(Π.Κ.Υ.Ε. 79 / 11-7-2006) 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των οικοδόμων μόνιμων συνεργείων συντήρησης βιομηχανιών, οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας – Π.Κ.: 79/11.7.2006
Στην Αθήνα, σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες: α) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, β) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω.
Αρθρο 1
Σ’ αυτή τη Σ.Σ.Ε. υπάγονται: οι εργατοτεχνίτες των πιο κάτω ειδικοτήτων δομικών εργασιών που απασχολούνται σε όλη τη χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης γενικά των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, οργανισμών, ιδρυμάτων και των άλλων εργοδοτών που υπόκεινται στην παρούσα, ήτοι:
Κτίστες, κονιαστές, παρκετοποιοί, μαρμαρογλύπτες, μπετόν αρμέ, μωσαϊκών δαπέδων, πλακοστρωτές γενικά, γύψινων διακοσμήσεων, ξυλουργοί οικοδομών, υδραυλικοί γενικά (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι σε καλοριφέρ), υδροχρωματιστές και ελαιοχρωματιστές που εκτελούν την εργασία τους με μηχανικό μέσο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, κατασκευαστές στεγών, μαραγκοί συντηρητές, λουστραδόροι, μηχανοξυλουργοί, καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας δομικών εργασιών μη ειδικά κατονομαζόμενης στην παρούσα, τόσο οι τεχνίτες όσο και οι βοηθοί τους, καθώς και οι ανειδίκευτοι εργάτες.
Αρθρο 2
1. Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 14.4.2005 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργαζόμενους που απασχολούνται με την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Όλα τα επιδόματα υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Σ.Σ.Ε. ή ισχύοντες όροι εργασίας, δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.