Π.Δ. 10/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργά νων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του π.δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430) και ιδίως των άρθρων 7, 8, 12, 13 και 16 αυτού,

β) του άρθρου 14 του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α’ 162),

γ) του άρθρου 223 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

στ) του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) και ιδίως των άρθρων 193 έως 209 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την 13/2024 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκλογές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), εκλέγονται με άμεση εκλογή τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων.

2. Η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. για καθορισμό της ημέρας διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των οργάνων του T.E.E., εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του προηγουμένου έτους από το έτος διενέργειας των εκλογών. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε. ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 2
Προκήρυξη εκλογών

1. Η προκήρυξη για τη διεξαγωγή των εκλογών συντελείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών και αποστέλλεται εξήντα πέντε (65) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία σε όλες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε., στις Νομαρχιακές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. και στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η προκήρυξη για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοσιεύεται στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε., ενώ περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Η Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε., οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Περιφερειακά Τμήματα και οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία τους αντίγραφο της προκήρυξης το αργότερο εξήντα πέντε (65) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών και δίνουν στους ενδιαφερομένους κάθε δυνατή πληροφορία. Τυχόν ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων στα παραπάνω Γραφεία σε χρόνο μικρότερο εκείνου που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν επηρεάζει το κύρος των εκλογών.

2. Με την προκήρυξη γνωστοποιείται η ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές, οι ώρες ψηφοφορίας, ο αριθμός των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, όπως ορίζεται στην παρ. 3, ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και ο αριθμός που αναλογεί σε κάθε πρώην νομό της περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος, τα προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Τ.Ε.Ε. διατάξεις, το υποχρεωτικό της ψηφοφορίας και οι συνέπειες της αδικαιολόγητης αποχής, ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων για τις πόλεις στις οποίες, κατά την κρίση του Τ.Ε.Ε., απαιτείται να συσταθούν περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα, και καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στις εκλογές και, όσοι θέλουν, να υποβάλουν υποψηφιότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

3. Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών, η Διοικούσα Επιτροπή, προσδιορίζει τον αριθμό των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή στις εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, καθώς και τον αριθμό των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και την κατανομή των μελών μεταξύ των πρώην Νομών της περιοχής κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Οι παραπάνω καθορισμοί και η κατανομή γίνεται με βάση τη βεβαίωση του Τμήματος Μητρώων του Τ.Ε.Ε. που περιλαμβάνει μέχρι την 15η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους από το έτος διενέργειας των εκλογών το συνολικό αριθμό των τακτικών μελών του T.E.E., τον αριθμό των μελών κατά Περιφερειακό Τμήμα και τον αριθμό των μελών κατά πρώην Νομό, σύμφωνα με τις εγγραφές διευθύνσεων που υπάρχουν στο Μητρώο αυτού και άσχετα από το αν αυτές ανταποκρίνονται απόλυτα ή όχι προς την πραγματική κατάσταση. Όσοι δεν έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έχουν δηλώσει κατοικία στο εξωτερικό παραλείπονται για τους πιο πάνω υπολογισμούς. Η σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής υποβάλλεται, όπως και η προκήρυξη, στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξήντα πέντε (65) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.

4. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ρυθμίζονται, σύμφωνα με τις αρχές δημοκρατικής συγκρότησης των οργάνων, κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό, τα θέματα σχετικά με τον τρόπο δημοσίευσης στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε., μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, διακηρύξεων ή δηλώσεων υποψηφίων ή άλλων κειμένων που έχουν σχέση με τις εκλογές.

Άρθρο 3
Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Για να μετάσχει κάποιος στις εκλογές ως υποψήφιος για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, πρέπει να υποβάλει δήλωση υποψηφιότητας και να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

2. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υπογράφονται από κάθε υποψήφιο είτε ψηφιακά είτε χειρόγραφα και υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 16.00 ώρα της 55ης ημέρας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ή αν αυτή είναι αργία, μέχρι την 16.00 ώρα της αμέσως προηγούμενης από αυτή εργάσιμης ημέρας.

3. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται: α) Στο Κεντρικό κατάστημα του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα, για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα (έδρα του Τ.Ε.Ε.) και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

β) Στα γραφεία του οικείου Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπεία και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος.

Κάθε υποψηφιότητα που υποβάλλεται καταχωρείται για την περ. α σε ειδικό βιβλίο, το οποίο αριθμείται κατά σελίδα και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., και για την περ. β στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Περιφερειακού Τμήματος. Μετά την καταχώρηση και της τελευταίας υποψηφιότητας που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κλείνεται η σελίδα με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. στην περ. α και με πράξη του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος στην περ. β. Εκπρόσωποι των συνδυασμών μπορούν να παρακολουθούν τη σχετική διαδικασία.

4. Στη δήλωση υποψηφιότητας περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός Μητρώου του Τ.Ε.Ε., ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας και το αξίωμα για το οποίο τίθεται υποψηφιότητα. Επιπλέον, αναγράφεται ο συνδυασμός, στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος ή αν κατέρχεται στις εκλογές μεμονωμένος. Στη δήλωση υποψηφιότητας για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αναγράφεται υποχρεωτικά και το Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος και για την οποία ισχύει η υποψηφιότητα. Στη δήλωση υποψηφιότητας για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων αναγράφεται αντίστοιχα ο πρώην Νομός. Η δήλωση υποψηφιότητας θεωρείται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρχής με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

5. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας, όπως έχουν ψηφιακά ή χειρόγραφα υπογραφεί από κάθε υποψήφιο, μπορούν να υποβληθούν και κατά συνδυασμούς, οπότε περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και επί πλέον τον ορισμό του εκπροσώπου, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται. Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Τ.Ε.Ε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί εκπρόσωπος συνδυασμού να είναι ομότιμο μέλος του Τ.Ε.Ε. στην περίπτωση που ο συνδυασμός, τον οποίο εκπροσωπεί, έχει υποψηφίους μόνο για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή και τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Η αίτηση περιλαμβάνει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση μη αντιβαίνουσα στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή τα αρχικά των λέξεων τέτοιας φράσης.

6. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων. Το ίδιο ισχύει και για μεμονωμένο υποψήφιο εάν περιλαμβάνεται και σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού. Δεν ανακηρύσσεται επίσης υποψήφιος όποιος υποβάλλει υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Περιφερειακά Τμήματα Περιφέρειες ή σε περισσότερα από ένα από τα όργανα του Τ.Ε.Ε., στα οποία τα μέλη εκλέγονται με άμεση εκλογή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί υποψήφιος για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος να είναι υποψήφιος και για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και σε περίπτωση εκλογής του διατηρεί και τις δύο θέσεις. Επίσης υποψήφιοι για άλλα όργανα μπορεί να είναι και υποψήφιοι για το Ανώτατο Πειθαρχικό και τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, σε περίπτωση όμως εκλογής τους σε περισσότερα από ένα όργανα επιλέγουν μόνο τη μία θέση με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 19.

7. Στις περιπτώσεις των τριών πρώτων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου, εκείνος που υπέβαλε υποψηφιότητα μπορεί, έως τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων υποψηφιότητας, να ανακαλέσει μερικώς τη δήλωση του για να μην εμπίπτει στις διατάξεις των εδαφίων αυτών και στις συνέπειες που προβλέπονται από αυτές.

Άρθρο 4
Ανακήρυξη υποψηφίων

1. Μόλις παρέλθει η ανατρεπτική προθεσμία της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και κλείσουν τα βιβλία καταγραφής τους, η Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. και τα Περιφερειακά Τμήματα προβαίνουν αμέσως σε έλεγχο για διαπίστωση αν μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνονται και πρόσωπα που δεν συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος.

2. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των υποψηφιοτήτων η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. προβαίνει σε ειδική συνεδρίαση στην ανακήρυξη των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα κατά αξίωμα. Για τις Αντιπροσωπείες και τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων η ανακήρυξη των υποψηφίων, είτε μεμονωμένα είτε κατά συνδυασμό είτε και τα δύο, γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος. Για την ανακήρυξη γίνεται αμέσως ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων σχετικής ανακοίνωσης στα Κεντρικά ή κατά περίπτωση στα Περιφερειακά Γραφεία του Τ.Ε.Ε. Η ανακοίνωση υποβάλλεται συγχρόνως στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύεται στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε., ενώ τα Περιφερειακά Τμήματα την αποστέλλουν επίσης και στο Τ.Ε.Ε.

3. Δεν ανακηρύσσονται υποψήφιοι όσοι: α) Δεν είναι τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε., εκτός από την περίπτωση υποψηφιότητας για τα αξιώματα του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, για τα οποία δεν αποκλείονται και τα ομότιμα μέλη.

β) Δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασκήσεως επαγγέλματος, προκειμένου για υποψηφίους για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια.

γ) Δεν κατοικούν στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια πρώην Νομού Αττικής, προκειμένου για υποψηφίους για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και δεν κατοικούν στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια πρώην Νομού Αττικής και στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια πρώην Νομού Κυκλάδων [Νάξος Άνδρος Πάρος Τήνος Μήλος Κέα Αμοργός Ίος Κύθνος Μύκονος Σύρος Σαντορίνη (Θήρα) Σέριφος Σίφνος Σίκινος Ανάφη Κίμωλος Αντίπαρος Φολέγανδρος Μακρόνησος Πολύαιγος Ηρακλειά Γυάρος Κέρος Ρήνεια Δονούσα Θηρασία Σχοινούσα Αντίμηλος Δεσποτικό Άνω Κουφονήσι Κάτω Κουφονήσι Δήλος], προκειμένου για υποψηφίους για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας.

δ) Δεν είναι μέλη του οικείου Περιφερειακού Τμήματος, προκειμένου για υποψηφίους για την Αντιπροσωπεία και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Μητρώων του Τ.Ε.Ε. την 1η Μαρτίου του έτους διενέργειας των εκλογών.

ε) Δεν έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα, προκειμένου για υποψηφιότητα για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

στ) Εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 3 ή υποβάλλουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν ανήκουν.

Άρθρο 5
Ψηφοδέλτια

1. Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. είναι τα εξής: α) Για την Αντιπροσωπεία του T.E.E. β) Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. γ) Από ένα για κάθε Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος. δ) Από ένα για κάθε Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. ε) Από ένα για κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας.

2. Τα ψηφοδέλτια της προηγούμενης παραγράφου είναι ένα για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο.

3. Το Τ.Ε.Ε. μεριμνά για τον εφοδιασμό των εκλογικών τμημάτων με λευκά ψηφοδέλτια για όλα τα όργανα.

4. Όλα τα ψηφοδέλτια τυπώνονται από το Τ.Ε.Ε. σε λευκό χαρτί και στην άνω πλευρά τους περιέχονται οι εξής ενδείξεις, οι οποίες συνίστανται στα κάτωθι σημεία και πεδία για κάθε ψηφοδέλτιο:

α. Στις γωνίες φέρει σημεία (τετράγωνα ή γραμμές) για τον γεωμετρικό προσδιορισμό των στοιχείων του ψηφοδελτίου.

β. Αριθμός με την μορφή γραμμωτού κώδικα (ΒARCODE), ο οποίος χαρακτηρίζει το όργανο και τον συνδυασμό στον οποίο ανήκει το κάθε ψηφοδέλτιο.

