Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών στα οικοδομικά έργα;1. Να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στις κατ’ ελάχιστα καθοριζόμενες από την νομοθεσία ημέρες εργασίας, οι οποίες λογίζονται (δηλαδή θεωρούνται) ως πραγματοποιηθείσες και οι εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτές γίνονται απαιτητές από τον φορέα.
2. Να συμπληρώνει και να υποβάλλει ο ίδιος ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τις προβλεπόμενες Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις μέσα στο 1ο 10ήμερο του επόμενου της απασχόλησης μήνα, στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.
3. Να καταβάλλει τις εισφορές μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα.
4. Να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία του ΙΚΑ για τα ακόλουθα:
-την αποπεράτωση των επιχρισμάτων (coating), όσο και της τελευταίας φάσης «λοιπές εργασίες».
-την πλήρη αποπεράτωση της κάθε εργασίας ώστε αν υπάρχουν διαφορές να συντάσσεται έγκαιρα η σχετική έκθεση και έντι να αποφεύγεται η επιβολή προσαυξήσεων εις βάρος του.
5. Να ενημερώσει εγγράφως και πριν από την έναρξη των εργασιών στην υπηρεσία του ΙΚΑ όταν ο ίδιος ή 1ου βαθμού συγγενείς αυτού, πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρίες του έργου του, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η προσωπική απασχόληση.
6. Να ενημερώσει εμπρόθεσμα το ΙΚΑ σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων της απογραφής του.

Η αναγγελία θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα που αρχίζει η εκτέλεση έργου. Πραγματοποιείται με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου που δίδεται από την υπηρεσία.