδικοτήτων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 374 και τα άρθρα 319 και 369 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

3. την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

4. τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

5. την υπ’ αρ. 39462/28.07.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών,

6. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

7. την υπ’ αρ. 189/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικότητες Κλάδου Εμπειρογνωμόνων
Οι ειδικότητες του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών είναι οι αναφερόμενες στον πίνακα που ακολουθεί:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1.1 Ε.Ε.-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.2 Ε.Ε.-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.3 Ε.Ε.-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1.4 Ε.Ε.-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

1.5 Ε.Ε.-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.6 Ε.Ε.-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

1.7 Ε.Ε.-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

1.8 Ε.Ε.-ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.9 Ε.Ε.-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

1.10 Ε.Ε.-ΟΕΣΜΙΚΑ

1.11 Ε.Ε.-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1.12 Ε.Ε.-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1.13 Ε.Ε.-ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Α.)

1.14 Ε.Ε.-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.15 Ε.Ε.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.16 Ε.Ε.-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 50ΗΕΝΟΕΝ

1.17 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1.18 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1.19 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

2 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

3.1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3.2 ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

3.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.)

3.5 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΥΠΟΗΠΕΙΡΟΥ

3.6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

3.7 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ

3.8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η.Π.Α.

3.9 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

3.10 ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

3.11 ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3.12 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

3.13 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

3.14 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΑΣΕ

3.15 ΡΩΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3.16 ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Ε.-Ν.Α.Τ.Ο.: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ)

3.17 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ/ΧΩΡΩΝ ΚΑΥΚΑΣΟΥ/ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

3.18 ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ/ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ε.Ε.

3.19 ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

4 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

4.1 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Ι.Μ.Ο.)

4.2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΘΕΜΑΤΑ Ι.C.Α.Ο., Ε.Ε., ΕUROCONTROL, Ν.Α.Τ.Ο.)

4.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

4.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

4.5 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

4.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

4.7 ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

4.8 ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

4.9 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

4.10 ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

4.11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

4.12 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

4.13 ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

4.14 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

4.15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

4.16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4.17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

4.18 ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.19 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

4.20 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ

4.21 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ

4.22 Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2
Εξειδικεύσεις Ειδικοτήτων Κλάδου Εμπειρογνωμόνων
Με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, μπορεί να καθοριστεί το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος ειδικότητες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 369 του ν. 4781/2021.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Η ρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