Σε περίπτωση εργασιών οικοδομής ή τεχνικές εργασίες, ποιος έχει την υποχρέωση Αναγγελίας έναρξης έργου;Προκειμένου για εργασίες τεχνικές και οικοδομικές που εκτελούνται για λογαριασμό του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, ΝΠΔΔ, γενικά και κάθε οργανισμό κοινωνικής πολιτικής με παραχώρηση ή εργολαβία, την ανωτέρω υποχρέωση την έχει ο σχετικός ανάδοχος ή ο εργολάβος. Αυτός οφείλει να δώσει στο ΙΚΑ τα πλήρη στοιχεία του κύρίου του έργου.
Αυτός που αναθέτει την εκτέλεση του έργου (ο αναθετών), υποχρεούται να κοινοποιήσει στο σχετικό υποκατάστημα του ΙΚΑ αντίγραφο του πρωτόκολλου εγκατάστασης του αναδόχου ή του εργολάβου στο έργο.