Π.Δ. 100/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100  ΦΕΚ Α 252/23.12.2021

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 204),

β. των άρθρων 23, 24, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ε. της υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867) και

στ. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/66-ιγ’/4-8-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’ 143, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α’ 110), από την οποία προκύπτει ότι προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση συνολικού εκτιμώμενου ύψους 6.271.971,81€, έτους 2021 και 2022 και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε βάρος των ΣΑΕ 7502, ενάριθμα έργα 2021ΣΕ75020019 (αρ.90357/10.08.2021 απόφασης ένταξης, ΑΔΑ: ΨΗ9046ΗΤΛΡ-19Ρ) και 2021ΣΕ750220018 (αρ. 92854/24.08.2021 απόφασης ένταξης, ΑΔΑ: ΨΟ8846ΜΤΛΡ-4NT).

3. Την υπ’ αρ. 181/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου
Οι οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αυξάνονται κατά διακόσιες πενήντα (250).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