γ. Προσδιορισμένος χώρος για την μονογραφή του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

δ. Προσδιορισμένος χώρος για την αναγραφή από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του αύξοντα αριθμού του ψηφοδελτίου.

ε. Προσδιορισμένος χώρος για την αναγραφή αριθμητικά και ολογράφως του συνολικού πλήθους των σταυρών προτίμησης που φέρει το ψηφοδέλτιο.

στ. Προσδιορισμένος χώρος για τον χαρακτηρισμό του ψηφοδελτίου ως έγκυρου ή άκυρου.

ζ. Αριστερά του ονόματος και πριν από τον αύξοντα αριθμό του ονόματος κάθε υποψηφίου φέρει τετράγωνο, προκειμένου να εκδηλώνεται εντός αυτού η προτίμηση των ψηφοφόρων.

Οι ενδείξεις με αύξοντα αριθμό β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ περιορίζονται σε ειδική περιοχή στο άνω μέρος του ψηφοδελτίου, με μέγιστο ύψος 0,04 του μέτρου, η οποία θα φέρει διαχωριστική γραμμή με την ένδειξη να μην σημειώνει τίποτα σε αυτή την περιοχή ο ψηφοφόρος. Τα ψηφοδέλτια ακριβώς από κάτω και πάνω από αριστερά φέρουν την ένδειξη με έντονα κεφαλαία γράμματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Πιο κάτω και στο μέσο φέρουν τη φράση “Ψηφοδέλτιο εκλογών της” που συμπληρώνεται με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Πιο κάτω γράφεται με έντονα κεφαλαία γράμματα ο τίτλος του αιρετού οργάνου για το οποίο προορίζεται το ψηφοδέλτιο (π.χ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε.) και ο τίτλος και το τυχόν σήμα του συνδυασμού, εκτός αν πρόκειται περί μεμονωμένου υποψηφίου, οπότε γράφεται η φράση “ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ”. Οι τίτλοι όλων των συνδυασμών αναγράφονται με το ίδιο μέγεθος γραμμάτων, ενώ οι μέγιστες διαστάσεις των τυχόν σημάτων των συνδυασμών είναι ύψους 0,02 μ. και πλάτους το 80% αυτού.

Τα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Τμημάτων φέρουν κάτω από την ένδειξη «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», τον τίτλο του Περιφερειακού Τμήματος.

Στις διαστάσεις των ψηφοδελτίων που ορίζονται παρακάτω, η πρώτη αναφέρεται στην άνω πλευρά κάθε ψηφοδελτίου.

η. Στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του T.E.E. η σειρά των Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.), όπως αυτά κατ’ ονομασία και κατά περίπτωση προσδιορίζονται στα προεδρικά διατάγματα ίδρυσης και αναδιάρθρωσης αυτών, καθώς και των εξομοιούμενων με Περιφερειακά Τμήματα Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, είναι η εξής:

α) η εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια πρώην Νομού Αττικής,

β) Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας, γ) Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας, δ) Π.Τ. Θράκης, ε) Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας, στ) Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας, ζ) Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, η) Π.Τ. Μαγνησίας, θ) Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ι) Π.Τ. Ηπείρου, ια) Π.Τ. Δωδεκανήσου, ιβ) Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης, ιγ) Π.Τ. Δυτικής Κρήτης, ιδ) Π.Τ. Πελοποννήσου, ιε) Π.Τ. Κερκύρας, ιστ) Π.Τ. Αιτωλοακαρνανίας,

ιζ) Π.Τ. Βορειοανατολικού Αιγαίου, ιη) Π.Τ. Ευβοίας, ιθ) η εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια πρώην Νομού Κυκλάδων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. γ.

5. Σε όλα τα ψηφοδέλτια για τον κάθε υποψήφιο γράφεται πρώτα το επώνυμο, στη συνέχεια το κύριο όνομα (και προαιρετικά σε παρένθεση τυχόν υποκοριστικό) και ακολουθεί το πρώτο ή τα δύο πρώτα γράμματα του πατρώνυμου και η ειδικότητα. Όπου στις επόμενες διατάξεις προβλέπεται αλφαβητική σειρά για την αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων σε ψηφοδέλτιο, αυτή προσδιορίζεται: α) από το επώνυμο, β) εν συνεχεία από το κύριο όνομα, αν τα επώνυμα είναι ίδια, γ) εν συνεχεία από το πατρώνυμο, αν τα επώνυμα και τα κύρια ονόματα είναι ίδια, δ) εν συνεχεία από την ειδικότητα, εφόσον τα ως άνω στοιχεία ονοματεπώνυμου είναι ίδια και ε) σε περίπτωση ταύτισης όλων των προαναφερθέντων στοιχείων, κατά τη σειρά αρχαιότητας εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε.

6. Απαγορεύεται τα ψηφοδέλτια να περιλαμβάνουν άλλες ενδείξεις εκτός απ’ αυτές που ορίζονται στο άρθρο αυτό και εκτυπώνονται με μέριμνα και δαπάνη του Τ.Ε.Ε., το οποίο και εφοδιάζει όλα τα Εκλογικά Τμήματα.

7. Στα ψηφοδέλτια, η ένδειξη της ειδικότητας του υποψηφίου σημειώνεται βραχυγραφικά, δηλαδή με: Π η ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού, Α του Αρχιτέκτονα, Μ του Μηχανολόγου, Η του Ηλεκτρολόγου, Αγρ.Τ. του Αγρονόμου Τοπογράφου, Χ του Χημικού, Μλ του Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού, Ν του Ναυπηγού, Ηλκ. του Ηλεκτρονικού, Χ.Π.Α. του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Περιβ. του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Ορ.Π. του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και Μ.Π.Δ. του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Προκειμένου για υποψηφίους με περισσότερες ειδικότητες σημειώνονται όλες κατά τον ίδιο συντομογραφικό τρόπο.

8. Τα ψηφοδέλτια για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. έχουν διαστάσεις 0,21 χ 0,44 μ. και αναγράφονται σε αυτά οι υποψήφιοι σε δύο στήλες και στις δύο όψεις του ψηφοδελτίου. Το ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει για κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια αριθμό υποψηφίων μέχρι του αριθμού των προβλεπόμενων σε αυτή μελών αυξημένο κατά 50% και με στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραιη μονάδα, αν ο αριθμός των προβλεπόμενων για την περιφέρεια μελών είναι μέχρι 15. Αν ο προβλεπόμενος αριθμός μελών είναι πάνω από 15, οι υποψήφιοι μπορεί να είναι το πολύ ισάριθμοι με αυτόν τον προβλεπόμενο αριθμό μελών. Οι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο κατατάσσονται σε ομάδες κατά Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες, με τη σειρά που αναφέρεται στην περ. η της παρ. 4. Κάθε ομάδα έχει επικεφαλίδα τον τίτλο του Περιφερειακού Τμήματος ή τους πρώην Νομούς, όταν πρόκειται για την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια. Μέσα σε κάθε ομάδα οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και με ιδιαίτερη αύξουσα αρίθμηση. Στα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφεται υποχρεωτικά το Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια στην οποία θέτουν υποψηφιότητα.

9. Τα ψηφοδέλτια για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι διαστάσεων 0,14 χ 0,21 μ. Κάθε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει κατ’ αύξοντα αριθμό και κατ’ αλφαβητική σειρά, μέχρι 6 υποψηφίους.

10. Τα ψηφοδέλτια για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων είναι διαστάσεων 0,21 χ 0,29 μ. Κάθε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων το πολύ ίσο με τον αριθμό των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 5, αντί όμως της κατάταξης σε ομάδες κατά Περιφερειακά Τμήματα γίνεται κατάταξη σε ομάδες κατά πρώην Νομούς. Πρώτα αναγράφεται η ομάδα του πρώην Νομού της έδρας και ακολουθούν οι ομάδες των υπολοίπων πρώην Νομών κατ’ αλφαβητική σειρά ονομασίας τους.

11. Τα ψηφοδέλτια για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια είναι διαστάσεων 0,14 χ 0,21 μ. και περιλαμβάνουν κατ’ αύξοντα αριθμό και κατ’ αλφαβητική σειρά μέχρι 8 υποψηφίους το κάθε ένα. Ειδικά το ψηφοδέλτιο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα, έχει διαστάσεις 0,21 χ 0,29 μ. και περιλαμβάνει κατ’ αύξοντα αριθμό και κατ’ αλφαβητική σειρά μέχρι 23 υποψηφίους.

12. Τα ψηφοδέλτια για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι διαστάσεων 0,14 χ 0,21 μ. και περιλαμβάνουν κατ’ αύξοντα αριθμό και κατ’ αλφαβητική σειρά μέχρι 8 υποψηφίους.

13. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., η οποία εκδίδεται πριν από την προκήρυξη των εκλογών του Τ.Ε.Ε., μπορούν για τεχνικούς λόγους να προσδιορίζονται ή να τροποποιούνται οι διαστάσεις και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων εκλογής όλων των οργάνων του Τ.Ε.Ε.

Άρθρο 6
Εκλογικά τμήματα

1. Ο αριθμός των εκλογικών τμημάτων ορίζεται με την προκήρυξη των εκλογών.

2. Τα εκλογικά τμήματα συνιστώνται: α) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, β) στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.,εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση αυτή δύναται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. να εγκατασταθούν εκλογικά τμήματα και στην πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε.,

γ) στις έδρες των Δήμων σε απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιομέτρων από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν και έχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών και

δ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον πενήντα (50) τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής.

Στις πόλεις όπου συνιστώνται περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα, αυτά εγκαθίστανται σε χώρους που καθορίζονται στο Πρόγραμμα των εκλογών.

3. Στις πόλεις όπου συνιστώνται περισσότερα από ένα Εκλογικά Τμήματα, οι ψηφοφόροι κατανέμονται σε αυτά, κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκλογών. Με το πρόγραμμα των εκλογών δύναται να καθορίζεται, με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης, εκλογικό τμήμα εκτός αλφαβητικής σειράς για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Άρθρο 7
Εφορευτικές επιτροπές

1. Οι εκλογές σε κάθε εκλογικό τμήμα διεξάγονται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος.

2. Ο εφορευτικές επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από τον Πρόεδρο και 2 μέλη που ορίζονται για μεν τα εκλογικά τμήματα της Αθήνας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, για δε τα εκλογικά τμήματα της υπόλοιπης χώρας από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.

3. Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί. Για τον ορισμό των εφορευτικών επιτροπών, σε εφαρμογή της παρ. 2, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε., ζητεί, σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, από τους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων της Χώρας να του υποδείξουν εντός δέκα (10) ημερών, πίνακες με τους δικαστικούς λειτουργούς που θα ορισθούν Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών για τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου τους, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη των εκλογών, με ισάριθμους αναπληρωτές. Οι πίνακες αυτοί αποστέλλονται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη, μαζί με τους πίνακες που προβλέπονται στο μεθεπόμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Στις πόλεις που έχουν συσταθεί περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα, οι αναπληρωματικοί Πρόεδροι προσέρχονται για ανάληψη καθηκόντων στον Πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής στην Αθήνα ή στον Πρόεδρο του πρώτου εκλογικού τμήματος στις άλλες πόλεις. Τα δύο τακτικά μέλη και τα δύο αναπληρωματικά, που μπορούν να αναπληρώνουν οποιοδήποτε τακτικό μέλος με τη σειρά ορισμού τους, λαμβάνονται από πίνακα που καταρτίζει η Διοικούσα Επιτροπή του T.E.E. από μέλη του και αποστέλλει στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τις εκλογές και περιλαμβάνει και όσους έχουν προτείνει οι συνδυασμοί ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Ο πίνακας περιλαμβάνει για κάθε έδρα πρώην Νομού αριθμό τουλάχιστον τετραπλάσιο του αριθμού των εκλογικών τμημάτων. Εάν δεν υποβληθεί πίνακας ή αυτός που υποβλήθηκε περιλαμβάνει μικρότερο αριθμό μελών, τότε τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι και την παραμονή των εκλογών.

4. Υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα δεν μπορούν να ορισθούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

5. Γραμματέας κάθε εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής υπάλληλος του T.E.E. ή δημόσιος υπάλληλος. Οι γραμματείς βοηθούν την εφορευτική επιτροπή στην τήρηση και σύνταξη των απαιτούμενων πινάκων και στοιχείων και υπογράφουν τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία.

6. Οι αποφάσεις των εφορευτικών επιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αναπλήρωση του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής για οποιονδήποτε λόγο μετά την έναρξη της εκλογής γίνεται από τον ορισθέντα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας και του αναπληρωτή του Προέδρου δικαστικού λειτουργού να προεδρεύσει της εφορευτικής επιτροπής για οιονδήποτε λόγο, η αναπλήρωση συντελείται από μηχανικό μέλος της εφορευτικής επιτροπής, κατά τη σειρά εγγραφής του στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου. Για την αναπλήρωση μέλους καλείται αναπληρωματικό και συνεχίζεται η διαδικασία με σχετική μνεία στα πρακτικά. Αναπλήρωση μέλους εφορευτικής επιτροπής μπορεί να γίνει επίσης από τους αναπληρωτές Προέδρους και με την ίδια διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων που προβλέπει η παρ. 3, αν δεν προσέλθει κανένα από τα αναπληρωματικά μέλη εφορευτικής επιτροπής.

Άρθρο 8
Αντιπρόσωποι συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων

1. Το έργο των εφορευτικών επιτροπών μπορούν να παρακολουθούν τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και της διαλογής των ψήφων αντιπρόσωποι των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων.

2. Οι αντιπρόσωποι με τυχόν αναπληρωτές τους ορίζονται με έγγραφο που εγχειρίζεται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Για τους αντιπροσώπους συνδυασμού το έγγραφο υπογράφει ο εκπρόσωπος του συνδυασμού που έχει δηλωθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 και έχει γνωστοποιηθεί με εγκύκλιο του Τ.Ε.Ε. στην εφορευτική επιτροπή. Σε κάθε εκλογικό τμήμα μπορεί να παρίσταται από ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.

3. Οι εκπρόσωποι εγκαθίστανται από τις εφορευτικές επιτροπές σε κατάλληλη θέση μέσα στην αίθουσα που διεξάγονται οι εκλογές και υπογράφουν τα πρακτικά και τους ειδικούς πίνακες, εκτός αν αρνηθούν, οπότε γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 9
Κεντρική εφορευτική επιτροπή

1. Η παρακολούθηση και εποπτεία των εκλογών, η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από τα Εκλογικά Τμήματα, η εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών και η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται από την κεντρική εφορευτική επιτροπή που συνιστάται και εδρεύει στην Αθήνα στα Κεντρικά Γραφεία του Τ.Ε.Ε.

2. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται:

α) Από έναν δημόσιο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μέλος του T.E.E., ως Πρόεδρο.

β) Από δύο δημοσίους υπαλλήλους με βαθμό τουλάχιστον Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

γ) Από τον Προϊστάμενο μιας εκ των δύο Γενικών Διευθύνσεων του Τ.Ε.Ε.

δ) Από δύο μέλη του Τ.Ε.Ε.

ε) Από τον Νομικό Σύμβουλο και, όταν ελλείπει, από έναν δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω που υπηρετεί στο Τ.Ε.Ε.

3. Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για τις περ. γ, δ και ε της παρ. 2. Στις περ. α και β της παρ. 2 οι αναπληρωτές πρέπει να φέρουν την ίδια ιδιότητα με τα αντίστοιχα τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν, ενώ στην περ. γ ο αναπληρωτής πρέπει να είναι υπάλληλος με βαθμό Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

4. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 7 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την κεντρική εφορευτική επιτροπή. Ο Πρόεδρος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής μπορεί, εκτός από τον γραμματέα, να ορίζει και το αναγκαίο προσωπικό από υπαλλήλους του T.E.E. για την ομαλή διεξαγωγή του έργου της επιτροπής.

5. Το έργο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής μπορούν να παρακολουθούν αντιπρόσωποι των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8.

6. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή συνέρχεται την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών στα Κεντρικά Γραφεία του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα, ώστε να ενημερωθεί για την προετοιμασία των εκλογών, και στη συνέχεια συνέρχεται εκ νέου την ημέρα των εκλογών πριν από την έναρξή τους σε κατάλληλο χώρο των γραφείων του T.E.E. και παρακολουθεί, με κλιμάκια από τα μέλη της που αυτή ορίζει, τη διενέργεια της εκλογής και τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος γνωστοποιείται από τους Προέδρους των εφορευτικών επιτροπών στον Πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του κάθε εκλογικού τμήματος ή, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία έχει γνωστοποιηθεί σε αυτούς με την εγκύκλιο του Τ.Ε.Ε. της παρ. 2 του άρθρου 8. Μόλις αρχίσουν να έρχονται τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων, η κεντρική εφορευτική επιτροπή συνέρχεται και αρχίζει την επεξεργασία για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα εκλογών

1. Το πρόγραμμα των εκλογών εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές, υποβάλλεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αποστέλλεται σε όλες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας, στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα να διεξαχθούν εκλογές και στην έδρα τους, στα Περιφερειακά Τμήματα του T.E.E. και στις Νομαρχιακές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε., ώστε σε εύλογο χρόνο πριν από τις εκλογές να έχει αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του T.E.E. και αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., των Περιφερειακών του Τμημάτων και των Νομαρχιακών του Επιτροπών, καθώς και σε όλα τα εκλογικά τμήματα μέχρι το τέλος της εκλογής.

2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρόσκληση προς όλους τους εκλογείς να προσέλθουν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και τα εκλογικά τμήματα, στα οποία υποχρεούνται να προσέλθουν για να ψηφίσουν κατά τον ορισμένο χρόνο, ενώ μνημονεύει τις συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την ψηφοφορία.

Άρθρο 11
Προπαρασκευή των εκλογών

1. Την παραμονή της ημέρας των εκλογών οι Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών φροντίζουν για την κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου των εκλογικών τμημάτων, καθώς και για τη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου, στον οποίο ο εκλογέας μπορεί αθέατος να επιλέξει ψηφοδέλτια και να θέσει σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους επί των ψηφοδελτίων, να τα τοποθετεί στους φακέλους και να τους κλείνει.

2. Το Τ.Ε.Ε. μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό όλων των εκλογικών τμημάτων με το απαιτούμενο για τη διεξαγωγή των εκλογών υλικών δηλαδή:

α) Το έντυπο Μητρώο των Μελών του Τ.Ε.Ε. στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, όπου ανήκει κάθε εκλογικό τμήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Μαρτίου του έτους διενέργειας των εκλογών, το οποίο αποτελεί τον έντυπο εκλογικό κατάλογο, με την ενδεικτική μνεία της διεύθυνσης της κατοικίας κάθε μέλους.

β) Την ειδική σφραγίδα των εκλογών. γ) Τον αναγκαίο αριθμό φακέλων, ψηφοδελτίων, ψηφοδόχων, κ.λπ.

δ) Την απαραίτητη για το έργο της εφορευτικής επιτροπής γραφική ύλη και έντυπο υλικό.

Οι οικείοι Δήμοι ή Περιφέρειες συνδράμουν στην υλοποίηση των ανωτέρω, αν έχουν εγκατασταθεί εκλογικά τμήματα σε εγκαταστάσεις τους ή στην περιοχή ευθύνης τους.

3. Οι φάκελοι των ψηφοδελτίων που αποστέλλει το Τ.Ε.Ε. στα εκλογικά τμήματα αναγράφουν στην όψη τους έντυπη την ένδειξη της ψηφοδόχου για την οποία προορίζονται, όπως «Αντιπροσωπεία Τ.Ε.Ε.» ή «Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας….» κ.λπ. Για τις Αντιπροσωπείες Περιφερειακών Τμημάτων και τα αντίστοιχα Πειθαρχικά Συμβούλια αρκεί η ένδειξη του οργάνου χωρίς μνεία του τίτλου του Περιφερειακού Τμήματος. Αντίστοιχες επιγραφές πρέπει να φέρουν και οι ψηφοδόχοι, ώστε κάθε φάκελος να τοποθετείται κατά την ψηφοφορία στην αντίστοιχη ψηφοδόχο. Ειδικά για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων τηρείται μία ψηφοδόχος και σ’ αυτή τοποθετούνται όλοι οι φάκελοι ψηφοδελτίων που αναγράφουν την ένδειξη «Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας». Οι φάκελοι ψηφοδελτίων για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων δύνανται να είναι διαφορετικού χρώματος για κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας.

4. Κάθε εκλογικό τμήμα είναι εφοδιασμένο με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την ταυτοποίηση και ηλεκτρονική καταχώρηση κάθε εκλογέα με απευθείας πρόσβαση μέσω διαδικτύου στο Μητρώο των Μελών του Τ.Ε.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και ειδικό λογισμικό σύστημα για την σάρωση των ψηφοδελτίων και την ηλεκτρονική ανάγνωση συνδυασμών και υποψηφίων κατά τη διαλογή των ψήφων.

5. Το Τ.Ε.Ε. μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής με το απαραίτητο υλικό, την εγκατάστασή της στα γραφεία του και την παροχή κάθε απαιτούμενης διευκόλυνσης για την εκτέλεση του έργου της.

Άρθρο 12
Διεξαγωγή της ψηφοφορίας

1. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8.00 το πρωί και τελειώνει στις 19.00 το βράδυ, παρατείνεται, όμως, με απόφαση των εφορευτικών επιτροπών, σύμφωνα με την παρ. 15, αν παρευρίσκονται στο εκλογικό τμήμα ψηφοφόροι που περιμένουν τη σειρά τους να ψηφίσουν.

2. Μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών οφείλουν να παρευρίσκονται στα εκλογικά τους τμήματα, να παραλάβουν αυτά, τις ψηφοδόχους, τους φακέλους, τα ψηφοδέλτια και τα άλλα εκλογικά είδη και να προβούν στη διαρρύθμιση της αίθουσας και γενικά στην οργάνωση της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή κλείνει και σφραγίζει τις ψηφοδόχους, αφού προηγουμένως διαπιστώσει ότι είναι άδειες. Οι ψηφοδόχοι είναι τέσσερις για όλα τα εκλογικά τμήματα και πέντε για τα εκλογικά τμήματα που υπάγονται σε Περιφερειακό Τμήμα.

