(Π.Κ.Υ.Ε.  7 / 25-2-2009) 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ)ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ – ΑΓΟΡΑΙΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων Δ.Χ. (ταξί και αγοραία), έτους 2009 (Π.Κ.: 7/25.2.2009)
Στην Αθήνα σήμερα στις 10.2.2009, οι παρακάτω αναφερόμενοι, αφενός α) Ανδρέας Μανωλόπουλος και β) Γεώργιος Πολιτάκος, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και Κων/νος Δήμου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, αντίστοιχα και αφετέρου α) Κων/νος Ξύδης και Βασίλης Δημητρόπουλος, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους και με την παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Γιάννη Τουτζιαράκη, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω, όσον αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών ταξί και αγοραίων αυτοκινήτων όλης της χώρας.
Τη Σ.Σ.Ε. αυτή συνυπογράφει και ο Εμμανουήλ Κοκολάκης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.1876/1990.
Αρθρο 1
Έκταση ισχύος
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας εργαζόμενοι οδηγοί των Δ.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή όλης της χώρας (ταξί και αγοραία).
Αρθρο 2
Βασικός μισθός
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των οδηγών του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται από την 1.1.2009 στα 781,00 ευρώ.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Στους οδηγούς του άρθρου 1 της παρούσας χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται επί του βασικού τους μισθού:
α) Τριετιών, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής εργασίας οδηγού αυτοκινήτων σε οποιονδήποτε εργοδότη, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε ιδιόκτητο αυτοκίνητο, και μέχρι δέκα (10) τριετίες.
Η προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες αποδεικνύεται με βεβαίωση του ή των προηγούμενων εργοδοτών ή με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού Φορέα. Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει προϋπηρεσία οδηγού σε ιδιόκτητο ή συνεταιρικό αυτοκίνητο, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ταμείου Σύνταξης Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ).
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από την πρόσληψη του οδηγού, εφόσον υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη. Εάν καθυστερήσει, με ευθύνη του εργαζόμενου, η υποβολή των πιστοποιητικών αυτών, η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή του επιδόματος αυτού αρχίζει από την 1η του επόμενου της κατάθεσής τους στον εργοδότη μήνα.
β) Γάμου, σε ποσοστό 10%.
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους έγγαμους οδηγούς, καθώς και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και τους άγαμους γονείς, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
γ) Τέκνων, σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε σχολή, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι μετά από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Εάν τα τέκνα είναι ανίκανα για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής ασθένειας, το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής.
Τόσο για τα τέκνα που σπουδάζουν όσο και για τα ανίκανα για εργασία παιδιά, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μετά από την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών σπουδών ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ.
δ) Ειδικών συνθηκών εργασίας, σε ποσοστό 10%.
Αρθρο 4
Ώρες και ημέρες εργασίας
1. Οι ώρες της ημερήσιας εργασίας των οδηγών ορίζονται σε 6,30’ και οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας σε έξι (6). Με την ατομική σύμβαση εργασίας, που θα καταρτίζεται υποχρεωτικά γραπτά και αντίγραφό της θα χορηγείται στον εργαζόμενο, τα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) μπορούν να συμφωνούν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας 7,45’ ωρών ημερησίως, χωρίς μείωση αποδοχών.
2. Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης εργασίας από τον οδηγό με εντολή του εργοδότη του πέραν των 6,30’ ωρών την ημέρα στην εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία ή των 7,45’ ωρών στην πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, θα καταβάλλονται τα αντίστοιχα ωρομίσθια του οδηγού προσαυξημένα κατά 50% και πάντως όχι για εργασία πέραν των δύο (2) ωρών την ημέρα και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών πρόσθετης εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.
3. Οι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται εβδομαδιαίας ανάπαυσης μία (1) ημέρα την εβδομάδα και σε κάθε μήνα πρέπει οι δύο (2) εξ αυτών να συμπίπτουν με Κυριακή. Σε περίπτωση δε πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι δύο (2) αυτές ημέρες ανάπαυσης θα είναι συνεχόμενες με Δευτέρα ή Σάββατο.
Αρθρο 5
Στολές εργασίας
Στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων χορηγούνται κάθε χρόνο δύο κατάλληλες στολές εργασίας (κοστούμια), μία θερινή και μία χειμερινή, καθώς και ένα ζευγάρι κατάλληλα για την οδήγηση υποδήματα.
Οι στολές εργασίας και τα υποδήματα χορηγούνται στις αρχές κάθε περιόδου (θερινή και χειμερινή) και, σε περίπτωση καθυστέρησης προμήθειάς τους, ο οδηγός δικαιούται να τα προμηθευτεί με δικά του χρήματα και να υποβάλει τις αποδείξεις αγοράς, τις οποίες υποχρεούται ο εργοδότης να εξοφλήσει.
Αρθρο 6
Δώρα εορτών
Κατά τις περιόδους των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων καταβάλλονται τα επιδόματα που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση για τους λοιπούς μισθωτούς. Το δικαίωμα για την αύξηση της τιμής του μετρητή για την πτώση της σημαίας κατά τη διάρκεια των εορτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη – εργοδότη.
Αρθρο 7
Άδεια ανάπαυσης
Οι οδηγοί των παραπάνω αυτοκινήτων δικαιούνται κάθε χρόνο κανονική άδεια ανάπαυσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της κείμενης περί αυτής νομοθεσίας.
Αρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
α) Οδηγοί που εργάζονται μετά από την 22:00 ώρα και μέχρι την 06:00 ώρα της επόμενης ημέρας, δικαιούνται τα ωρομίσθιά τους προσαυξημένα κατά 25%.
β) Οδηγοί που εργάζονται κατά τις Κυριακές και κατά τις επίσημες αργίες του έτους, καθώς και κατά τις: i) Καθαρά Δευτέρα, ii) 1η του έτους, iii) εορτή των Θεοφανίων και κατά την ημέρα της καθιερωμένης επίσημης τοπικής εορτής κάθε πόλης, δικαιούνται τα αντίστοιχα ωρομίσθια της Κυριακής ή των παραπάνω εορτών (επίσημων, συμφωνημένων και τοπικών) με προσαύξηση 75%.
Αρθρο 9
Διατηρούμενες διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή και για τους μισθωτούς που αφορά η Σ.Σ.Ε. αυτή όλες οι θεσμικές διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του κλάδου (Σ.Σ.Ε., Δ.Α., αποφάσεις ΔΔΔΔ), εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα.
3. Τυχόν καταβαλλόμενες σήμερα αποδοχές ανώτερες από αυτές που ορίζονται παραπάνω ή τυχόν ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, δεν μειώνονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.