(Π.Κ.2019/2005)
ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας (διετής για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 13 Απριλίου 2004, οι υπογράφοντες:
1. Εμμανουήλ Παπακαλιάτης και Κων/νος Σπαθιάς, Πρόεδρος και Μέλος του. Δ.Σ. αντίστοιχα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
2. Γεώργιος Κουτσογιαννάκης και Εμμανουήλ Μπέρκης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
3. Ιωάννης Γουλιελμάκης και Εμμανουήλ Κουκουριτάκης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – Ο ΕΡΜΗΣ – , όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της. Σ.Σ.Ε αυτής, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις: τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.
Άρθρο 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
(Βασικός Μισθός – Επιδόματα Οικογενειακά και Προϋπηρεσίας)
1. Ο βασικός μισθός των υπαγομένων, στην παρούσα, μισθωτών, όπως είχε διαμορφωθεί την 31-12-2003 με βάση την από 23 Μαΐου 2003. Σ.Σ.Ε. αυξάνεται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4,8% και διαμορφώνεται στα 554,25 ευρώ. Από 1-1-2005 στον παραπάνω βασικό μισθό χορηγείται αύξηση κατά ποσοστό 4,2% και διαμορφώνεται στα 577,53 ευρώ.
2. Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο βασικός μισθός των 554,25 ευρώ για το έτος 2004 και των 577,53 ευρώ για το έτος 2005 και τα παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού :
α) Επίδομα προϋπηρεσίας: 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο.
β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
– 1ο κλιμάκιο: 2%
– 2ο κλιμάκιο: 9%
– 3ο κλιμάκιο : 9%
– 4ο κλιμάκιο : 15%
– 5ο κλιμάκιο και άνω: 13% μέχρι της 31-3-2004, 22% από 1-4-2004
και 27% από 1-7-2004.
γ) Επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.
Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία, αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια: έγγραφα.
δ) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους; εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χήρους και διαζευγμένους με τις: προϋποθέσεις του Ν. 1849/89.
ε) Επίδομα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφ΄ όσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου, σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την προσθετή προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.
Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 60 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση μετά την 12η ώρα ημερήσια συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση, για κάθε ώρα της οποίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 250% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου του (ωρομίσθιο συν προσαύξηση 150%) ε2) Μετά την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του ο εργαζόμενος λαμβάνει τα δύο ρεπό του συνεχόμενα. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.
Άρθρο 2
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Κάθε μισθωτός συγχρόνως με την πρόσληψη του γνωστοποιεί στον εργοδότη του, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, την οικογενειακή του; κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού και εντός δύο μηνών από την πρόσληψη του υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού.
Σε. περίπτωση μη τηρήσεως αυτής, της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων – επιδομάτων.
Άρθρο 3
ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα :
α.) Εποχιακό Επίδομα σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, ανερχόμενο το έτος. 2004 σε 41,57 ευρώ και κατά το έτος 2005 σε 43,31ευρώ και χορηγείται από 1-4 έως 31-10 κάθε έτους.
β.) Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (Τ/ F )
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου ως εξής:
Αριθμός θέσεων λεωφορείου
Έτος 2004
έως 30 θέσεις: 7,50
από 31 θέσεις και άνω 11,40
διώροφο 17,00
Έτος 2005
έως 30 θέσεις: 8,00
από 31 θέσεις και άνω 12,00
διώροφο 19,00
Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.
Άρθρο 4
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ – Δ1ΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
α) Αποζημίωση γεύματος ποσού 8,50 ευρώ για το έτος 2004 και 9,00 ευρώ για το έτος 2005, εφ΄ όσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του.
β) Αποζημίωση δείπνου ποσού 8,50 ευρώ για το έτος 2004 και 9,00 ευρώ; για το έτος 2005 εφόσον η απασχόληση του μισθωτού είναι συνεχής από ώρα 15.00΄ έως 22.00΄ και η εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του είναι αδύνατη λόγω των συνθηκών εργασίας.
Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων α΄ και β΄ να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή :στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφ΄ όσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή Κρητική βραδιά.
γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο με το 1/2 του ημερομισθίου; εφ΄ όσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η τόπο διάφορο της
δ) Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση 17,61 ευρώ.
Άρθρο 5
ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με; επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε.
Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφ ΄όσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντληση του και την παράδοση του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτηση του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντληση τους και την παράδοση τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
Άρθρο 6
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α) Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζημιώσεως αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπ΄ όψη, σύμφωνα με το νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.·
β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυκτερινά, Κυριακές, υπερωρίες κ.λ.π, με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.
γ) Εφ΄ όσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και ευρεθεί παραβαίνων τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία πιστοποιητικό ΚΤΕΟ υπέρβαση ωραρίου κλπ, το σε βάρος του πρόστιμο καθώς και η εξαγορά της τυχόν επιβληθησόμενης ποινής φυλάκισης βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.
Άρθρο 7
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ :
Οι εργοδότες υποχρεούνται, από 1.9.1999, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας,
Άρθρο 8
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :
1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε 5 (πέντε) ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται απ΄ αυτό.
2. Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνηση του ή δεν του απαντήσει έγγραφα μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2112/20.
Η επαναπρόσληψη των οδηγών την νέα τουριστική περίοδο συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι την 1 η Μαΐου κάθε έτους μέχρι την 4. Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.
5. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και χωρούν από την εργασία είτε οικειοθελώς είτε μή επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας υπό του εργοδότου, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν. 435/1976.
Άρθρο 9
Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστόφορου, πολιούχου του σωματείου.
Άρθρο 10
Συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη, από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων.
Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Εφ΄ όσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική Βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.
Άρθρο 11
Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για τα έτη 2004 και 2005 ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (50),ευρώ ετήσια, και να την αποδίδουν στο σωματείο την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.
Άρθρο 12
Για τους υπαγόμενους στην Σ.Σ.Ε. αυτή οδηγούς, έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί με τις προηγούμενες αντίστοιχες Σ.Σ.Ε και Δ.Α. του επαγγέλματος.
Αποδοχές και όροι εργασίας ανώτερες από αυτές που ρυθμίζονται με τη σύμβαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν.
Όροι συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας: και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ή έθιμα και δεν τροποποιούνται με την σύμβαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 13
Η παρούσα Σ.Σ.Ε, με τις παραπάνω χρονικές διακρίσεις, ισχύει από 1-1-2004 έως 31-12-2005.