(Δ.Α. 11/2007)
ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΩΝ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας   (Δ.Α.: 44/2007)
Σήμερα στις 26.11.2007, ο κατά τον Ν.1876/1990 μεσολαβητής – διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής (15.11.2007) στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών του ΟΜΕΔ, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας, ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντά μου (19.11.2007) και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση.
Αποφασίζω ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή, καθορίζονται από 12.9.2007 και από 1.1.2008 (στήλες I και II, αντίστοιχα) όπως κατωτέρω: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας
Από 1.1.2008 αυξάνεται το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στους οδηγούς που απασχολούνται στη μεταφορά καυσίμων από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, από 20% σε 21,5%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του αντίστοιχου βασικού μισθού του άρθρου 2 της παρούσας.
Αρθρο 4
Γενικοί όροι
1. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ατομικών συμβάσεων εργασίας, περιλαμβανομένων και των αποδοχών, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Ρυθμίσεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με τους όρους αυτής της Δ.Α., εξακολουθούν να ισχύουν, με εξαίρεση το άρθρο 4 της από 5.10.1966 Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου 2007, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.