3. Για τις εκλογές χρησιμοποιείται ειδική σφραγίδα του Τ.Ε.Ε.

4. Την καθορισμένη ώρα ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν. Αμέσως μετά αρχίζει η ψηφοφορία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, η οποία διευθύνει την εκλογή και παίρνει κάθε μέτρο που κατά την κρίση της απαιτείται για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της. Κατά την ημέρα της εκλογής απαγορεύεται η παραμονή στα κτίρια που είναι εγκατεστημένα εκλογικά τμήματα προσώπων που δεν σχετίζονται με τη διεξαγωγή της εκλογής ή τη συνήθη λειτουργία των κτιρίων. Απαγορεύεται επίσης εντός των ως άνω κτιρίων οποιαδήποτε τοιχοκόλληση που σχετίζεται με την εκλογή, εκτός από τις επίσημες για τις εκλογές ανακοινώσεις του Τ.Ε.Ε. και των Δημοσίων Αρχών.

5. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τα μέλη του Τ.Ε.Ε. θεωρούνται ότι ανήκουν σε Περιφερειακό Τμήμα ή στην εκτός Τμήματος Περιοχή αν έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση στους πρώην Νομούς που υπάγονται στα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα ή στους πρώην Νομούς της εκτός Τμημάτων περιοχής. Κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση θεωρείται μία και μόνη για κάθε μέλος και, σε περίπτωση αμφιβολίας, θεωρείται εκείνη που λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η πιο πάνω κατοικία προκύπτει από τη σχετική ένδειξη του Μητρώου Μελών του Τ.Ε.Ε. με τα στοιχεία της 1ης Μαρτίου του έτους διενέργειας των εκλογών, το οποίο αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο, και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, αυτή που περιλαμβάνεται σε ειδική υπεύθυνη δήλωση του εκλογέα, που συντάσσεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, παραδίδεται σ’ αυτή και έχει όλες τις συνέπειες υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον της αρχής. Αμφισβήτηση της κατοικίας μετά την ψηφοφορία δεν λαμβάνεται υπόψη και τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα.

6. Οι εκλογείς ψηφίζουν αυτοπροσώπως και η ταυτοποίησή τους γίνεται με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο μέλους του T.E.E. ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή με κάθε άλλο ψηφιακό τρόπο, ο οποίος έχει προβλεφθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών του Τ.Ε.Ε. με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις επί του θέματος.

7. Όλοι ανεξαιρέτως οι ψηφοφόροι ψηφίζουν για την εκλογή:

α) των μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, στην οποία ψηφίζουν, β) του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών αναλόγως της ειδικότητάς τους. Ψηφοφόρος με περισσότερες από μία ειδικότητες ψηφίζει σε όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των ειδικοτήτων του.

8. Οι ψηφοφόροι που ανήκουν σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν εκτός από τα παραπάνω και για την εκλογή της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος. Οι ίδιοι ψηφοφόροι, όπως και οι ψηφοφόροι που ανήκουν στις εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες,

ψηφίζουν επίσης και για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκουν ή του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα. Η εκλογή των οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα εκλογικά τμήματα της περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος και προκειμένου για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας, μόνο στα εκλογικά τμήματα των εξομοιούμενων με Περιφερειακό Τμήμα Περιφερειών και δεν ψηφίζουν για τα όργανα αυτά εκλογείς που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη Περιφέρεια.

9. Κάθε ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών κάθε ενός από τα πειθαρχικά συμβούλια και των Αντιπροσωπειών κάθε Περιφερειακού Τμήματος, τοποθετείται σε χωριστό φάκελο που σφραγίζεται και μονογράφεται κατά την ώρα της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

10. Όταν ο εκλογέας εισέλθει στην αίθουσα της ψηφοφορίας παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς του ή το δελτίο μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή τυχόν έτερο μέσο ψηφιακής ταυτοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος, στο μέλος της εφορευτικής επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Μετά τον έλεγχο της ταυτότητας και τη διαπίστωση ότι ο εκλογέας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Μελών του Τ.Ε.Ε. ή ότι δεν είναι μεν εγγεγραμμένος, αλλά είναι μέλος του Τ.Ε.Ε., καθώς και της ειδικότητάς του και της κατοικίας του, σύμφωνα με την παρ. 5, του χορηγούνται οι απαιτούμενοι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια. Ο εκλογέας αποσύρεται στον χώρο που έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό, ώστε αθέατος να επιλέξει ψηφοδέλτια και να θέσει σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους επί των ψηφοδελτίων και να τα τοποθετήσει μέσα στους φακέλους.

11. Ο ψηφοφόρος επανέρχεται στην αίθουσα της ψηφοφορίας, επιδεικνύει στην εφορευτική επιτροπή σφραγισμένους και μονογραμμένους τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια και συγχρόνως εκφωνείται το όνομα, η επιστημονική ειδικότητα ή ειδικότητες και το συγκεκριμένο Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια για τα οποία ψηφίζει και ρίχνει τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια στην αντίστοιχη για κάθε ένα από αυτούς ψηφοδόχο. Για τα όργανα της παρ. 8 δεν ρίχνει φακέλους αν ψηφίζει εκτός της περιοχής του.

12. Κατά τη διάρκεια της εκλογής τηρείται πίνακας, στον οποίο αναγράφονται οι ψηφοφόροι που ψήφισαν, όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 14.

13. Όσοι ψηφίζουν διαγράφονται από το έντυπο Μητρώο των Μελών του Τ.Ε.Ε., το οποίο αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο του άρθρου 11 παρ. 2 περ. α και συγχρόνως καταχωρείται αντίστοιχη ένδειξη στο τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο του Μητρώου Μελών του Τ.Ε.Ε. ότι ψήφισαν. Η διαγραφή στο έντυπο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε. γίνεται κατά τρόπο, ώστε και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά και να είναι εύκολη η ανάγνωση του ονόματος που έχει διαγραφεί.

14. Μέλη πρόσφατα εγγεγραμμένα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε., ψηφίζουν με την επίδειξη του δελτίου μέλους του Τ.Ε.Ε. και, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν δελτίο μέλους του Τ.Ε.Ε., ψηφίζουν μόνο εφόσον βεβαιωθεί η ιδιότητά τους από το Τμήμα Μητρώων του Τ.Ε.Ε. Επίσης μέλη που δεν περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο του Περιφερειακού Τμήματος, ψηφίζουν μετά τη διαπίστωση ότι είναι μέλη του Τ.Ε.Ε., η οποία προκύπτει από το συνολικό Μητρώο των Μελών του Τ.Ε.Ε. που έχει σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Η Περιφέρεια για την οποία ψηφίζει προκύπτει από υπεύθυνη δήλωσή του, για την οποία εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 5. Τους ψηφοφόρους αυτούς η εφορευτική επιτροπή καταχωρεί σε ειδικό συμπληρωματικό πίνακα μελών.

15. Η λήξη της ψηφοφορίας κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος στην καθορισμένη ώρα. Αν και μετά την καθορισμένη ώρα λήξης της ψηφοφορίας παρευρίσκονται ψηφοφόροι αποκλειστικά και μόνο μέσα στο εκλογικό τμήμα που περιμένουν τη σειρά τους να ψηφίσουν, η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι να ασκήσουν όλοι οι αναμένοντες το εκλογικό τους δικαίωμα και ακολούθως ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή μονογράφει κατά σελίδα και κλείνει με πράξη της τις ονομαστικές καταστάσεις αυτών που ψήφισαν και την κατάσταση των νέων μελών που ψήφισαν χωρίς να είναι γραμμένοι στο Μητρώο των Μελών του Τ.Ε.Ε. Στην πράξη της εφορευτικής επιτροπής με την οποία κλείνονται οι παραπάνω καταστάσεις καταγράφεται η ώρα λήξης της ψηφοφορίας και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν. Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για το ότι διαπιστώθηκαν άθικτες και απαραβίαστες οι σφραγίδες των ψηφοδόχων, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 13
Συμπλήρωση ψηφοδελτίου Εκδήλωση προτίμησης Άκυρα λευκά ψηφοδέλτια

1. Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, βάζει μέσα στον αντίστοιχο φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του για κάθε ένα από τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε. Αυτό γίνεται μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εκλογικού τμήματος από τον εκλογέα προσωπικά χωρίς να παρευρίσκεται μέσα στον χώρο αυτό οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Αν ο ψηφοφόρος δηλώσει αδυναμία, βοηθείται από τον Πρόεδρο ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

2. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει με σταυρούς προτίμησης ή με τις ενδείξεις ν ή χ που τίθενται εντός του τετραγώνου που βρίσκεται αριστερά του ονόματος και πριν από τον αύξοντα αριθμό του ονόματος κάθε υποψηφίου. Οι “σταυροί προτίμησης” και οι ενδείξεις αυτές χάριν συντομίας θα περιγράφονται παρακάτω ως “σταυροί προτίμησης”. Οι “σταυροί προτίμησης” σημειώνονται με μαύρο ή μπλε στυλό διαρκείας εντός του τετραγώνου που βρίσκεται αριστερά του ονόματος και πριν από τον αύξοντα αριθμό του ονόματος κάθε υποψηφίου. Η συμπλήρωση των “σταυρών προτίμησης” γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα και σε περίπτωση αδυναμίας του εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

3. Για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει από τον συνδυασμό που διάλεξε υποψηφίους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια όπου ψηφίζει, καθώς επίσης και υποψηφίους άλλων περιφερειών του ίδιου συνδυασμού. Συγκεκριμένα μπορεί να βάλει “σταυρό προτίμησης” σε αριθμό υποψηφίων της πρώτης από τις παραπάνω κατηγορίες όχι μεγαλύτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που εκλέγει το Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια και ειδικά για την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια του πρώην Νομού Αττικής έως το ένα τρίτο (1/3). Για τον υπολογισμό των ποσοστών αυτών, κλάσμα της μονάδας στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ σε περίπτωση που το κλάσμα αντιστοιχεί ακριβώς στο ήμισυ αυτής (μονάδας) στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Επίσης, μπορεί να βάλει “σταυρό προτίμησης” και σε τρεις το πολύ υποψήφιους άλλων περιφερειών, εκτός των πιο πάνω ορίων. “Σταυροί προτίμησης” στους υποψήφιους πέρα από τα προβλεπόμενα πιο πάνω όρια δεν λαμβάνονται υπόψη στο σύνολο τους, δεν κάνουν όμως άκυρο το ψηφοδέλτιο. Αν ο ψηφοφόρος διαλέξει μεμονωμένο υποψήφιο, βάζει το ψηφοδέλτιο του στο φάκελο και δεν απαιτείται “σταυρός προτίμησης”, που όμως αν υπάρχει, δεν προκαλεί ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

4. Για τα λοιπά όργανα του Τ.Ε.Ε. το ανώτατο όριο του αριθμού “σταυρών προτίμησης” που μπορεί να βάλει στο ψηφοδέλτιό του ο κάθε ψηφοφόρος ορίζεται σε: α) αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) των αιρετών μελών των Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Τμημάτων με στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη μονάδα, β) δύο για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, γ) τρείς για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, δ) οκτώ για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και τρείς για τα υπόλοιπα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ψηφοδέλτια των πιο πάνω οργάνων.

5. Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις ακυρότητας που ορίζονται με το παρόν διάταγμα, και όταν δεν εκφράζεται με σαφήνεια η προτίμηση του ψηφοφόρου για τον συνδυασμό ή όταν παραβιάζεται προφανώς η μυστικότητα της ψηφοφορίας κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής. Τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρώνται μαζί με τα άκυρα ψηφοδέλτια. Αν από το ψηφοδέλτιο προκύπτει μεν με σαφήνεια η προτίμηση του συνδυασμού, δεν είναι όμως σαφής η προτίμηση προς υποψηφίους, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και μόνο ο συγκεκριμένος “σταυρός προτίμησης” ή οι συγκεκριμένοι “σταυροί προτίμησης” δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 14
Στοιχεία που τηρούν οι Εφορευτικές επιτροπές

1. Κάθε εφορευτική επιτροπή τηρεί σε δύο αντίγραφα πρακτικό για όλες τις ενέργειές της κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων.

2. Το πρακτικό υπογράφεται: α) πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας,

β) μετά από κάθε έκτακτο περιστατικό που επηρεάζει κατά ουσιώδη τρόπο την εκλογή, γ) μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, οπότε αναγράφεται και ο αριθμός όσων ψήφισαν σε κάθε ψηφοδόχο και για την ψηφοδόχο των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων ο αριθμός όσων ψήφισαν σε κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας,

δ) μετά την αποσφράγιση των ψηφοδόχων και την καταμέτρηση των φακέλων οπότε αναγράφεται ο αριθμός των φακέλων που βρέθηκε σε κάθε ψηφοδόχο,

ε) μετά από κάθε διακοπή της διαλογής, οπότε αναγράφονται τα μέχρι τότε αποτελέσματα της διαλογής και

στ) μετά το τέλος της διαλογής, οπότε και κλείνεται.

3. Η εφορευτική επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκλογής: α) Διαγράφει από τον έντυπο εκλογικό κατάλογο τους ψηφοφόρους που ψήφισαν, όπως ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 12, και καταχωρεί αντίστοιχη ένδειξη στο τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο του Μητρώου των μελών του Τ.Ε.Ε. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του ηλεκτρονικού αρχείου του Μητρώου των Μελών, διαγράφει από τον έντυπο εκλογικό κατάλογο τους ψηφοφόρους που ψήφισαν, όπως ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 12 και φροντίζει αμελλητί για τη διαγραφή και από το ηλεκτρονικό αρχείο μετά την επίλυση του προβλήματος.

β) Τηρεί τον ονομαστικό πίνακα όσων ψηφίζουν, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 12. Ο πίνακας αυτός, εκτός από τις στήλες αύξοντα αριθμού, ονοματεπώνυμου, Αριθμού Μητρώου του Τ.Ε.Ε. και της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνει και τις ακόλουθες στήλες: δύο στήλες στις οποίες σημειώνεται αν ο εκλογέας που ψηφίζει είναι εγγεγραμμένος ή όχι στο Μητρώο των Μελών (ώστε το άθροισμα των ενδείξεων της μιας στήλης να ταυτίζεται με τις διαγραφές του Μητρώου και της άλλης με τον αύξοντα αριθμό του πίνακα νέων μελών), δεκατρείς στήλες από μία για κάθε ειδικότητα των μελών που συμπληρώνονται με ένα “ναι” στη στήλη που ψηφίζει ο εκλογέας (στις άλλες μπαίνει παύλα), μία στήλη για τα πειθαρχικά συμβούλια, και μία στήλη για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων. Στην προτελευταία στήλη των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων γράφεται ένα “ναι” σε όσους ψηφοφόρους ψηφίζουν για το Συμβούλιο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12, και παύλα για όσους δεν ψηφίζουν. Η τελευταία στήλη για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων συμπληρώνεται μόνο στα εκλογικά τμήματα που ανήκουν στην περιοχή Περιφερειακού Τμήματος και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

γ) Τηρεί ειδικό συμπληρωματικό πίνακα των μελών που ψηφίζουν χωρίς να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου, ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης.

4. Η εφορευτική επιτροπή κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων συμπληρώνει τους ακόλουθους πίνακες:

α) Έναν γενικό πίνακα διαλογής που περιλαμβάνει για κάθε όργανο χωριστά τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.

β) Ειδικούς για κάθε όργανο και κάθε συνδυασμό πίνακες διαλογής που περιλαμβάνουν τους “σταυρούς προτίμησης” που έλαβε κάθε υποψήφιος κάθε συνδυασμού.

Άρθρο 15
Διαλογή ψήφων

1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάθε εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων του εκλογικού της τμήματος. Η διαλογή γίνεται χωριστά για κάθε μία ψηφοδόχο με την ακόλουθη σειρά: πρώτη ανοίγεται η ψηφοδόχος για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και μετά το τέλος της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων της Αντιπροσωπείας ανοίγονται κατά σειρά και γίνεται η διαλογή των ψήφων των ψηφοδόχων για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων και για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Οι ψηφοδόχοι που δεν ανοίγονται αμέσως, σφραγίζονται στα στόμιά τους με βουλοκέρι/ στερεό κερί σφράγισης, και εξασφαλίζονται κατά την κρίση και με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.

2. Για τη διαλογή από κάθε ψηφοδόχο που ανοίγεται η εφορευτική επιτροπή βγάζει τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια και προχωρεί στην καταμέτρησή τους χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης καταχωρείται στο πρακτικό. Φάκελος άλλης ψηφοδόχου δεν λαμβάνεται υπόψη και καταστρέφεται. Αν ο αριθμός των φακέλων που βρέθηκαν στην ψηφοδόχο διαφέρει από τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως προκύπτει από την κατάσταση, γίνεται μνεία στα πρακτικά και στην περίπτωση που οι φάκελοι είναι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες, απορρίπτεται στην τύχη, χωρίς να ανοιχθούν, ο αριθμός φακέλων που πλεονάζει. Αν, αντίθετα, ο αριθμός των φακέλων είναι μικρότερος από τον αριθμό των ψηφισάντων, τότε η διαφορά θεωρείται ότι ανήκει σε άκυρα ψηφοδέλτια.

Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή βγάζει τα ψηφοδέλτια από τους φακέλους και ακολουθεί η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος θέτει σε κάθε ψηφοδέλτιο τη μονογραφή του, τον αύξοντα αριθμό του ψηφοδελτίου, τον αριθμό (αριθμητικά και ολογράφως) των σταυρών προτίμησης που έχουν τεθεί επ’ αυτού και επισημείωση για τον χαρακτηρισμό του ως έγκυρου ή άκυρου στους αντίστοιχους προσδιορισμένους επ’ αυτού χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. γ, δ, ε και στ της παρ. 4 του άρθρου 5.

Μετά την αρίθμηση και μονογράφηση των ψηφοδελτίων αρχίζει η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος και στη συνέχεια η καταμέτρηση των “σταυρών προτίμησης” που πήρε κάθε υποψήφιος του κάθε συνδυασμού με χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4.

Ειδικά για τη διαλογή των ψήφων για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Μετά το άνοιγμα της ψηφοδόχου, η εφορευτική επιτροπή διαχωρίζει τους φακέλους κατά Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας και προχωρεί στην καταμέτρηση τους χωρίς να ανοιχθούν, αφού προηγουμένως διασφαλίσει σε ξεχωριστό δέμα το σύνολο των φακέλων κατά Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας, με τη σειρά:

1) πολιτικών μηχανικών, 2) αρχιτεκτόνων μηχανικών, 3) μηχανολόγων μηχανικών, 4) ηλεκτρολόγων μηχανικών, 5) αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, 6) χημικών μηχανικών, 7) μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών, 8) ναυπηγών μηχανικών, 9) ηλεκτρονικών μηχανικών, 10) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, 11) μηχανικών περιβάλλοντος, 12) μηχανικών ορυκτών πόρων και 13) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης καταχωρείται στο πρακτικό. Φάκελος άλλης ψηφοδόχου δεν λαμβάνεται υπόψη και καταστρέφεται. Αν ο αριθμός των φακέλων κατά ειδικότητα που βρέθηκαν στην ψηφοδόχο διαφέρει από τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως προκύπτει από την κατάσταση, γίνεται μνεία στα πρακτικά και, στην περίπτωση που οι φάκελοι είναι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες, απορρίπτεται στην τύχη, χωρίς να ανοιχθούν, ο αριθμός φακέλων που πλεονάζει. Αν, αντίθετα, ο αριθμός των φακέλων κατά ειδικότητα είναι μικρότερος από τον αριθμό των ψηφισάντων, τότε η διαφορά θεωρείται ότι ανήκει σε άκυρα ψηφοδέλτια.

β. Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή και για κάθε μία Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας ξεχωριστά, με τη σειρά που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο: (α) βγάζει τα ψηφοδέλτια από τους φακέλους και ακολουθεί η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος θέτει σε κάθε ψηφοδέλτιο τη μονογραφή του, τον αύξοντα αριθμό του ψηφοδελτίου, τον αριθμό (αριθμητικά και ολογράφως) των σταυρών προτίμησης που έχουν τεθεί επ’ αυτού και επισημείωση για τον χαρακτηρισμό του ως έγκυρου ή άκυρου στους αντίστοιχους προσδιορισμένους επ’ αυτού χώρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. γ, δ, ε και στ της παρ. 4 του άρθρου 5. Μετά την αρίθμηση και μονογράφηση των ψηφοδελτίων αρχίζει η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων που πήρε ο κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος και στη συνέχεια η καταμέτρηση των “σταυρών προτίμησης” που πήρε κάθε υποψήφιος του κάθε συνδυασμού με χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4.

3. Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει το έργο της μέχρις ότου τελειώσει η διαλογή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διακόψει αν είναι αντικειμενικά αδύνατη η αποπεράτωση της διαλογής λόγω του απαιτούμενου χρόνου. Για τη διακοπή η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει ειδική απόφαση που καταχωρείται στα πρακτικά. Διακοπή δεν επιτρέπεται πριν ολοκληρωθεί τουλάχιστον η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και σταλεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση διακοπής η εφορευτική επιτροπή λαμβάνει κατά την κρίση της όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των στοιχείων της εκλογής και της καταμέτρησης, τη σφράγιση των κιβωτίων και την εξασφάλιση τους σε ιδιαίτερο χώρο που σφραγίζεται και τα κλειδιά του παραδίδονται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

4. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., τα ψηφοδέλτια με χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί σε κάθε εκλογικό τμήμα σαρώνονται και εν συνεχεία συντελείται ηλεκτρονική ανάγνωση με ειδικό λογισμικό σύστημα των συνδυασμών και των σταυρών. Κατόπιν, μετά από έλεγχο, ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής των εκλογών μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκλογικού τμήματος τον αριθμό των ψηφοδελτίων και σταυρών που έλαβε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία γνωστοποιούνται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του κάθε εκλογικού τμήματος ή σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση στον Πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, διαβιβάζονται στη συνέχεια σε κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε., όπου καταχωρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία και εκδίδονται τα τελικά αποτελέσματα της διαλογής των ψήφων και των σταυρών ανά συνδυασμό και ανά υποψήφιο.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής και την καταμέτρηση των ψήφων για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε., ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκτυπώνει και παραδίδει εντός φακέλου στην κεντρική εφορευτική επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την εκτύπωση του ηλεκτρονικού καταλόγου ψηφισάντων εκ του Μητρώου Μελών και το αντίτυπο του έντυπου εκλογικού καταλόγου. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των εγγραφών του έντυπου και του ηλεκτρονικού καταλόγου ψηφισάντων, με την προϋπόθεση ότι δεν σημειώθηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκλογής, υπερισχύει ο ηλεκτρονικός κατάλογος.

