(Π.Κ. 44 / 13-6-2006) 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας – Π.Κ.: 44/13.6.2006.
Στην Αθήνα σήμερα, 6.6.2006, οι συμβαλλόμενοι: 1. Οι εργοδοτικοί φορείς: α) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ρωμοσιό Γεώργιο, β) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΑΤΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Παναγιώτη Ρήγα, γ) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Αθανάσιο Σίψα, για λογαριασμό των εργοδοτών και 2. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της Γιάννη Πάσουλα για λογαριασμό των εργαζομένων, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω.
Αρθρο 1
Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών ειδικοτήτων και των δύο φύλων σε όλη τη χώρα που απασχολούνται στις οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιιτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά., κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, ΟΤΑ και συμβάσεις αορίστου χρόνου κ.λπ.).
Τεχνίτες: Κτίστες, κονιαστές, μπετόν-αρμέ, ξυλότυποι μπετόν, σιδεράδες μπετόν, πιστολαδόροι, κατεδαφιστές, μαρμαρογλύπτες, μετοπατζήδες (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση μετοπών), πατωματζήδες, υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), συνδετές αποχέτευσης, μωσαϊκών δαπέδων, μονωτές, πλακοστρωτές γενικά, ελαιοχρωματιστές, τοποθετητές γυψοσανίδων, ντουκαδόροι, ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων – γεφυρών κ.λπ., εργαζόμενοι στα εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατονομαζόμενων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς της εργασίας, καθορίζονται ως ακολούθως:
Από 1.1.2006 Από 1.9.2006
α)τεχνίτες 50,02 ευρώ 51,52 ευρώ
β) Βοηθοί τεχνιτών και ειδικευμένοι εργάτες 44,72 ευρώ 46,06 ευρώ
γ) Ανειδίκευτοι εργάτες 42,28 ευρώ 43,55 ευρώ
Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.
Αρθρο 2
Χορηγείται μία (1) επιπλέον τριετία και από έξι (6) γίνονται επτά (7).
Αρθρο 3
Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η συλλογική σύμβαση αυτή ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. ή συνομολογημένων Σ.Σ.Ε. δεν έχουν τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς αυτής της συλλογικής σύμβασης με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.