Π.Δ. 1/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 ΦΕΚ Α 1/7.1.2022

Σύσταση μίας θέσης Πρεσβευτή Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο και μίας θέσης Πρεσβευτή Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί και τροποποίηση του π.δ. 194/1998 «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α’ 144)».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 2 του άρθρου 296, τις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 348 και την παρ. 1 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

4. Το π.δ. 194/1998 «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών» (Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την ΑΠ 5542/04.02.2021 εισήγηση της ΣΤ’ Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό: α) μείωση ετήσιας δαπάνης για μισθοδοσία προσωπικού έτους 2021 ύψους 6.651,26 Ευρώ περίπου που θα ελαφρύνει τον Φορέα 1009-401 και τον ΑΛΕ 2120209006. Ισόποση ετήσια ελάφρυνση υπολογίζεται για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025, β) εφάπαξ ενδεχόμενη επιβάρυνση για το έτος 2021 ύψους 52.451,05 Ευρώ για δαπάνες μετάθεσης μετακίνησης προσωπικού (έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, έξοδα πρώτης εγκατάστασης και οδοιπορικά) που θα βαρύνει τον Φορέα 1009-401 και τους ΑΛΕ 2420406001 και 2420404001 και γ) ετήσια επιβάρυνση για έξοδα οίκησης (μισθώματα κατοικιών) και λειτουργικές δαπάνες οίκησης (θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, κοινόχρηστα, καθαριότητα) για το έτος 2021 ύψους 35.000 Ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Φορέα 1009-401 και τους ΑΛΕ 2440101001, 2410302001, 2420201001, 2420202001, 2420203001 και 2420204001. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 υπολογίζεται ετήσια επιβάρυνση ύψους 42.000 Ευρώ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει μικρής κλίμακας ετήσια επιβάρυνση στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών της τάξεως των 35.000 Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών πιστώσεις με ανακατανομή τους και θα είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

8. Την υπ’ αρ. 186/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση μίας θέσης Πρεσβευτή Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο
Διευρύνεται η σύνθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου με την προσθήκη μιας (1) θέσης Πρεσβευτή-Συμβούλου.

Άρθρο 2
Σύσταση μίας θέσης Πρεσβευτή Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί
Διευρύνεται η σύνθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί της Ινδίας με την προσθήκη μιας (1) θέσης Πρεσβευτή Συμβούλου.

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ 194/1998 «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών» (Α’ 144)
Τροποποιείται το άρθρο 2 του π.δ. 194/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 57/2011 (Α’ 141) ως προς τη σύνθεση της Πρεσβείας Λονδίνου, και ανακαθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Διπλωματικών Αρχών των περιπτώσεων 42 και 56 του Πίνακα Α’ (ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ) ως εξής:

«42. Πρεσβεία Λονδίνου: Πρέσβης Πρεσβευτής-Σύμβουλος Δύο (2) Σύμβουλοι Πρεσβείας Α’ ή Β’ Δύο (2) Γραμματείς Πρεσβείας Α’, Β’ ή Γ’ Δέκα (10) Υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικού Προξενικού Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας Δύο (2) Τηλεφωνητές Τρεις (3) Κλητήρες Δύο (2) Οδηγοί Δύο (2) Φύλακες-θυρωροί Δύο (2) Οικιακοί Βοηθοί Μάγειρος»

«56. Πρεσβεία Νέου Δελχί: Πρέσβης Πρεσβευτής-Σύμβουλος Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ ή Β’ Γραμματέας Πρεσβείας Α’, Β’ ή Γ’ Τέσσερις (4) Υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικού Προξενικού Υπάλληλος του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής Ιδιαίτερος Γραμματέας Μεταφραστής Δύο (2) Κλητήρες Οδηγός Δύο (2) Φύλακες-θυρωροί Δύο (2) Οικιακοί Βοηθοί Μάγειρος»

Άρθρο 4
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του π.δ 194/1998 «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών» (Α’ 144)
Το άρθρο 3 του π.δ. 194/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όπου στο παρόν διάταγμα αναφέρεται ο κλάδος Πτυχιούχων Διοικητικών (πρώην κλάδος Διοικητικής Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του άρθρου 95 του ν. 2594/1998, μετέπειτα κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του άρθρου 118 του ν. 3566/2007, μετονομασθείς σε κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών με το εδάφιο γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3712/2008) νοείται ο κλάδος Διοικητικού Προξενικού του άρθρου 391 του ν. 4781/2021.

2. Στις θέσεις υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικού Προξενικού σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας τοποθετούνται και υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης του άρθρου 407 του ν. 4781/2021».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.