β) Τον ονομαστικό πίνακα αυτών που ψήφισαν και τον συμπληρωματικό πίνακα των μελών που ψήφισαν χωρίς να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε. και

γ) Το ένα αντίτυπο του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών και της διαλογής και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων μαζί με τους πίνακες διαλογής.

Τον φάκελο αυτό παραλαμβάνει ο Πρόεδρος ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής.

Ο Πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής τηρεί υπ’ ευθύνη του στο Πρωτοδικείο, το οποίο τον υπέδειξε ως Πρόεδρο, το ένα από τα αντίτυπα του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών μέχρι την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της εκλογής. Τα ψηφοδέλτια της εκλογής παραλαμβάνονται από υπάλληλο που έχουν ορίσει οι Προϊστάμενοι των Πρωτοδικείων της χώρας για τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου τους προς μεταφορά και φύλαξη σε χώρους ευθύνης τους μέχρι την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της εκλογής.

Τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής των εκλογών μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε εκλογικού τμήματος κλειδώνονται ηλεκτρονικά και διατηρούνται μέχρι την ανακήρυξη των εκλεγέντων.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται σε κάθε εφορευτική επιτροπή μέχρι τη λήξη της διαλογής και καταμέτρηση των ψήφων για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε. και τη σύνταξη του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών, εκδικάζονται από την ίδια την εφορευτική επιτροπή και αναφέρονται στα πρακτικά.

Άρθρο 16
Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων

1. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν τα εκλογικά τμήματα καταρτίζει τους τελικούς πίνακες των αποτελεσμάτων κατά αιρετό όργανο. Στους πίνακες αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς και κατά σειρά επιτυχίας, η ειδικότητα κάθε υποψηφίου και ο αριθμός ψήφων που έλαβε. Ειδικά για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. καταρτίζονται χωριστά πίνακες και με ιδιαίτερη σειρά επιτυχίας για τους υποψήφιους που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια.

2. Με βάση τους πίνακες αυτούς η Επιτροπή προχωρεί στην έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και συντάσσει για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε. πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις και ιδιαίτερα των παρ. 3 και 4 για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και των παρ. 3 και 5 για τα λοιπά όργανα. Οι παρ. 6, 7 και 8 εφαρμόζονται γενικά.

3. Για όλα τα αιρετά όργανα προσδιορίζεται πρώτα ο αριθμός των εδρών που παίρνει κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος. Ο αριθμός των εδρών καταρχήν προσδιορίζεται ως το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει αφού πολλαπλασιασθεί ο συνολικός αριθμός των αιρετών μελών κάθε οργάνου με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός ή ο μεμονωμένος υποψήφιος και το γινόμενο διαιρεθεί με τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων. Για τους μεμονωμένους υποψήφιους ο αριθμός αυτός περιορίζεται σε μια ακέραια μονάδα αν την υπερβαίνει. Ο αριθμός των εδρών που απομένει αδιανέμητος κατανέμεται στη συνέχεια μεταξύ των συνδυασμών και των λοιπών μεμονωμένων υποψηφίων κατά σειρά μεγέθους δεκαδικού υπολοίπου.

4. (i) Για την κατανομή των εδρών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που προσδιορίστηκαν συνολικά κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο σύμφωνα με την παρ. 3 στα Περιφερειακά Τμήματα ή τις εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες, ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των εκλογικών τμημάτων του Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειας διαιρείται με τον αντίστοιχο αριθμό εδρών του συγκεκριμένου Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειας και το ακέραιο μέρος αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο του Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειας. Όσες ακέραιες φορές χωράει το εκλογικό αυτό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειας, τόσος είναι ο αριθμός των εδρών που παίρνει ο αντίστοιχος συνδυασμός από την πρώτη κατανομή στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια και οι έδρες αυτές καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους που συγκέντρωσαν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια. Τα υπόλοιπα του κάθε συνδυασμού μεταφέρονται στη δεύτερη κατανομή.

(ii) Για διευκόλυνση της διαδικασίας της δεύτερης κατανομής συντάσσεται τετραγωνικός πίνακας, ο οποίος στις κάθετες στήλες έχει τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εκλογές -αρχίζοντας από αυτόν που συγκέντρωσε τις περισσότερες συνολικά ψήφους και τελειώνοντας με αυτόν που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους-, στη δε οριζόντια γραμμή έχει τα Περιφερειακά Τμήματα ή τις εξομοιούμενες με Περιφερειακά Τμήματα Περιφέρειες, αρχίζοντας από το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων Μελών στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τη βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 και τελειώνοντας με το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που έχει τον μικρότερο αριθμό εγγεγραμμένων Μελών στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια υπάρχουν πέντε στήλες:

α) στην πρώτη στήλη αναγράφονται οι ψήφοι του κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου στο αναφερόμενο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια,

β) στην δεύτερη στήλη αναγράφεται το πηλίκο της διαίρεσης ψήφοι συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια δια του εκλογικού μέτρου του Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειας, το ακέραιο μέρος κάθε τέτοιου αποτελέσματος περιέχει τις έδρες που καταλαμβάνει σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια αντίστοιχα

κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος στην Α’ κατανομή, το δε δεκαδικό μέρος αποτελεί το εκλογικό πηλίκο κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου για την διεκδίκηση των υπόλοιπων εδρών στην Β’ κατανομή,

γ) στην τρίτη στήλη αναγράφονται οι έδρες που καταλαμβάνει ο συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος στην Α’ κατανομή στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια,

δ) στην τέταρτη στήλη αναγράφονται οι έδρες που καταλαμβάνει σε κάθε φάση της Β’ κατανομής ο συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος στο ίδιο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια και

ε) στην πέμπτη στήλη αναγράφονται το σύνολο των εδρών του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια.

(iii) Η Β’ κατανομή γίνεται σε τρείς (3) φάσεις, ως εξής: α) Πρώτη φάση Β’ κατανομής:

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που έχουν λάβει έδρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16, λαμβάνουν την έδρα στην περιφέρεια που είναι υποψήφιοι και σε περίπτωση που δεν έχουν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο κατά την πρώτη κατανομή, τότε κατά τη δεύτερη κατανομή και στην περίπτωση που στην περιφέρεια αυτή δεν υπάρχει αδιάθετη έδρα, λαμβάνουν την έδρα από τον συνδυασμό που κατέλαβε τις περισσότερες έδρες σε αυτήν (εφόσον ο συνδυασμός αυτός έχει καταλάβει σε αυτήν την περιφέρεια τουλάχιστον δυο έδρες) και αν υπάρχουν παραπάνω από δύο συνδυασμοί που κατέλαβαν ίδιο αριθμό περισσοτέρων εδρών, τότε λαμβάνει την έδρα μεταξύ των παραπάνω συνδυασμών από τον συνδυασμό με τους λιγότερους ψήφους στην ίδια περιφέρεια. Αν έχουν και ίδιες ψήφους, την λαμβάνει από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να την χάσει, την κλήρωση, δε, πραγματοποιεί η Κεντρική εφορευτική επιτροπή. Εάν δεν υπάρχει συνδυασμός σε αυτήν την περιφέρεια με παραπάνω από μία έδρες, λαμβάνει με αντίστοιχη διαδικασία την έδρα από συνδυασμό που την κατέλαβε στην Α’ κατανομή και έχει καταλάβει έδρα και σε άλλη περιφέρεια. Εάν και πάλι δεν μπορεί να κατανεμηθεί η έδρα, λαμβάνει την έδρα από τον συνδυασμό που την κατέλαβε στην Α’ κατανομή και μπορεί να καταλάβει έδρα έστω και στην Β’ κατανομή και έχει τις λιγότερες ψήφους στην ίδια περιφέρεια.

Αν στην περίπτωση αυτή ανήκουν πάνω από δύο συνδυασμοί που έχουν και ίδιες ψήφους, την έδρα λαμβάνει από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να τη χάσει, την κλήρωση, δε, πραγματοποιεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή. Οι συνδυασμοί που πρέπει να λάβουν μια μόνο έδρα στην Αντιπροσωπεία, λαμβάνουν έδρα στην περιφέρεια που έχουν το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο και υπάρχει αδιάθετη έδρα. Αν ο συνδυασμός εκεί που έχει το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο δεν έχει υποψήφιο, παίρνει την έδρα στο Περιφερειακό Τμήμα ή στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια με το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο, εφόσον υπάρχει αδιάθετη έδρα, η διαδικασία, δε, αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια στην οποία έχει υποψήφιο ο συνδυασμός για να καλύψει την έδρα που καταλαμβάνει. Αν στον συνδυασμό που καταλαμβάνει μόνο μια έδρα δεν δύναται με βάση τα παραπάνω να κατανεμηθεί αδιάθετη έδρα, τότε λαμβάνει έδρα στο Περιφερειακό Τμήμα ή στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που έχει υποψήφιο και το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο από τον συνδυασμό που κατέλαβε τις περισσότερες έδρες σε αυτήν (εφόσον αυτός έχει καταλάβει σε αυτό το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια τουλάχιστον δυο έδρες) και αν υπάρχουν πάνω από ένας συνδυασμοί που κατέλαβαν ίδιο αριθμό περισσοτέρων εδρών, τότε λαμβάνει την έδρα μεταξύ των παραπάνω συνδυασμών από τον συνδυασμό με τις λιγότερες ψήφους στην ίδια περιφέρεια. Αν έχουν και ίδιες ψήφους, την λαμβάνει από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να την χάσει, την κλήρωση, δε, πραγματοποιεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια στην οποία έχει υποψήφιο ο συνδυασμός για να καλύψει την έδρα που καταλαμβάνει. Αν και πάλι ο συνδυασμός που καταλαμβάνει μόνο μια έδρα δεν γίνει δυνατό να την καταλάβει μετά και την παραπάνω διαδικασία, τότε λαμβάνει έδρα στο Περιφερειακό Τμήμα ή στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που έχει υποψήφιο και μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο από τον συνδυασμό που κατέλαβε έδρα σε αυτήν και αν υπάρχουν παραπάνω από ένας συνδυασμοί που κατέλαβαν έδρα, τότε λαμβάνει την έδρα μεταξύ των παραπάνω συνδυασμών από τον συνδυασμό με τις λιγότερες ψήφους στο ίδιο Περιφερειακό Τμήμα ή στην ίδια εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια.

Αν έχουν και ίδιες ψήφους, την λαμβάνει από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να την χάσει, την κλήρωση, δε, πραγματοποιεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή. Η σειρά με την οποία κατανέμονται οι έδρες στους μεμονωμένους υποψηφίους ή συνδυασμούς που καταλαμβάνουν μόνο μια έδρα είναι από αυτόν που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών ψήφων προς αυτόν με τον μικρότερο. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί που καταλαμβάνουν μόνο μια έδρα στην Αντιπροσωπεία δεν συμμετέχουν σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις της Β’ κατανομής.

