Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες συμβάσεων ορισμένυο χρόνου ή έργου
1. Σύμβαση εποχιακής εργασίας: Η σύμβαση αυτή συνίσταται όταν η επιχείρηση έχει εποχιακό χαρακτήρα και η εργασία που παρέχεται από τον μισθωτό είναι σε πλήρη εξάρτηση με την εποχικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης (πχ τουριστικές, ξενοδοχειακές εταιρίες).
2. Σύμβαση μαθητείας, η οποία θεωρείται σχέση εκπαίδευσης και διδασκαλίας και όχι σχέση εργασίας. Ο μαθητευόμενος δεν απασχολείται για παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης αλλά για την δική του τεχνική και επαγγελματική μόρφωση. Η δε γνήσια σύμβαση μαθητείας διαφέρει από την σχέση μαθητείας απλού μαθητή σχολής, γιατί ο τελευταίος διδάσκεται σε Σχολή, ενώ ο μαθητευόμενος διδάσκεται μέσα στην εταιρία.

Για να ορίσουμε έναν εργαζόμενο ως ορισμένου χρόνου θα πρέπει να τον συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο του αορίστου. Έτσι έχουμε:

«Συγκρίσιμος εργαζόμενος αορίστου χρόνου»: Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια εταιρία και απασχολείται σε ίδια ή παρόμοια εργασία, λαμβανομένων υπ’όψιν των προσόντων ή των δεξιοτήτων του.

Οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης θα πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών η οποία και συνάπτεται εγγράφως.

Η σύμβαση ή η σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τους μαθητευόμενους δεν επιτρέπεται, και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι αυτοί απαγορεύεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους «συγκρίσιμους» εργαζόμενους αορίστου χρόνου».