(ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Α41/2/12-7-2006)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΣΣΕ υπαλλήλων οδοντοτεχνιτών Αθηνών – Πειραιά και Περιχώρων, ετών 2006 και 2007 – Έγγραφο ΙΚΑ- ETAM: A41/2/12.7.2006
Σας κοινοποιούμε τη Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδοντοτεχνιτών Αθηνών – Πειραιά και Περιχώρων, ετών 2006 και 2007 (Π.Κ.9/22.6.2006), με τους σχετικούς πίνακες αποδοχών. Επειδή το Σωματείο Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθήνας – Πειραιά και Περιχώρων μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία δεν αναπροσαρμόζουν τις αποδοχές των εργαζομένων τους σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εκάστοτε Σ.Σ.Ε., παρακαλούμε, κατά τη διενέργεια ελέγχων, να εξετάζετε με προσοχή το ύψος των αποδοχών (λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότητες των υπαλλήλων) βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδοντοτεχνιτών Αθηνών – Πειραιά και Περιχώρων, έτους 2006
Στην Αθήνα σήμερα την 6.6.2006 στα γραφεία του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών – Πειραιά & Περιχώρων (ΑΠΠ), οι παρακάτω αναφερόμενοι: α) Θεόδωρος Σαμαράς, πρόεδρος, Αναστάσιος Κλωνής, αντιπρόεδρος και Δημήτριος Σκιαδάς, μέλος Δ.Σ., νόμιμοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών – Περιχώρων, β) Θεόδωρος Σαμαράς, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Πειραιώς, αφενός και αφετέρου οι: α) Ηλίας Βρύσης, πρόεδρος και β) Στυλιανός Ρωμανίδης, γενικός γραμματέας, νόμιμοι εκπρόσωποι του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω Σ.Σ.Ε. για τα έτη 2006-2007, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
1. Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι υπάλληλοι οδοντοτεχνίτες που έχουν τα προσόντα που ορίζονται στον Ν.1666/1986 για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη κατόπιν άδειας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και οι βοηθοί οδοντοτεχνίτες, που απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.
2. Έννοια
Οδοντοτεχνίτες είναι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι όσοι απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια μέχρι να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.
3. Καθορισμός βασικών μισθών
α) Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 22.7.2004 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2006 με την παραπάνω αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3,9%.
β) Αυξήσεις για το έτος 2007: Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των μισθωτών που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 4,5%.
Ύστερα από τα παραπάνω, οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτών διαμορφώνονται όπως ο συνημμένος στην παρούσα πίνακας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σ.Σ.Ε. αυτής.
4. Χρόνος προϋπηρεσίας
Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την ένταξη των μισθωτών που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή στα μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησής τους ως οδοντοτεχνιτών με τα προσόντα του Ν.1666/1986 ή βοηθών οδοντοτεχνιτών σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και ο χρόνος άσκησης δικού του επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.
Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγούμενων εργοδοτών, θεωρημένες από τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και επικουρικά από τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια, εφόσον από αυτά αποδεικνύεται τόσο το είδος της επιχείρησης στην οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, όσο και ο χρόνος εργασίας τους σε αυτές. Προκειμένου για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από την άσκηση ιδίου επαγγέλματος, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
5. Μετάταξη βοηθών
Όσοι από τους βοηθούς αποκτήσουν, κατά τον χρόνο της εργασίας τους ως βοηθών, άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, μετατάσσονται στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των οδοντοτεχνιτών.
Εάν δεν λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη μετά την εξάντληση του σχετικού πίνακα των τριών (3) μισθολογικών κλιμακίων, δηλαδή από τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους εργασίας, λαμβάνουν τους βασικούς μισθούς του συνημμένου στην παρούσα πίνακα βασικών μισθών των βοηθών οδοντοτεχνιτών.
6. Εξασφάλιση κατώτατων ορίων αποδοχών
Στους υπαγόμενους στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτούς πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
7. Επιδόματα
Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί των τεχνιτών και των βοηθών τους προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:
α) Γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους έγγαμους μισθωτούς και των δύο φύλων, καθώς και στους χήρους – χήρες, διαζευγμένους-ες και τις άγαμες μητέρες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
β) Πτυχίου σε ποσοστό 10%. Του επιδόματος αυτού δικαιούχοι είναι οι τεχνίτες κάτοχοι πτυχίου ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά την αναγνώρισή του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ως ισότιμου και αντίστοιχου.
Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των κατώτατων βασικών μισθών της παρ. 3.
8. Λοιποί όροι εργασίας
α) Χρόνος εργασίας: Ο χρόνος της εβδομαδιαίας εργασίας των υπαγόμενων στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτών ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
β) Αδεια γάμου: Σε περίπτωση γάμου των παραπάνω μισθωτών, χορηγείται άδεια γάμου δέκα (10) εργασίμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται μ’ εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
γ) Αδεια τοκετού και λοχείας: Στις γυναίκες μισθωτούς που περιέρχονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, χορηγείται άδεια κύησης και λοχείας δεκαεπτά (17) εβδομάδων.
Οι οκτώ (8) πρώτες εβδομάδες χορηγούνται πριν τον τοκετό, σύμφωνα με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και οι υπόλοιπες μετά τον τοκετό. Αν ο τοκετός καθυστερήσει για οποιαδήποτε αιτία, χορηγείται πρόσθετη άδεια μέχρι τον τοκετό. Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, ο συνολικός χρόνος της άδειας των δεκαεπτά (17) εβδομάδων δεν μειώνεται.
Για όσες ημέρες του χρονικού διαστήματος των δεκαεπτά (17) εβδομάδων δεν καταβάλλονται αποδοχές ή επίδομα από τον ασφαλιστικό οργανισμό, αυτές καταβάλλονται στη δικαιούχο από τον εργοδότη.
δ) Απαγόρευση απολύσεων: Οι γυναίκες μισθωτοί που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, δεν απολύονται από τον εργοδότη τους, εκτός για σπουδαίο λόγο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και ένα (1) χρόνο από τον τοκετό.
ε) Αδεια φροντίδας παιδιού: Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
στ) Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ζ) Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
η) Αδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
θ) Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
ι) Κανονική άδεια ανάπαυσης: Οι υπαγόμενοι στη Σ.Σ.Ε. μισθωτοί δικαιούνται, μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη, κανονική άδεια ανάπαυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.539/1945 και του Ν.1346/1983.
Μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη δέκα (10) χρόνια εργασίας ή δώδεκα (12) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
ια) Χορήγηση στολών εργασίας: Στους υπαγόμενους στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτούς χορηγούνται δύο λευκές στολές εργασίας, μία θερινή και μία χειμερινή, κάθε χρόνο, τις οποίες υποχρεούνται οι μισθωτοί να φορούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Επιπλέον, σε όσους μισθωτούς ασχολούνται με το τρόχισμα ακρυλικών ρυτινών, μετάλλων, πορσελάνης και άλλου είδους υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοντοτεχνική, χορηγούνται ειδικές προστατευτικές μάσκες με φίλτρο εναλλασσόμενο, αναλόγως του επεξεργαζόμενου υλικού, καθώς και κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.
Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη, με έξοδα του οποίου συντηρούνται και αντικαθίστανται όταν η χρήση τους καταστεί αναποτελεσματική.
ιβ) Συνδικαλιστικές άδειες: Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ δικαιούνται κάθε μήνα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η ενασχόλησή τους με τα συνδικαλιστικά καθήκοντά τους πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως.
ιγ) Απαγορεύσεις και περιορισμοί: Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή εργασίας σε θέσεις οδοντοτεχνιτών και βοηθών που έχουν μεν τα προσόντα οδοντοτεχνίτη, πλην όμως απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα σε άλλον εργοδότη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 21 του Ν.1876/1990.
ιδ) Θεσμικοί όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: Όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ισχύουν σήμερα, έχουν άμεση και πλήρη εφαρμογή και επί των υπαγόμενων στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτών.
ιε) Αδεια σπουδών: Στους υπαγόμενους στη Σ.Σ.Ε. αυτή που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας σχολών του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις τους τριάντα (30) εργασίμων ημερών τον χρόνο. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Την παραπάνω άδεια σπουδών δικαιούνται και όσοι μισθωτοί έχουν υπερβεί το 28ο έτος ηλικίας τους, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
ιστ) Αδεια εξαρτώμενων μελών: Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
9. Ισχύς των προηγούμενων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στη Σ.Σ.Ε. αυτή όροι της από 22.7.2004 Σ.Σ.Ε.
Τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ή καταβαλλόμενοι μισθοί ανώτεροι από αυτούς που ορίζονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν και να καταβάλλονται.
10. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.