ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 7974 Διεκπ. 5092/2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7974 Διεκπ. 5092

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), όπως ισχύει» .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 και την παρ. 6 του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

3. Την από 25 Ιουλίου 2022 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.

4. Την από 25 Ιουλίου 2022 έκθεση της επί του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.

5. Την κατά ΡΟΒ’ συνεδρίαση της 26ης.7.2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία ψηφίσθηκε η από 25 Ιουλίου 2022 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), όπως ισχύει», παραγγέλλουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997).

Άρθρο 1
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 149 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997):

α. Στο δεύτερο εδάφιο, α) μετά τη φράση «Για τη σύναψη σύβασης της Βουλής που συνεπάγεται» προστίθεται η λέξη «ιδίως», β) μετά τη φράση «του Μέρους Πρώτου του ν. 4013/2011» προστίθεται η φράση «καθώς και του Μέρους Α’ του ν. 4912/2022, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 149 του παρόντος».

β. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου προστίθεται φράση, ως εξής:

«, εκτός κι αν πρόκειται περί συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο επιχειρησιακών ή λοιπών προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.), η οποία αναρτά στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τα απαραίτητα έγγραφα».

γ. Πριν από το τελευταίο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συβάσεις της Βουλής άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο, επιβάλλεται η κράτηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, μέχρι κατάργησής του, και από της κατάργησής του και εφεξής, η κράτηση της παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 149 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η σύναψη δημόσιας σύμβασης, χωρίς διαδικασία ανάθεσης, για συμβάσεις ήσσονος αξίας και μέχρι το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με απευθείας ανάθεση μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για συμβάσεις προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για συμβάσεις έργων, και με τη διαδικασία των οριζόμενων στο άρθρο 149Α του παρόντος, για ποσά από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για τις εκεί αναφερόμενες συμβάσεις.».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 149 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997):

α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου, η φράση «, εξαιρουμένης της περίπτωσης του συνοπτικού διαγωνισμού.» αντικαθίσταται από τη φράση «, εκτιμώμενης αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».

β. Στο ενδέκατο εδάφιο, μετά τη φράση «Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του» προστίθεται η φράση «, καθώς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ».

Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 149 προστίθεται νέο άρθρο 149Α υπό τον τίτλο «Απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση και με απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης», ως εξής:

«Άρθρο 149Α «1. α. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Βουλής, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία απευθύνεται σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς.

β. Με την ίδια διαδικασία, η Βουλή δύναται να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Βουλής των Ελλήνων, εκτιμώμενης αξίας από του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και μέχρι, του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της απλοποιημένης διαδικασίας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Για την αποστολή της πρόσκλησης η Βουλή των Ελλήνων τηρεί, ιδίως, τις αρχές του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση δύναται να απευθύνεται και σε έναν μόνο οικονομικό φορέα, και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Για τις δημόσιες συμβάσεις άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων επί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης κωλύει τη σύναψη της σύμβασης.

Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών δύνανται να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.».

Άρθρο 3
Στην παρ. 4 του άρθρου 152 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), η φράση «“Τεχνικό Συμβούλιο” συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής από δύο (2) βουλευτές με ειδικές γνώσεις, ένας από τους οποίους ορίζεται ως Πρόεδρος» αντικαθίσταται από τη φράση «“Τεχνικό Συμβούλιο” συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής από δύο (2) βουλευτές με ειδικές γνώσεις, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ένας από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, που ορίζεται ως Πρόεδρος, και ένας από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Άρθρο 4
Η παρ. 7 του άρθρου 152 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για τις επιτροπές διαγωνισμών των δημόσιων συμβάσεων έργων της Βουλής, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές για το Δημόσιο διατάξεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Βουλής, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών. Ένας εκ των ανωτέρω υπαλλήλων μπορεί να αντικαθίσταται από έναν (1) υπάλληλο εγγεγραμμένο στο μητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητα που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, ο οποίος υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται ένας εκ των τεχνικών υπαλλήλων της Βουλής. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

β. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, η επιτροπή αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους των οριζόμενων στα στοιχεία ββ), γγ) και δδ) της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με τους αναπληρωτές τους, και από τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους της Βουλής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών. Ένας εκ των ανωτέρω υπαλλήλων μπορεί να αντικαθίσταται από έναν (1) υπάλληλο εγγεγραμμένο στο μητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8 τoυ άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητα που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, ο οποίος υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται ένας εκ των τεχνικών υπαλλήλων της Βουλής.

Η Βουλή των Ελλήνων, διά του Προέδρου της, ορίζει τα κατά ανωτέρω μέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Η μη υπόδειξη των μελών των οριζόμενων στα στοιχεία ββ), γγ) και δδ) της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, δεν κωλύει τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση η απαρτία υπολογίζεται βάσει του αριθμού των μελών που υποδείχθηκαν και ορίστηκαν.».

