(Π.Κ. 149 / 11-11-2008) 
ΟΙΝΟΛΟΓΟΙΟΙΝΟΛΟΓΩΝ – ΣΣΕ των οινολόγων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.1697/1987, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας – Π.Κ.: 149/11.11.2008
Στην Αθήνα σήμερα στις 29.9.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: Στυλιανός Αλεξάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και αφετέρου: Παναγιώτης Ταταρίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝΕΠΟ), νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των οινολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 κατά ποσοστό 4%. Συνεπώς, οι μισθοί για το 2008 καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Για το 2009 οι βασικοί μισθοί αυξάνονται από 1.1.2009 σε ποσοστό 3% στους μισθούς όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 και την 1.9.2009 σε ποσοστό 3,5% στους μισθούς όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009.
2. Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλματος του οινολόγου σε οποιονδήποτε εργοδότη φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και ως ελεύθερου επαγγελματία οινολόγου, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων, καθώς και από στοιχεία δήλωσης φόρου εισοδήματος και του οικείου ασφαλιστικού Φορέα. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας οινολόγου και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας.
3. Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων Masters ή P.H.D. ή άλλων ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται, για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο (2) ή τεσσάρων (4) ετών, αντίστοιχα.
4. Σε όλους τους οινολόγους, άνδρες ή γυναίκες, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς που καθορίζει αυτή η σύμβαση. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται και στους διαζευγμένους-ες ή χήρους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες οινολόγους που έχουν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα των παιδιών.
5. Οι βασικοί μισθοί που καθορίζει αυτή η σύμβαση, προσαυξάνονται με επίδομα τέκνων που χορηγείται σε όλους τους οινολόγους, άνδρες και γυναίκες, σε ποσοστό 5% για καθένα από τα δύο (2) πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο, 10% για το τέταρτο και 15% για κάθε παιδί από πέντε (5) και πάνω, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται ή μέχρι 26 ετών, εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν κανονικά και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, μόνο ο ένας από αυτούς δικαιούται το επίδομα τέκνων. Με σχετική δήλωσή τους θα καθορίζουν ποιος από τους δύο θα το εισπράττει. Το επίδομα αυτό χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας επιτροπής ΙΚΑ, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και εφόσον δεν παίρνουν ειδικό επίδομα για άλλο παιδί.
6. Στους οινολόγους χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας ως εξής:
α) Στους προϊσταμένους τμημάτων παραγωγής, έρευνας, χημικού εργαστηρίου, κατεργασίας απόβλητων, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, προμηθειών, μελετών και προγραμματισμού προμηθειών και πωλήσεων μάρκετινγκ, σε ποσοστό 18% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους οινολόγους που ορίζονται τεχνικοί ασφάλειας των επιχειρήσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 18%, εφόσον εκτελούν τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτή την ιδιότητα συμπληρωματικά των κύριων καθηκόντων.
β) Στην περίπτωση που στην επιχείρηση απασχολείται ένας μόνο οινολόγος και είναι ο μοναδικός τεχνικός επιστήμονας, τότε ο οινολόγος δικαιούται επιδόματος υπευθυνότητας 18%, υπολογιζόμενου πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
γ) Στους προϊσταμένους όλων των τμημάτων παραγωγής ή ολόκληρου του εργοστασίου ή του καταστήματος της επιχείρησης, σε ποσοστό 20%.
δ) Ο σύμφωνα με τον νόμο ή με απόφαση της επιχείρησης οριζόμενος υπεύθυνος οινολόγος δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 18% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
ε) Ο εκάστοτε οριζόμενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φύλαξης απογευματινής ή νυχτερινής οινολόγος δικαιούται το επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση επικάλυψης καθηκόντων που αναφέρονται στις παρ. α’, β’, γ’, δ’ και ε’ ανωτέρω, χορηγείται ένα και μόνο επίδομα και που θα είναι υψηλότερο από αυτά.
