(Π.Κ.Υ.Ε. 29 / 23-11-2009) 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Α. 49/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας. (Π.Κ. 29/23-11-2009)
Α-Ιστορικό
1. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1394/103Μ/6-7-2009 αίτηση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ, ζητήθηκε η παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ως μεσολαβητής ορίσθηκε ο ΜΔ κ. Ι. Μαντούβαλος, ο οποίος υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1907/2-10-2009 πρόταση μεσολάβησης στα μέρη, η οποία έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά.
2. Ορίσθηκα ως διαιτητής μετά από κοινή επιλογή και είχα μια κοινή συνάντηση με τα μέρη. Κατά την ως άνω κοινή συνάντηση, παρέστησαν οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών και συγκεκριμένα από μεν την εργατική πλευρά ο κ. Γιάννης Πάσουλας, Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, από δε την εργοδοτική πλευρά η κα Κατερίνα Αγγελοπούλου και ο κ. Λ. Παπαϊωάννου, νομικοί σύμβουλοι, ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Από την ΓΣΕΒΕΕ ουδείς παρέστη καίτοι κλήθηκε νόμιμα.
4. Κατά την προαναφερθείσα συνάντηση διεξήχθη καλόπιστος διάλογος αλλά και τα δύο μέρη θεώρησαν ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας, ενόψει και της γενικότερης δέσμευσης του ΣΕΒ να μην υπερβεί για το τρέχον έτος επίπεδο αυξήσεων μεγαλύτερο του 1,8% από 1-1-2009. Επιδίωξα συνάντηση με τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ επί εργασιακών θεμάτων για να εξαντλήσω κάθε ενδεχόμενο προσέγγισης των μερών. Η συνάντηση αυτή δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί.
5. Κατόπιν των ανωτέρω,

Αφού έλαβα υπόψη
α) Τα στοιχεία του φακέλου, τα προσκομισθέντα έγγραφα, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις και αντιπροτάσεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως.
β) Τα αιτήματα που διατυπώνονται από την πλευρά των εργαζομένων στην από 5-1-2009 Πρόσκληση – Καταγγελία (και στο συνημμένο σ’ αυτή σχέδιο για σύναψη ΣΣΕ) για έναρξη διαπραγματεύσεων, που επιδόθηκε στις εργοδοτικές οργανώσεις, με την οποία καταγγέλλεται εκ μέρους της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας η από 2-6-2008 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΠΚ 92/28-7-2008), που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας  των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται σε όλη την χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης γενικά των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και άλλων εργοδοτών, καθώς και τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1394/103Μ/6-7-2009 αίτηση για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από την πλευρά των εργαζομένων.
γ) Τα προβλεπόμενα στην από 2-6-2008 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΠΚ 92/28-7-2008), που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οικοδόμων μονίμων συνεργείων συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της χώρας.
δ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1907/2-10-2009 πρόταση μεσολάβησης του μεσολαβητή κ. Ι. Μαντούβαλου,
ε) Ως υποβοηθητικά συγκριτικά στοιχεία τις προτάσεις μεσολάβησης των μεσολαβητών Θ. Κουτρούκη, Β. Γιάνναρου, Κ. Κρεμαλή, Μ. Σταμπουλή και Χ. Ιωάννου, επί υποθέσεων εργαζομένων σε συναφείς με την παρούσα δραστηριότητες με συμβαλλόμενα τα ίδια μέρη. Οι εν λόγω προτάσεις αύξησης των βασικών μισθών κυμάνθηκαν από 3,7% έως 3,8% από 1-1-2009 και κατά 2,5% από 1-1-2009 και πρόσθετο ποσοστό 2,5% από 1-9-2009. Οι υπό κρίση προτάσεις θεωρήθηκαν ως πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία γιατί, πέραν όσων προαναφέρθηκαν, και τα δύο μέρη θεώρησαν ότι οι ως άνω συμβάσεις παρουσιάζουν ουσιώδη στοιχεία ομοιότητας με την υπό κρίση διαφορά.
στ) Την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, το ύψος του πληθωρισμού και τις διαγραφόμενες προοπτικές του και τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, των ιδίων ή συναφών επαγγελμάτων και ειδικότερα το ότι ο ΔΤΚ στο διάστημα Αυγ. 2009 – Αυγ. 2008 αυξήθηκε κατά 0,8% ο εναρμονισμένος ΔΤΚ στο διάστημα Αυγ. 2009 – Αυγ. 2008 αυξήθηκε κατά 1,0%, καθώς και ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο Β’ Τριμ. 2009 στο -0,3%, ενώ η πτώση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στο 26,7% στο χρονικό διάστημα Ιουνίου 2009 – Ιουνίου 2008.
Η απόφαση μου έχει ως εξής:
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στην παρούσα Δ.Α. υπάγονται:
Οι εργατοτεχνίτες των πιο κάτω ειδικοτήτων δομικών εργασιών που απασχολούνται σε όλη την χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης, ήτοι: Κτίστες, Κονιαστές, Παρκετοποιοί, Μαρμαρογλύπτες, Μπετόν Αρμέ, Μωσαϊκών Δαπέδων, Πλακοστρωτές γενικά, Γύψινων διακοσμήσεων, Ξυλουργοί Οικοδομών, Υδραυλικοί γενικά (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι σε καλοριφέρ), Υδροχρωματιστές και Ελαιοχρωματιστές που εκτελούν την εργασία τους με μηχανικό μέσο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, κατασκευαστές στεγών, Μαραγκοί συντηρητές, Λουστραδόροι, Μηχανοξυλουργοί, καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας δομικών εργασιών μη ειδικά κατονομαζόμενης στην παρούσα, τόσο οι τεχνίτες, όσο και οι βοηθοί τους, καθώς και οι ανειδίκευτοι εργάτες.
Άρθρο 2
Βασικά Ημερομίσθια
1. Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008, δυνάμει της από 2-6-2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-2009 κατά 3,8% και διαμορφώνονται ως εξής:
α. Τεχνίτες  41,75 €
β. Βοηθοί Τεχνιτών  37,93 €
γ. Ανειδίκευτοι Εργάτες 35,50 €
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) επίδομα γάμου κατά 10%, β) επίδομα τριετιών κατά 5% για κάθε τριετία και μέχρι έντεκα (11) τριετίες. Τα επιδόματα αυτά α και β χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, γ) επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και δ) επίδομα σπουδών κατά 5% στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 2-6-2008 ΣΣΕ (ΠΚ 92/28-7-2008) και προγενεστέρων ΣΣΕ ή ΔΑ, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, Κανονισμούς Εργασίας, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2009.