Π.Δ. 1/2024

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Συντάγματος, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την παραίτηση που υπέβαλαν οι: Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Υγείας, Ιωάννης Οικονόμου του Δημητρίου από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης του Αθανασίου από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου του Αριστείδη από τη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Κωνσταντίνος Κατσαφάδος του Ιωάννη από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλαν οι:

1. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Υγείας,

2. Ιωάννης Οικονόμου του Δημητρίου από τη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

3. Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης του Αθανασίου από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

4. Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου του Αριστείδη από τη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

5. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος του Ιωάννη από τη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