β) Δεύτερη φάση Β’ κατανομής: Ακολούθως στον προηγούμενο τετραγωνικό πίνακα κατανέμονται στους συνδυασμούς ανά Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια (αρχίζοντας από το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μηχανικών στο Μητρώο του T.E.E. και τελειώνοντας με το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που έχει τον μικρότερο αριθμό) οι περισσευούμενες έδρες σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια (από την Α’ κατανομή και την πρώτη φάση της Β’ κατανομής) με βάση το εκλογικό πηλίκο τους σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια. Τις έδρες λαμβάνουν οι συνδυασμοί με το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο. Σε περίπτωση που διεκδικείται μια έδρα από δυο συνδυασμούς με το ίδιο εκλογικό πηλίκο την έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός που δεν έχει έδρα στην Α’ κατανομή, ειδάλλως ο συνδυασμός με τις περισσότερες ψήφους σε αυτό το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, αν, δε, έχουν και ίδιες ψήφους, ο συνδυασμός που συγκέντρωσε συνολικά τις περισσότερες ψήφους. Τέλος αν και πάλι έχουν ίδιες συνολικά ψήφους τότε η έδρα κατανέμεται με κλήρωση που πραγματοποιεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή.

Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι συνδυασμοί μπορούν να καταλάβουν έδρα μόνο σε συγκεκριμένο Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια και ο αριθμός των εδρών του Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Περιφερειακό Τμήμα περιφέρειας δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον ζητούμενο αριθμό, η έδρα ή οι έδρες δίνονται με τη σειρά στους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν συνολικά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και εάν έχουν τον ίδιο αριθμό συνολικών ψήφων στον συνδυασμό με τις περισσότερες ψήφους σε αυτό το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, αν, δε, και πάλι έχουν ίδιες ψήφους τότε η έδρα κατανέμεται με κλήρωση που πραγματοποιεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή. Αν στην περίπτωση της ως άνω διαδικασίας δημιουργηθεί αριθμός εδρών που δεν μπορούν να καταλάβουν οι συνδυασμοί που τις δικαιούνται, τότε κατανέμονται σε εκείνους τους συνδυασμούς που στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δεν πήραν έδρα στην Β’ κατανομή και έχουν το μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο. Τα ίδια ισχύουν, κατ’ αναλογία, για τους μεμονωμένους υποψήφιους και τους συνδυασμούς που καταλαμβάνουν μόνο μια έδρα στην Αντιπροσωπεία. Έτσι δημιουργείται ο τετραγωνικός πίνακας εδρών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων από τη δεύτερη φάση της Β’ κατανομής.

γ) Τρίτη φάση Β’ κατανομής: Στη φάση αυτή στον προηγούμενο τετραγωνικό πίνακα αφαιρούνται οι επιπλέον έδρες (μετά και τη δεύτερη φάση της Β’ κατανομής) από αυτές που έπρεπε συνολικά να καταλάβουν οι συνδυασμοί με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών, σε εκείνα τα Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες που συγκριτικά έχουν καταλάβει έδρα με το μικρότερο εκλογικό πηλίκο στην δεύτερη φάση της Β’ κατανομής. Τα Περιφερειακά Τμήματα ή οι εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες που μετά την παραπάνω διαδικασία έχουν αδιάθετες έδρες σημειώνονται με ξεχωριστή σκιαγράφηση.

Οι έδρες που έλαβαν οι συνδυασμοί από την Α’ κατανομή και τη δεύτερη φάση της Β’ κατανομής κατ’ αρχήν θεωρούνται οριστικές. Όπου αναφέρονται έδρες που αφαιρούνται μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης της Β’ κατανομής, δεν γίνεται αναφορά σε καμία περίπτωση σε αυτές, αλλά σε αυτές που προσωρινά καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς στις φάσεις της Β’ κατανομής. Έδρα που κατέλαβε συνδυασμός στην Α’ κατανομή αφαιρείται εφόσον μπορεί να την αναπληρώσει σε άλλο Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια μόνο στην περίπτωση που κάποιος άλλος συνδυασμός δεν μπορεί πουθενά αλλού να καταλάβει έδρα.

Έτσι δημιουργείται ο τετραγωνικός πίνακας εδρών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων από την τρίτη φάση της Β’ κατανομής. Ακολούθως στον προηγούμενο τετραγωνικό πίνακα δίνονται στους συνδυασμούς που έχουν ακόμα να λαμβάνουν έδρες (με σειρά από τον μικρότερο σε συγκέντρωση ψήφων συνδυασμό προς τον μεγαλύτερο) έδρα στο Περιφερειακό Τμήμα ή στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που υπάρχει αδιάθετη έδρα (που αφαιρέθηκαν στην αμέσως προηγούμενη της τρίτης φάσης της Β’ κατανομής) και παρουσιάζει το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο. Αν ο συνδυασμός στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια με αδιάθετη έδρα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο δεν έχει υποψήφιο, λαμβάνει την έδρα στο Περιφερειακό Τμήμα ή στην εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια με αδιάθετη έδρα που παρουσιάζει το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο, η διαδικασία, δε, αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί Περιφερειακό Τμήμα ή εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια με αδιάθετη έδρα στην οποία έχει υποψήφιο ο συνδυασμός για να καλύψει την έδρα που του αναλογεί. Αν δεν μπορέσει, παρ’ όλα αυτά, να καταλάβει έδρα ο παραπάνω συνδυασμός, τότε εκεί που παρουσιάζει το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο και έχει υποψήφιο, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμη έδρα, καταλαμβάνει την έδρα του συνδυασμού (από τους συνδυασμούς που έχουν μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ψήφων από αυτόν) που την κατέλαβε με το μικρότερο εκλογικό πηλίκο στη δεύτερη φάση της Β’ κατανομής. Αν δεν υπάρχει έδρα από τους μεγαλύτερους από αυτόν συνδυασμούς που μπορεί να αφαιρεθεί, τότε την καταλαμβάνει στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια που παρουσιάζει το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί έδρα από συνδυασμό με εκλογικό πηλίκο μεγαλύτερο του 0,6 εφόσον δεν έχει πάρει άλλη έδρα σε αυτό το Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια, εκτός και αν ο συνδυασμός που την διεκδικεί δεν μπορεί να καταλάβει άλλη έδρα πουθενά αλλού. Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία για όλους τους συνδυασμούς στους οποίους δεν είχαν ακόμα κατανεμηθεί όλες οι έδρες που τους αναλογούν δημιουργείται ο τετραγωνικός πίνακας εδρών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων από Α’ και Β’ κατανομή, ο οποίος είναι συμπληρωμένος με όλες τις έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί στην Α’ και Β’ κατανομή και ο συμπληρωμένος αυτός τετραγωνικός πίνακας αποτελεί τα τελικά αποτελέσματα κατανομής των εδρών σε όλους τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους.

(iv) Για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων και για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για την Α’ και Β’ κατανομή των εδρών.

5. Για τα άλλα όργανα, δηλαδή τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, οι έδρες που προσδιορίστηκαν γι’ αυτά κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο, σύμφωνα με την παρ. 3, καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού.

6. Εάν δεν υπάρχει σε κάποιον συνδυασμό επαρκής αριθμός υποψηφίων για την κατάληψη όλων των εδρών που δικαιούται ο συνδυασμός, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται στη δεύτερη ενότητα της παρ. 4ii, οι κενές έδρες κατανέμονται μεταξύ των υπολοίπων συνδυασμών κατ’ αναλογία του ολικού αριθμού των ψήφων τους.

7. Σε περίπτωση ίσου αριθμού “σταυρών προτίμησης” μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση.

8. Όλες οι ενέργειες του άρθρου αυτού της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής καταχωρούνται στο πρακτικό της, το οποίο συνοδεύεται από τους πίνακες αποτελεσμάτων της εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων.

9. Για τυχόν κακή καταχώρηση αποτελεσμάτων στους πίνακες που καταρτίζει η κεντρική εφορευτική επιτροπή, επιτρέπεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών από την κατάρτιση των πινάκων η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, οι οποίες εκδικάζονται από την επιτροπή αυτή.

Άρθρο 17
Ανακήρυξη εκλεγέντων Εγκατάσταση αρχών

1. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή με πράξη της που πρέπει να εκδοθεί εντός πέντε (5) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 16 ανακηρύσσει τα εκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για κάθε ένα από τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε., τα οποία αναδεικνύονται με άμεση εκλογή. Η πράξη αυτή υποβάλλεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. και αναρτάται στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε.

2. Η εγκατάσταση των νέων αρχών άμεσης εκλογής γίνεται αμέσως μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των αιρετών οργάνων του Τ.Ε.Ε. που αναδεικνύονται με άμεση εκλογή, δεν αναστέλλουν την εγκατάσταση και λειτουργία τους μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Άρθρο 18
Έμμεση εκλογή οργάνων διοίκησης

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του T.E.E. και οι Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται έμμεσα, μέσα από εκλογική διαδικασία που διενεργείται ανάμεσα στα μέλη του Τ.Ε.Ε. που εκλέχθηκαν στην Αντιπροσωπεία αυτού ή την αντίστοιχη Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος, μετά από σύγκληση της Αντιπροσωπείας στην ειδική συνεδρίαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 8, 13 και 16 του ίδιου π.δ., όπως ισχύουν. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν περαιωθεί η ως άνω εκλογή σε μία συνεδρίαση, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος συγκαλείται εκ νέου σε όμοια ειδική συνεδρίαση με πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα της προηγούμενης όμοιας συνεδρίασής της. Η ημερομηνία της νέας ειδικής συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που φέρει η πρωτοκολλημένη πρόσκληση για τη διενέργειά της.

2. Ο Πρόεδρος της αρμόδιας Αντιπροσωπείας κατά τη διενέργεια των σχετικών εκλογών λαμβάνει κάθε μέτρο απαραίτητο για την εκλογή και ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της μυστικότητας, για τη μορφή των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν, την ψηφοδόχο και τον τρόπο διαλογής από τους ψηφολέκτες.

3. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των δέκα πέντε μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνουν μέχρι είκοσι υποψηφίους και η εκδήλωση της προτίμησης από μέρους των ψηφιζόντων γίνεται με σταυρό προτίμησης. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να τεθούν μέχρι οκτώ σταυροί. Αν τεθούν περισσότεροι το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

4. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των εννέα (9) ή ένδεκα (11) μελών της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μέχρι δώδεκα (12) ή δεκαπέντε (15) αντίστοιχα και η εκδήλωση προτίμησης εκ μέρους των ψηφιζόντων γίνεται με σταυρό προτίμησης, μπορεί δε να μπουν σ’ αυτά μέχρι πέντε (5) ή έξι (6) αντίστοιχα σταυροί προτίμησης.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος προτείνονται κατά ψηφοδέλτιο από το ένα εικοστό (1/20) των μελών της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, σε περίπτωση, δε, κλάσματος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Για την εκλογή κάθε μέλους του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος κατατίθενται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του, ύστερα από πρόσκλησή του, υποψηφιότητες προτεινόμενες από το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Αντιπροσωπείας και, σε περίπτωση κλάσματος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ σε περίπτωση που το κλάσμα αντιστοιχεί ακριβώς στο ήμισυ αυτής (μονάδας) στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

5. Μέλος του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ή Περιφερειακού Τμήματος αυτού δεν μπορεί

να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος αυτής, εάν δεν παραιτηθεί προηγουμένως ρητά και ανεπιφύλακτα από το αξίωμα που ήδη κατέχει. Η παραίτηση αυτή δύναται να λάβει χώρα και την ημέρα της ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, ως ισχύει.

6. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων συντελείται με πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ή της αντίστοιχης Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος, η οποία υποβάλλεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δημοσιεύεται στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε. και αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. και στα Περιφερειακά Τμήματα αυτού. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Τμημάτων, η άνω Πράξη γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. με κάθε πρόσφορο τρόπο.

7. Για την κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς και την κατάληψη των εδρών αυτών από τους υποψηφίους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16.

8. Η εγκατάσταση των νέων αρχών έμμεσης εκλογής γίνεται αμέσως μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων δεν αναστέλλουν την εγκατάσταση και λειτουργία τους μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Άρθρο 19
Αναπλήρωση ή αντικατάσταση μελών

1. Η αναπλήρωση μελών των οργάνων γίνεται ως ακολούθως:

α. Μέλη της Αντιπροσωπείας του T.E.E. (συμπεριλαμβανομένων και των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων) ή της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος αυτού που παραιτούνται ή οπωσδήποτε εκλείπουν, αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχθηκαν. Η παραίτηση απευθύνεται προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος αυτού. Η αντικατάσταση συντελείται με πράξη του Προεδρείου της αρμόδιας κατά περίπτωση Αντιπροσωπείας, η οποία εκδίδεται μετά την εκλογή όλων των μελών του Προεδρείου, και αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα από και με την έκδοσή της. Η πράξη αυτή υποβάλλεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναρτάται σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στο Κεντρικό Κατάστημα του Τ.Ε.Ε. και γνωστοποιείται στα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάρτηση στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε., έχοντας σε όλες τις περιπτώσεις μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Τμημάτων, η ως άνω πράξη γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης, η Αντιπροσωπεία του T.E.E. ή η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος αυτού έχει και πάλι νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της.

Αν όμως τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από το μισό του αρχικού αριθμού μελών, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας Αντιπροσωπείας του T.E.E. ή Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος αυτού, οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση της μειωμένης σύνθεσης. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ανάδειξη νέας Αντιπροσωπείας του T.E.E. ή Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος, το όργανο ασκεί τα καθήκοντα του κανονικά.

β. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει μέλος του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του T.E.E. ή της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος αυτού, συγκαλείται αυτή υποχρεωτικά στην ειδική συνεδρίαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση αποστέλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της υποβολής της παραίτησης ή συντέλεσης της έλλειψης και η ημερομηνία της ειδικής συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που φέρει η πρωτοκολλημένη πρόσκληση για τη διενέργειά της. Στην ειδική συνεδρίαση η αρμόδια Αντιπροσωπεία εκλέγει το νέο μέλος του Προεδρείου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, ενώ προκειμένου για μέλος Προεδρείου Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει. Η εκλογή ανακοινώνεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναρτάται σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στο Κεντρικό Κατάστημα του Τ.Ε.Ε. και γνωστοποιείται στα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάρτηση στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε., έχοντας σε όλες τις περιπτώσεις μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Τμημάτων, η ως άνω πράξη γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. με κάθε πρόσφορο τρόπο.

γ. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. ή των Διοικουσών Επιτροπών Περιφερειακών Τμημάτων αυτού, που παραιτείται ή οπωσδήποτε εκλείπει, αντικαθίσταται χωρίς εκλογή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο πρώτο της παρ. 5 του άρθρου 8 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 αντίστοιχα του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύουν, με πράξη του Προεδρείου της αρμόδιας Αντιπροσωπείας, η οποία αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα από και με την έκδοσή της, ανακοινώνεται στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναρτάται σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στο οικείο Κατάστημα του Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακό Τμήμα) και γνωστοποιείται στα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάρτηση στον ιστότοπο ή σε ειδικές ηλεκτρονικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ε., έχοντας σε όλες τις περιπτώσεις μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Τμημάτων, η ως άνω πράξη γνωστοποιείται και στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διαθέτει νόμιμη σύνθεση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την υποβληθείσα παραίτηση ή τη συντελεσθείσα έλλειψη μέχρι την κατά τα άνω αντικατάσταση, συνεδριάζει και ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της για κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς της.

δ. Αν παραιτηθεί μέλος του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. ή Περιφερειακού Τμήματος μόνο από την ιδιότητά του αυτή και όχι του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. ή Περιφερειακού Τμήματος, συγκαλείται αυτή υποχρεωτικά στην ειδική συνεδρίαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση αποστέλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της υποβολής της παραίτησης και η ημερομηνία της ειδικής συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που φέρει η πρωτοκολλημένη πρόσκληση για τη διενέργειά της. Στην ειδική συνεδρίαση η αρμόδια Αντιπροσωπεία εκλέγει το νέο μέλος του Προεδρείου της από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει και προκειμένου για μέλος Προεδρείου Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διαθέτει νόμιμη σύνθεση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την υποβληθείσα παραίτηση μέχρι την κατά τα ως άνω εκλογή, συνεδριάζει και ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της για κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς της.

ε. Αν το μέλος του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. ή Περιφερειακού Τμήματος παραιτηθεί και από την ιδιότητα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. ή των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού εφαρμόζεται άμεσα η διάταξη της παρ. 1 περ. γ και στη συνέχεια η διάταξη της περ. δ’. Και στην περίπτωση αυτή η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διαθέτει νόμιμη σύνθεση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την υποβληθείσα παραίτηση μέχρι την κατά τα ως άνω εκλογή, συνεδριάζει και ασκεί κανονικά τα καθήκοντα της για κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς της.

στ. Στις περ. γ και δ και μέχρι την ανάδειξη των εκεί αναφερόμενων παραιτηθέντων ή εκλιπόντων μελών, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος συνεδριάζει και ασκεί τα καθήκοντα της κανονικά για κάθε ζήτημα αρμοδιότητάς της.

ζ. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής παραίτησης εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας όλων των μελών των Προεδρείων της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος μόνο από τις ιδιότητές τους αυτές και όχι και από μέλη των αντίστοιχων οργάνων, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος συγκαλείται στην ειδική συνεδρίαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει, από το αρχαιότερο στην Επετηρίδα του Τ.Ε.Ε. μέλος της νέας Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος, το οποίο προεδρεύει σε αυτή μέχρι την εκλογή του νέου Προεδρείου της. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος στην ως άνω ειδική συνεδρίαση εκλέγει το Προεδρείο της και στη συνέχεια στην ίδια αυτή συνεδρίαση εκλέγει τα μέλη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ή του Περιφερειακού Τμήματος, αντίστοιχα.

η. Για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια η αναπλήρωση των αιρετών μελών γίνεται από τα επιλαχόντα μέλη του ίδιου ψηφοδελτίου τηρούμενης της σειράς εκλογής τους. Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την εκλογή του, αιρετό μέλος παραιτηθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης λόγω μη επαρκούς αριθμού υποψηφίων του ίδιου ψηφοδελτίου, η θέση καλύπτεται με απόφαση της Αντιπροσωπίας του Τ.Ε.Ε. Η αντικατάσταση αυτή των αιρετών μελών γίνεται με πράξη του Προέδρου του T.E.E., η οποία αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα από και με την έκδοσή της, ενώ γνωστοποιείται στα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάρτηση στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ε. μόνο προς ενημέρωσή τους. Για τα οριζόμενα από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών μέλη, η αναπλήρωση γίνεται από αυτόν.

2. Σε περίπτωση παραίτησης όλης της Διοικούσας Επιτροπής του T.E.E. ή Περιφερειακού Τμήματος, η εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 ή 2 του άρθρου 13 του π.δ. της 27.11/14.12.1926, κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.

3. Αν μεταξύ των επιτυχόντων στις εκλογές μελών είναι και πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3, δηλαδή υποψήφιοι που εκλέχθηκαν στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και ταυτόχρονα εκλέχθηκαν και σε άλλα όργανα, πρέπει να δηλώσουν στον Πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής ποια θέση επιλέγουν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακήρυξή τους ως επιτυχόντων στις εκλογές. Στην περίπτωση αυτή η κεντρική εφορευτική επιτροπή συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και ανακηρύσσει μέλη του αντίστοιχου οργάνου τους κατά σειρά επιλαχόντες του ίδιου συνδυασμού. Για τη σχετική συμπληρωματική πράξη εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 17. Αν η δήλωση υποβληθεί έγκαιρα, μπορεί η εφαρμογή αυτής παραγράφου αυτής να συνδυαστεί με την αρχική ανακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 17.

Άρθρο 20
Δαπάνες των αρχαιρεσιών

1. Όλες οι Δαπάνες των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του T.E.E. βαρύνουν το Τ.Ε.Ε. Για τις δαπάνες αυτές προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του T.E.E.

2. Στα μέλη, τους γραμματείς και το βοηθητικό προσωπικό της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, στους Προέδρους (δικαστικούς), τα μέλη και τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων καθώς και στο προσωπικό φύλαξης των εκλογικών τμημάτων κατά τις νυκτερινές ώρες, καταβάλλεται εκλογική αποζημίωση που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Στα αναπληρωματικά μέλη, αναπληρωματικούς και βοηθούς γραμματείς (οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, και τους Προέδρους των εφορευτικών επιτροπών) των εφορευτικών επιτροπών και της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, εφόσον προσήλθαν και έθεσαν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση των εφορευτικών επιτροπών ή της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, καταβάλλεται επίσης εκλογική αποζημίωση που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του T.E.E. Επίσης καταβάλλεται εκλογική αποζημίωση που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή στο προσωπικό του T.E.E. που απασχολείται εκτός ωρών εργασίας κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό που απασχολήθηκε από την κεντρική εφορευτική επιτροπή, όπως επίσης και στο προσωπικό των Δήμων που χορηγούν εκλογικό υλικό (ψηφοδόχους, “παραβάν” κ.τ.λ.) και το οποίο απαιτείται να εργασθεί εκτός ωραρίου εργασίας για τη χορήγηση του εκλογικού υλικού στο T.E.E.

3. Για τη διαρρύθμιση του χώρου των εκλογικών τμημάτων, την προμήθεια γραφικής ύλης και εν γένει εκλογικού υλικού, τις εκτυπώσεις, τις δαπάνες φαγητού των μελών και γραμματέων των εφορευτικών επιτροπών και τυχόν βοηθητικού προσωπικού, τα έξοδα κίνησης προσωπικού, και εν γένει κάθε δαπάνης για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών προβλέπεται δαπάνη χωρίς υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού, η οποία ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους κατά τόπο αρμόδιους για την προετοιμασία των εκλογών.

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις
Οι διατάξεις του π.δ. 7/2010 (Α’ 9) καταργούνται.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