(Π.Κ.Υ.Ε.  25 / 7-10-2010) 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ)ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ – ΑΓΟΡΑΙΩΝ Δ.Α. 43/2010 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημόσιας Χρήσεων (ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΑ) Π.Κ. 25/7-10-2010 Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 29, 2010, 12:00 ΠΜ
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 1785

Προς:

1.     Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), Μενάνδρου 51, (2ος όροφος) 104 37 Αθήνα
2.     Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα
3.      Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.),  Πειραιώς 4,      104 31 Αθήνα

Κοινοποίηση:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), Δεληγιώργη 26 (2ος όροφος), 104 37 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2010

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημόσιας Χρήσεως (ΤΑΞΙ KAI ΑΓΟΡΑΙΑ)
Διαιτητής: Αναστάσιος Πετρόπουλος

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 043 Δ/17-8-2010 αίτησή της προς το Ο.ΜΕ.Δ., η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημόσιας Χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)».
Την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από πρώτη κλήρωση, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα, με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1686/13-9-2010 έγγραφη πρόσκλησή μου, σε κοινή συνάντηση την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 14.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή, τα μέρη παραστάθηκαν νόμιμα με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ΄αρ. πρωτ. 4/4-.1-2010 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον ΟΜΕΔ, καθώς και στο περιεχόμενο της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/6-8-2010 Πρόταση Μεσολάβησης, που η εργοδοτική πλευρά απέρριψε.
Κατά την ως άνω συνάντηση, την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010,  ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 381/2010, ενώ ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς ζήτησε να εκδοθεί Διαιτητική Απόφαση με τους όρους της Πρότασης Μεσολάβησης για διάρκεια ενός έτους.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΔΙΔΩ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1

Έκταση ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας εργαζόμενοι οδηγοί των δημοσίας χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή όλης της χώρας (Ταξί και αγοραία).

Άρθρο 2

Βασικός μισθός
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων διατηρείται στο ποσό που είχε διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση το άρθρο 2 της από 10-2-2009 Σ.Σ.Ε (ΠΚ 7/25-2-2009).

Άρθρο 3
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα είναι αυτοί που  περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της από 15-7-2010 ΕΓΣΣΕ ετών 2010, 2011, 2012.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 4

Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 5

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις.