(Π.Κ. 11/ 2-7-2008)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΒ Αθήνα 02/07/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 3879 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                              
ΘΕΜΑ: Αποστολή Σ.Σ.Ε.
Σας στέλνουμε συνημμένα την από 21-06-08 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδοντοτεχνιτών Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας την 02-07-2008 και έλαβε αριθμό 11/02-07-2008. Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ ετών 2008 και 2009.
Στην Αθήνα σήμερα την.21η Ιουνίου 2008 στα γραφεία του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι παρακάτω αναφερόμενοι: α) Θεόδωρος Σαμαράς, Πρόεδρος, Αναστάσιος Κλωνής, Αντιπρόεδρος και Δημήτριος Σκιαδάς, μέλος ΔΣ, νόμιμοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Περιχώρων β) Θεόδωρος Σαμαράς, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Πειραιώς αφενός και αφετέρου οι α) Ηλίας Βρύσης Πρόεδρος και β) Στυλιανός Ρωμανίδης, Γενικός Γραμματέας, νόμιμοι εκπρόσωποι του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Πειραιώς -Περιχώρων, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ για το έτος 2006 της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
Πεδίο Ισχύος
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι υπάλληλοι οδοντοτεχνίτες που έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Ν. 1666/86 για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη κατόπιν αδείας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας καθώς και οι βοηθοί οδοντοτεχνίτες, που απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.
1. Έννοια
Οδοντοτεχνίτες είναι οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι όσοι απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια μέχρι να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.
2. Καθορισμός Βασικών Μισθών
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην ΣΣΕ αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007 με βάση την από 6-6-2006 ΣΣΕ αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 7% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2008 αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2009 κατά ποσοστό 5,6%.
Ύστερα από τα παραπάνω οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή αγάμων και εγγάμων μισθωτών διαμορφώνονται όπως οι συνημμένοι στην παρούσα πίνακες αποδοχών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΣΣΕ αυτής.
3. Χρόνος προϋπηρεσίας
Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την ένταξη των μισθωτών που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή στα μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης τους ως οδοντοτεχνιτών με τα προσόντα του Ν. 1666/86 ή βοηθών οδοντοτεχνιτών σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και ο χρόνος άσκησης δικού του επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη .
Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών θεωρημένες από τις αρμόδιες Επιθ/σείς Εργασίας και επικουρικά από τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια εφόσον από αυτά αποδεικνύεται τόσο το είδος της επιχείρησης στην οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους όσο και ο χρόνος εργασίας τους σ΄ αυτές. Προκειμένου για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από την άσκηση ιδίου επαγγέλματος η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
4. Μετάταξη βοηθών
Όσοι από τους βοηθούς αποκτήσουν κατά το χρόνο της εργασίας τους ως βοηθών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη μετατάσσονται στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των οδοντοτεχνιτών.
Εάν δεν λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη μετά την εξάντληση του σχετικού πίνακα των τριών μισθολογικών κλιμακίων, δηλαδή από την συμπλήρωση του 6ου έτους εργασίας, λαμβάνουν τους βασικούς μισθούς του συνημμένου στη παρούσα πίνακα βασικών μισθών των βοηθών οδοντοτεχνιτών.
5. Εξασφάλιση κατωτάτων ορίων αποδοχών
Στους υπαγόμενους στην ΣΣΕ αυτή μισθωτούς πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ.
6. Επιδόματα
Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί των τεχνιτών και των βοηθών τους προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:
α) Γάμου σε ποσοστό 10% . Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους -χήρες, διαζευγμένους-νες και τις άγαμες μητέρες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89
β) Πτυχίου σε ποσοστό 10%. Του επιδόματος αυτού δικαιούχοι είναι οι τεχνίτες κάτοχοι πτυχίου ανωτέρας σχολής τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά την αναγνώριση του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ως ισοτίμου και αντιστοίχου.
7. Λοιποί όροι εργασίας:
α) Χρόνος εργασίας
Ο χρόνος της εβδομαδιαίας εργασίας των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες σε 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
β) Χορήγηση στολών εργασίας
Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς χορηγούνται δύο (2) λευκές στολές εργασίας, μία θερινή και μία χειμερινή κάθε χρόνο, τις οποίες υποχρεούνται οι μισθωτοί να φορούν κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Επί πλέον σε όσους μισθωτούς ασχολούνται με το τρόχισμα των ακρυλικών ρυτινών, μετάλλων, πορσελάνης ή άλλου είδους υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοντοτεχνική, χορηγούνται μάσκες και κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.
Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη με έξοδα του οποίου συντηρούνται οι δε μάσκες και τα γυαλιά αντικαθίστανται όταν η χρήση τους καταστεί αναποτελεσματική.
γ) Συνδικαλιστικές άδειες
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, δικαιούνται κάθε μήνα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η ενασχόλησης τους με τα συνδικαλιστικά καθήκοντα τους πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως, δ) Απαγορεύσεις και περιορισμοί
Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή εργασίας σε θέσεις οδοντοτεχνιτών και βοηθών που έχουν μεν τα προσόντα οδοντοτεχνίτη πλην όμως απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα σε άλλο εργοδότη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 21 του Ν. 1876/90.
ε) Θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ
Όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ , όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν άμεση και πλήρη εφαρμογή και επί των υπαγομένων στην ΣΣΕ αυτή μισθωτών.
στ) Απαγόρευση απολύσεων
Οι γυναίκες μισθωτοί που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή δεν απολύονται από τον εργοδότη τους, εκτός για σπουδαίο λόγο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό.
8. Ισχύς των προηγουμένων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στη ΣΣΕ αυτή όροι της από 6-6-2006 ΣΣΕ.
9. Τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ή καταβαλλόμενοι μισθοί ανώτεροι από αυτούς που ορίζονται στη ΣΣΕ αυτή εξακολουθούν να ισχύουν και να καταβάλλονται.
10. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2009.