(ΠΚΥΕ 5 / 15-2-2006) 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ)ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΑ) Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ & ΑΓΟΡΑΙΑ). (Π.Κ. 5/15-2-2006)
Στην Αθήνα σήμερα την 7-2-2006, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός α) Ανδρέας Μανωλόπουλος και β) Κων/νος Δήμου, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων, αντίστοιχα και αφετέρου α) Κων/νος Ξύδης και Βασίλης Δημητρόπουλος, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους και με την παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.Μ.Ε.Δ. Μιλτιάδη Σταμπουλή, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω όσον αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών ΤΑΞΙ και Αγοραίων αυτοκινήτων όλης της χώρας.
Την ΣΣΕ αυτή συνυπογράφει και ο Λευτέρης Τυράκης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/ 90.
Άρθρο 1
Έκταση ισχύος
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας εργαζόμενοι οδηγοί των δημοσίας χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή όλης της χώρας (Ταξί και αγοραία).
Άρθρο 2
Βασικός Μισθός
Ο βασικός μηνιαίος μισθός των οδηγών του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 στα 655 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους οδηγούς του άρθρου 1 της παρούσας χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται επί του βασικού τους μισθού.
α) Τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής εργασίας οδηγού αυτοκινήτων σε οποιοδήποτε εργοδότη, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε ιδιόκτητο αυτοκίνητο και μέχρι δέκα (10) τριετίες.
Η προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες αποδεικνύεται με βεβαίωση του ή των προηγουμένων εργοδοτών ή με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει προϋπηρεσία οδηγού σε ιδιόκτητο ή συνεταιρικό αυτοκίνητο η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση του Τ.Σ.Α.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από την πρόσληψη του οδηγού εφόσον υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας μέσα σε ένα μήνα από την πρόσληψη. Εάν καθυστερήσει με ευθύνη του εργαζομένου η υποβολή των πιστοποιητικών αυτών, η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή του επιδόματος αυτού αρχίζει από την 1η του επομένου της καταθέσεώς τους στον εργοδότη μηνός.
β) Γάμου, σε ποσοστό 10%.
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους εγγάμους οδηγούς καθώς και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και τους αγάμους γονείς σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 20 του Ν. 1849/89.
γ) Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε σχολή, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Εάν τα τέκνα είναι ανίκανα για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής ασθένειας, το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφόρου ζωής.
Τόσο για τα τέκνα που σπουδάζουν όσο και για τα ανίκανα για εργασία παιδιά, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μετά την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών σπουδών ή της οικείας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ.
δ) Ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 10%.
Άρθρο 4
Ώρες και ημέρες εργασίας
1. Οι ώρες της ημερησίας εργασίας των οδηγών ορίζονται σε 6,30 και οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας σε έξι (6). Με την ατομική σύμβαση εργασίας που θα καταρτίζεται υποχρεωτικά γραπτά και αντίγραφό της θα χορηγείται στον εργαζόμενο, τα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) μπορούν να συμφωνούν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας 7,45΄ ωρών ημερησίως χωρίς μείωση αποδοχών.
2. Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης εργασίας από τον οδηγό με εντολή του εργοδότη του πέρα των 6,30΄ ωρών την ημέρα στην 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία ή των 7,45΄ ωρών στην 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία, θα καταβάλλονται τα αντίστοιχα ωρομίσθια του οδηγού προσαυξημένα κατά 50% και πάντως όχι για εργασία πέρα των 2,00΄ ωρών την ημέρα και μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών πρόσθετης εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.
3. Οι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσης δικαιούνται εβδομαδιαίας αναπαύσεως μία ημέρα την εβδομάδα και σε κάθε μήνα πρέπει οι δύο (2) εξ αυτών να συμπίπτουν με Κυριακή. Σε περίπτωση δε 5θήμερης εβδομαδιαίας εργασίας οι δύο αυτές ημέρες αναπαύσεως θα είναι συνεχόμενες με Δευτέρα ή Σάββατο.
Άρθρο 5
Στολές εργασίας
Στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων χορηγούνται κάθε χρόνο δύο κατάλληλες στολές εργασίας, (Κοστούμια) μία θερινή και μία χειμερινή καθώς και ένα ζευγάρι κατάλληλα για την οδήγηση υποδήματα.
Οι στολές εργασίας και τα υποδήματα χορηγούνται στις αρχές κάθε περιόδου (θερινή και χειμερινή) και σε περίπτωση καθυστερήσεως προμηθείας τους ο οδηγός δικαιούται να τα προμηθευτεί με δικά του χρήματα και να υποβάλλει τις αποδείξεις αγοράς τις οποίες υποχρεούται ο εργοδότης να εξοφλήσει.
Άρθρο 6
Δώρα εορτών
Κατά τις περιόδους των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων καταβάλλονται τα επιδόματα που ορίζονται στην αριθμ. 19040/81 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους λοιπούς μισθωτούς. Το δικαίωμα για την αύξηση της τιμής του μετρητή για την πτώση της σημαίας κατά την διάρκεια των εορτών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αντίστοιχη Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών περιέρχονται στον ιδιοκτήτη – εργοδότη.
Άρθρο 7
Άδεια αναπαύσεως
Οι οδηγοί των παραπάνω αυτοκινήτων δικαιούνται κάθε χρόνο κανονική άδεια αναπαύσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της κειμένης περί αυτής νομοθεσίας.
Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις
α) Οδηγοί που εργάζονται μετά την 22,00΄ ώρα και μέχρι την 06,00΄ ώρα της επομένης ημέρας δικαιούνται τα ωρομίσθιά τους προσαυξημένα κατά 25%. β) Οδηγοί που εργάζονται κατά τις Κυριακές και κατά τις επίσημες αργίες του έτους καθώς και κατά τις ι) καθαρά Δευτέρα, ιι) 1η του έτους, ιιι) εορτή των Θεοφανείων και κατά την ημέρα της καθιερωμένης επίσημης τοπικής εορτής κάθε πόλης, δικαιούνται τα αντίστοιχα ωρομίσθια της Κυριακής ή των παραπάνω εορτών (επισήμων, συμφωνημένων και τοπικών) με προσαύξηση 75%.
Άρθρο 9
Διατηρούμενες Διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή και για τους μισθωτούς που αφορά η ΣΣΕ αυτή όλες οι θεσμικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές σήμερα ανώτερες από αυτές που ορίζονται παραπάνω ή τυχόν ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους δεν μειώνονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006.