(Δ.Α. 56/2010 – Π.Κ. 29/7-1-2011)
ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ Δ.Χ. Δ.Α.: 56/2010 (Π.Κ.: 29/7.1.2011)
1. Με την αίτησή της 060/1.12.2010 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών πρωτοβάθμιων οργανώσεών της, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίμων δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση Σ.Σ.Ε.
2. Στις 8.12.2010 αναδείχθηκα διαιτητής [Θεόδωρος Κουτρούκης] με κλήρωση και με τον ίδιο τρόπο αναδείχθηκε ως αναπληρωματικός διαιτητής ο Δ. Τσακίρης.
[…]
Αποφάσισα ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη Δ.Α. αυτή, όπως ίσχυαν στις 30.6.2010, διατηρούνται αμετάβλητοι για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 3
Εφαρμογή των όρων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
1. Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στον βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τους ήδη ισχύοντες.
2. Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα άδειας: Για τους εργαζόμενους που καλύπτονται από το πεδίο ισχύος της απόφασης αυτής, ισχύουν και οι ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 14/16.7.2010), σχετικά με τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος2 αυτής, καθώς και το επίδομα άδειας.
Άρθρο 4
Γενικοί όροι
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ατομικών συμβάσεων εργασίας, περιλαμβανομένων και των αποδοχών, εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι ρυθμίσεις της Δ.Α.44/2007, καθώς και των προηγούμενων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με τους όρους της παρούσας Δ.Α., εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2010.