Πώς ορίζω πρόσθετες πράξεις σε ένα τιμολόγιο (π.χ. μεταφoρικά);
Από την επιλογή 5.5.4

Στην επιλογή αυτή μπορείτε να δηλώσετε πρόσθετες κινήσεις που επιδρούν στην δημιουργία της τελικής αξίας του Τιμολογίου.

Για τις κινήσεις αυτές αναφέρετε τα εξής στοιχεία..

Περιγραφή…..γράφετε το όνομα της Αιτιολογίας της πράξης

Πρόσημο…….0 = (+) δηλαδή προστίθεται στην αξία του Τιμολογίου 1 = (-) δηλαδή αφαιρείται από την αξία του Τιμολογίου

Είδος………αναφέρετε τί αφορά το δηλούμενο και πού εφαρμόζεται
0 = θα δηλωθεί καθαρό ποσόν
1 = θα δηλωθεί ποσότητα και αξία
2 = θα δηλωθεί ποσοστό επί καθαρής αξίας των ειδών του Τιμολογίου
3 = θα δηλωθεί ποσοστό επί προοδευτικής αξίας ως εκείνο το σημείο
Φόρος……..δηλώνετε αν υπάρχει κίνηση φόρου, και αν ναι δηλώνετε συντελεστή.
0 = η κίνηση δεν υπάγεται σε ΦΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
1-4 = κατηγορία ΦΠΑ αν η κίνηση γίνεται από την ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (1.1)
1-9= κατηγορία ΦΠΑ αν η κίνηση γίνεται από την Εκτ. Παραστατικών (1.4)

Κίνηση…….δηλώνετε το είδος της κίνησης που θα προκύψει για το ποσόν
0 = το ποσόν δεν δημιουργεί προοδευτικά αξία
1 = το ποσόν δημιουργεί προοδευτική αξία στο Τιμολογίο
2 = το ποσόν αποτελεί την ΤΕΛΙΚΗ αξία του τιμολογίου

Λογαριασμός..δηλώνετε τον Λογαριασμό Λογιστικής που θα κινηθεί.
Ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί στο Λογιστικό σχέδιο.