Άρθρο 5
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 152 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Για τις επιτροπές διαγωνισμών των δημόσιων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών υπηρεσιών της Βουλής, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές για το Δημόσιο διατάξεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Βουλής, κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τ.Ε.Ε., μετά από σχετικό αίτημα της Βουλής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. ορίζεται με απόφαση του διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την Βουλή υπάλληλος της Βουλής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εγγεγραμμένος στο μητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

β. Κατ’ εξαίρεση, στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών υπηρεσιών της Βουλής, αν κατά την κρίση της Βουλής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί ειδικές γνώσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

βα. Δύο (2) έως τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Βουλής, κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

ββ. Έναν (1) έως δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’ της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

βγ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο υπό α’.

γ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών υπηρεσιών της Βουλής με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο αντικείμενο, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.».

Άρθρο 6
1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η λειτουργία του Νηπιαγωγείου διέπεται, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 “Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων”, καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ειδικού Κανονισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου της Βουλής Παράρτημα 6 (Α’ 122/2016),του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997) διαγράφονται οι εντός της αγκύλης λέξεις [ηλικίας πέντε έως έξι (5-6) ετών] και αντικαθίστανται από τις λέξεις [ηλικίας τεσσάρων έως έξι (4-6) ετών].

3. Στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται η φράση «Δύο (2) τμήματα προνηπίων ηλικίας 4-5 ετών» από τη φράση «Δύο (2) τμήματα νηπίων ηλικίας τεσσάρων έως πέντε (4-5) ετών», όπως επίσης διαγράφεται η λέξη «πρώτης» στην πρόταση «Δύο (2) τμήματα Νηπίων πρώτης ηλικίας 5-6 ετών».

4. Μετά την παρ. 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Για την εγγραφή των παιδιών στην εισαγωγική τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρκεί βεβαίωση, που εκδίδεται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, η οποία επέχει, θέση Πιστοποιητικού Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο της Βουλής.».

Άρθρο 7
Η παρ. 2 του άρθρου 87 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης τοποθετείται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, δημοσιογράφος που υπηρετεί στη Βουλή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.».

Άρθρο 8
1. Στο τέλος της περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 125 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), προστίθεται η φράση «καθώς και όσων διατίθενται για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών και εν γένει αναγκών της Βουλής».

2. Στην περ. ιστ) της παρ. 2 του άρθρου 125 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), μετά τη φράση «ιατρικού» τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «, οδοντιατρικού».

Άρθρο 9
Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσον αφορά τα ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα για τα οποία έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι να προσκομίσουν οι ίδιοι αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η Βουλή δύναται είτε να τα εξοφλεί με δημόσια κατάθεση των οφειλόμενων ποσών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σύσταση γραμματίων παρακαταθήκης υπέρ των πιστωτών, κατά τις ειδικές για τη λειτουργία του Ταμείου διατάξεις, αναλόγως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4638/2019, είτε να αναζητεί βεβαίωση οφειλής των δικαιούχων, από την αρμόδια ΔΟΥ, για την εξόφλησή τους, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων της ΑΑΔΕ και της Βουλής, προκειμένου να λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή αποδεικτικό οφειλών των δικαιούχων προς το Δημόσιο.».

Άρθρο 10
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 157 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997) αντικαθίσταται η φράση «ΔΕ και ΥΕ» από τη φράση «ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ».

Άρθρο 11
1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), προστίθεται φράση ως εξής: «καθώς και οποιασδήποτε άλλης θέσης του παρόντος Κανονισμού κατ’ αναλογίαν».

2. Η ισχύς της παρ. 1 του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 18 της από 13.07.2018 (Α’ 128/2018) απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής.

Άρθρο 12
Η περ. ε) της υποπαρ. 4 της παρ. 8 της υπ’ αρ. 7876/6041/25.11.2002 (Β’ 1502) απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 της από 05.02.2019 (Α’ 18/2019) απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, καταργείται.

Άρθρο 13
Η παρ. 6 του άρθρου 156 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, στην οποία καθορίζεται η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια, μπορεί να διατίθενται δωρεάν αναλώσιμα ή μη, κινητά περιουσιακά στοιχεία της Βουλής, σε υπηρεσίες ή φορείς του δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελή ή φιλανθρωπικό σκοπό. Τα στοιχεία που διατίθενται, διαγράφονται από το οικείο Βιβλίο μη Αναλώσιμων Υλικών.».

Άρθρο 14
1. Στο τέλος της περ. Α’ του άρθρου 39 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), προστίθεται η φράση «Κλάδος ΠΕ 14 Οδοντιάτρων» και στο τέλος του άρθρου 50 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), προστίθενται φράσεις «Κλάδος ΠΕ 14 Οδοντιάτρων. Ο Κλάδος ΠΕ 14 Οδοντιάτρων περιλαμβάνει μία (1) θέση με Βαθμούς Δ’ Α’».

2. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 94 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), μετά τις φράσεις «των ιατρών» και «τους ιατρούς» προστίθενται οι φράσεις «και των οδοντιάτρων» και «και τους οδοντιάτρους», αντίστοιχα.

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’ (Α’ 51/1997), μετά τη φράση «ιατρικό» προστίθεται η φράση «και οδοντιατρικό».

Άρθρο 15
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