ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
(Π.Κ. 10/ 27-7-2011)ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΠ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ ΑΠΠ ΕΤΟΥΣ 2011 Τετάρτη, Ιουλίου 06, 2011, 12:00 ΠΜ (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ.: _ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘ.Π.Κ. 10/27-7-11)
Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου 2011 στα γραφεία του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ , οι παρακάτω αναφερόμενοι :
α) Θεόδωρος Σαμαράς , Πρόεδρος , Αναστάσιος Κλωνής, Αντιπρόεδρος ΔΣ , νόμιμοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Περιχώρων β) Κων/νος Μαδώνης, Πρόεδρος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Πειραιώς αφενός και αφετέρου οι: α) Ηλίας Βρύσης Πρόεδρος και β) Στυλιανός Ρωμανίδης , Γενικός Γραμματέας, νόμιμοι εκπρόσωποι του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ για το έτος 2011 της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής :
Πεδίο Ισχύος
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι υπάλληλοι οδοντοτεχνίτες που έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Ν. 1666/86 για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη κατόπιν αδείας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας καθώς και οι βοηθοί οδοντοτεχνίτες, που απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.
1. Εννοια
Οδοντοτεχνίτες είναι οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι όσοι απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια μέχρι να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη. Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 1666/1986 από τον Ν. 3868/2010 βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι, επίσης, όσοι: «είναι πτυχιούχοι των Επαγγελματικών Σχολών (ΑΠΣ.Σ.) ή ισότιμου πτυχίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας βοηθού οδοντοτεχνίτη, που αποφοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής.»
2. Καθορισμός Βασικών Μισθών
α. Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην ΣΣΕ αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009 με βάση την από 21-6-2008 ΣΣΕ παραμένουν ως έχουν χωρίς καμία μεταβολή για όλο το 2010 και μέχρι την 31-5-2011.. Από δε της 1 Ιουνίου 2011 αυξάνονται κατά ποσοστό 1,8% και διαμορφώνονται όπως ο συνημμένος στην παρούσα πίνακας βασικών μισθών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΣΣΕ αυτής.
β. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ όλοι οι λοιποί όρο της από 21-6-2008 ΣΣΕ, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009, που έχουν ως εξής:
1. Χρόνος προϋπηρεσίας
Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την ένταξη των μισθωτών που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή στα μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησής τους ως οδοντοτεχνιτών με τα προσόντα του Ν. 1666/86 ή βοηθών οδοντοτεχνιτών σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και ο χρόνος άσκησης δικού του επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη .
Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών θεωρημένες από τις αρμόδιες Επιθ/σεις Εργασίας και επικουρικά από τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια εφόσον από αυτά αποδεικνύεται τόσο το είδος της επιχείρησης στην οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους όσο και ο χρόνος εργασίας τους σ΄ αυτές. Προκειμένου για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από την άσκηση ιδίου επαγγέλματος η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
2. Μετάταξη βοηθών
Όσοι από τους βοηθούς αποκτήσουν κατά το χρόνο της εργασίας τους ως βοηθών , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη μετατάσσονται στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των οδοντοτεχνιτών.
Εάν δεν λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη μετά την εξάντληση του σχετικού πίνακα των τριών μισθολογικών κλιμακίων, δηλαδή από την συμπλήρωση του 6ου έτους εργασίας, λαμβάνουν τους βασικούς μισθούς του συνημμένου στη παρούσα πίνακα βασικών μισθών των βοηθών οδοντοτεχνιτών.
3. Εξασφάλιση κατωτάτων ορίων αποδοχών
Στους υπαγομένους στην ΣΣΕ αυτή μισθωτούς πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια αποδοχών της Ε Γ Σ Σ Ε., όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Επιδόματα
Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί των τεχνιτών και των βοηθών τους προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα :
α) Γάμου σε ποσοστό 10 % . Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους -χήρες , διαζευγμένους-νες και τις άγαμες μητέρες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89
β) Πτυχίου σε ποσοστό 10%. Του επιδόματος αυτού δικαιούχοι είναι οι τεχνίτες κάτοχοι πτυχίου ανωτέρας σχολής τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά την αναγνώρισή του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ως ισοτίμου και αντιστοίχου.
γ) Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς με βάση αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της Ε.Γ.ΣΣΕ.
5. Λοιποί όροι εργασίας
α) Χρόνος εργασίας
Ο χρόνος της εβδομαδιαίας εργασίας των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες σε 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
β) Χορήγηση στολών εργασίας
Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγούνται δύο (2) λευκές στολές εργασίας, μία θερινή και μία χειμερινή κάθε χρόνο, τις οποίες υποχρεούνται οι μισθωτοί να φορούν κατά την διάρκεια της εργασίας τους.
