Εγκύκλιος 849/13.6.83 για τον υπολογισμό ΕΑ και άδειαςΑυτή η εγκύκλιος αναφέρεται σε ωρομίσιθους καθηγητές οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο και σε ΟΤΑ. Αν ο αριθμός των ωρών είναι διαφορετικός από μήνα σε μήνα ή από ημέρα σε ημέρα τότε θα διαιρεθεί το ποσό των χρημάτων που έλαβαν οι μισθωτοί για όλες τις ώρες της εργασίας της διδακτικής περιόδου με τον αριθμό των ημερών προέλευσης στην εργασία κατά την ίδια περίοδο και έτσι θα βρεθεί το μέσο ημερομίσθιο. Στη συνέχεια θα διαιρεθεί ο αριθμός των ημερών προέλευσης στην εργασία κατά την ίδια περίοδο και έτσι θα βρεθεί το μέσο ημερομίσθιο. Στη συνέχεια θα διαιρεθεί ο αριθμός των ημερών προέλευσης στην εργασία με τον αριθμό 25 και θα βρεθεί με τον τρόπο αυτόν ο αριθμός των μηνών κατά την έννοια των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων. Για κάθε τέτοιο μήνα απασχόλησης δικαιούται να λάβουν 2 ημερομίθσια ως αποδοχές αδείας και άλλα 2 για επίδομα αδείας με τον περιορισμό των 13 ημερομισθίων.

Παράδειγμα:

Ιδιώτες καθηγηές με σύμβαση ορισμένου χρόνου αμείβονται με ωρομίσθιο. Δικαιούνται ως αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας τα εξής: Εάν στο χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/05 εργάστηκαν πχ 100 ημερομίσθια (ημέρες προέλευσης) και έλαβαν σε όλο αυτό το διάστημα 2000€. Και 20000€ /100 =20 € την ημέρα
Μετά διαιρούμε το 100 με το 25 για να βρούμε τους μήνες προσέλευσης:
ημέρες προέλευσης / ημέρες του μήνα = 100/25 = 4 μήνες. ‘Αρα θα δικαιούται 2 ημέρες αποδοχές αδείας για κάθε 25, άρα: 4*2 = 8 και 8 * 20 = 160€ (για άδεια ληφθείσα και επίδομα αδείας).