7. Οινολόγοι απασχολούμενοι σε οποιοδήποτε τμήμα επιχείρησης όπου στο προσωπικό χορηγείται, με Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. ή με άλλες διατάξεις, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δικαιούνται το επίδομα αυτό σε ποσοστό που το λαμβάνουν οι μισθωτοί του ίδιου τμήματος και οπωσδήποτε σε ποσοστό 12% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
Ειδικά οινολόγοι που απασχολούνται σε χημικά ή οινολογικά εργαστήρια, δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 13% πάνω στα κατώτατα όρια των βασικών μισθών, ανεξάρτητα εάν το παίρνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Το ανθυγιεινό επίδομα αυτής της παραγράφου χορηγείται σε υψηλότερο ποσοστό, εφόσον στον ίδιο χώρο του εργαστηρίου χορηγείται τέτοιο σε άλλους επιστήμονες με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλες διατάξεις, συμψηφίζεται δε με κάθε επίδομα καταβαλλόμενο για την ίδια αιτία.
8. Οινολόγοι που υπηρετούν ή είναι ενταγμένοι σε θέσεις που προβλέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς, δικαιούνται τους βασικούς μισθούς μαζί με κάθε είδους προσαυξήσεις και επιδόματα που προβλέπουν κάθε φορά αυτοί οι κανονισμοί ή οργανισμοί, το σύνολο των οποίων εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα ελάχιστα όρια αποδοχών που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Οπωσδήποτε οι προσαυξήσεις ή τα επιδόματα που τυχόν προβλέπονται από αυτούς τους κανονισμούς ή οργανισμούς, χορηγούνται μόνο πάνω στους βασικούς μισθούς που αυτοί προβλέπουν.
9. Στους οινολόγους – πωλητές, καθώς και σε αυτούς που ασχολούνται με την οινολογική ενημέρωση και οι οποίοι απασχολούνται με εισπράξεις χρημάτων ή πληρωμές ή αποδόσεις λογαριασμών, χορηγείται επίδομα λαθών σε ποσοστό 9%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
10. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% συνολικά στους οινολόγους που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
11. Καθιερώνεται για τους οινολόγους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, η εβδομάδα των πέντε (5) ημερών, οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Κάθε απασχόληση πέραν των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαία θα αμείβεται σύμφωνα με ό,τι προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και διατάξεις.
12. Οι οινολόγοι δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα κατ’ έτος έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες. Σε αυτή τη βάση καθορίζεται κάθε οφειλόμενη από αυτή την αιτία παροχή.
Μετά από τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή δέκα (10) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, οι οινολόγοι δικαιούνται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον της νόμιμης, έτσι ώστε το σύνολο της ετήσιας άδειας φτάνει συνολικά τις είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες γι’ αυτούς που απασχολούνται σε πενθήμερη βάση ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες γι’ αυτούς που απασχολούνται σε εξαήμερη βάση. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές, μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
13. Στους οινολόγους χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια έξι (6) ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο, με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την παρ. 12 αυτής της Σ.Σ.Ε. ετήσια άδεια.
14. α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
15. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
16. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.2112/1920 και Ν.3198/1955, περί αποζημίωσης υπαλλήλων.
17. Στους εκτός έδρας απασχολούμενους οινολόγους χορηγούνται οι παροχές που προβλέπονται από την παρ. 4 της υπ’ αριθ. 43739/4395/1951 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει, ήτοι: «αποζημίωση ίση με το 1/20 των νόμιμων αποδοχών (βασικών μισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδομάτων που προβλέπει η Σ.Σ.Ε.), οδοιπορικά και έξοδα διαμονής».
18. Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των επιστημόνων οι οποίοι απασχολούνται στη βιομηχανία και η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους οινολόγους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΟ προτρέπει επίσης τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των οινολόγων σε αυτές τις εκδηλώσεις.
19. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι, κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις για τη Σ.Σ.Ε. του κλάδου, επιθυμούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. Δηλώνουν όμως παράλληλα ότι, σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση λύσης, συμφωνούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες διαμεσολαβητή ή διαιτητή, με κοινή συμφωνία, που θα συμπεριλαμβάνει επίσης και την επιλογή του προσώπου μεσολαβητή ή διαιτητή.
20. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. δεν μειώνονται από αυτή.
21. Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και ισχύει για δύο (2) έτη.