Επί πλέον σε όσους μισθωτούς ασχολούνται με το τρόχισμα των ακρυλικών ρυτινών, μετάλλων, πορσελάνης ή άλλου είδους υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοντοτεχνική , χορηγούνται ειδικές προστατευτικές μάσκες καθώς και κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.
Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη με έξοδα του οποίου συντηρούνται οι δε μάσκες και τα γυαλιά αντικαθίστανται όταν η χρήση τους καταστεί αναποτελεσματική .
γ) Συνδικαλιστικές άδειες
Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, δικαιούνται κάθε μήνα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η ενασχόλησής τους με τα συνδικαλιστικά καθήκοντά τους πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως.
δ) Απαγορεύσεις και περιορισμοί
Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή εργασίας σε θέσεις οδοντοτεχνιτών και βοηθών που έχουν μεν τα προσόντα οδοντοτεχνίτη πλην όμως απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα σε άλλο εργοδότη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 21 του Ν. 1876/90.
ε) Άδεια γονική
Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του Άρθρου 1 του Νόμου 1483/84 και έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό (3 ½) ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό (3 ½) μήνες για κάθε γονέα και χορηγείται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
στ) Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια μητρότητας αναπροσαρμόζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες, εκ των οποίων οι οκτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που έχει αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικός χρόνος άδειας δεκάξι (16) ή δεκαεπτά (17) εβδομάδων.
ζ) Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για το χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από την τη λήξη της άδειας λοχείας δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα την ημέρα
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες .
Το μειωμένο ωράριο (“άδεια”) θηλασμού και φροντίδας παιδιού του Άρθρου 9 της από 9/6/93 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμήματα .
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας των παιδιών, δικαιούται και ο πατέρας, εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού .
Το δικαίωμα καθυστέρησης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την επίσημη υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
η) Άδεια γάμου
Στους υπαγόμενους στην παρούσα σ.σ.ε, μισθωτούς σε περίπτωση γάμου χορηγείται άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών με πλήρης αποδοχές . Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την άδεια του ΑΝ 539/1945 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
θ) Άδεια γέννησης τέκνου
Ο εργαζόμενος πατέρας, δικαιούται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, για κάθε τέκνο που γεννιέται.
ι) Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από μεν την άγαμη μητέρα άμεσα δηλαδή χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ενώ για τον άγαμο πατέρα, εφόσον έχει αναγνωρίσει νόμιμα το τέκνο
ια) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών και των εξ αγχυστίας αντίστοιχων συγγενών τους.
ιβ) Άδεια εξετάσεων ιιαθητών – σπουδαστών – φοιτητών
Οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιαδήποτε βαθμίδας του δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιοδήποτε τρόπο από το δημόσιο, συμπεριλαμβανόμενων και των σχολών ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 28 έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών 30 ημερών, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, ανεξάρτητα του χρόνου προηγούμενης απασχόλησης τους.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του Άρθρου 2 του Ν. 1346/83 όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12/4/96 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και η ιδιότητα του σπουδαστή και η συμμετοχή του αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας σχολής.
ιγ) Άδεια νια ασθένεια εξαρτημένων μελών
Οι εργαζόμενοι εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αίτηση τους άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες, κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας.
Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.
Η άδεια του Άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 14 ημέρες εφ’ όσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω .
ιδ) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και των παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Εργαζόμενοι που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επί πλέον άδεια, με αποδοχές .
ιε) Προστασία κατά της καταγγελίας εξηρτημένων ατόμων
Δεν επιτρέπεται η απόλυση “εξηρτημένου” ατόμου εξ’ αιτίας της εξάρτησης, εφ’ όσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό, και για μία φορά .
ιστ) Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι και δύο έτη .
ιζ) Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς από ΑΙϋ5, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
ιη) Άδεια γονέα με παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
ιθ) Αλλοδαποί εργαζόμενοι
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επί πλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε νομοθεσία περί αλλοδαπών προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
κ) Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία
Μισθωτοί που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα .
κα) Άδειες απουσίας νια την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρία), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και γ»α τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
κβ) Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις των ΕΓΣΣΕ και ΔΑ που είναι σε ισχύ και αφορούν την προστασία της οικογένειας και την διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, ισχύουν και για τους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ και εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
6. Ισχύς των προηγουμένων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στη ΣΣΕ αυτή όροι της από 21-6-2008 ΣΣΕ .
7. Τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ή καταβαλλόμενοι μισθοί ανώτεροι από αυτούς που ορίζονται στη ΣΣΕ αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν και να καταβάλλονται.
8. Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2011, οι αυξήσεις όμως των αποδοχών των υπαγομένων σ’ αυτή μισθωτών που συμφωνούνται με την παρούσα, αρχίζουν να καταβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2011.