(Π.Κ. 54 / 25-6-2007) 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας – Π.Κ.: 54/25.6.2007

Στην Αθήνα σήμερα, 21.6.2007, οι συμβαλλόμενοι: 1) Οι εργοδοτικοί φορείς: α) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Γεώργιο Συριανό, β) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Ρωμοσιό, γ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΑΤΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Αθανάσιο Πιατίδη και δ) Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Ευθυμίου, για λογαριασμό των εργοδοτών και 2. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της Γιάννη Πάσουλα για λογαριασμό των εργαζομένων, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών ειδικοτήτων και των δύο φύλων σε όλη τη χώρα, που απασχολούνται στις οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιητικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά., κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, ΟΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.λπ.).
Τεχνίτες: Κτίστες, κονιαστές, μπετόν-αρμέ, ξυλότυποι μπετόν, σιδεράδες μπετόν, πιστολαδόροι, κατεδαφιστές, μαρμαρογλύπτες, μετοπατζήδες (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση μετοπών), πατωματζήδες, υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), συνδετές αποχέτευσης, μωσαϊκών δαπέδων, μονωτές, πλακοστρωτές γενικά, ελαιοχρωματιστές, τοποθετητές γυψοσανίδων, ντουκαδόροι, ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων – γεφυρών κ.λπ., εργαζόμενοι στα εργοτάξια έτοιμου σκυροδέματος και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατονομαζόμενων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς της εργασίας, καθορίζονται ως ακολούθως: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.
Άρθρο 2
Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η συλλογική αυτή σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.
Άρθρο 3
Όσες διατάξεις Δ.Α. ή συνομολογημένων Σ.Σ.Ε. δεν έχουν τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Η ισχύς αυτής της συλλογικής σύμβασης, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.