(Π.Κ.Υ.Ε. 7/ 16-6-2006 Δ.Α. 14/2006) 
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Α. 14/2006, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε ποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας. (Π.Κ. 7/16-6-2006)
1. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 015Δ/16-5-06 αίτησή της, η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ – πρώην ΟΥΠΑΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την υπ΄ αριθ. πρωτ. 933/3-5-2006 Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από τις ενεχόμενες στην παρούσα συλλογική διαφορά εργοδοτικές οργανώσεις, ώστε να υπάρξει και για το έτος 2006 εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική ρύθμιση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών – πωλητών όλης της χώρας.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, στις 24-5-2006 ο Άγγελος Ζησιμόπουλος επιλέχθηκα με κοινή επιλογή από τα παριστάμενα στη διαδικασία ανάδειξης και εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέρη Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.
3. Στις 29-5-2006 ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Προκειμένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή μου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόμενα μέρη σε κοινή συνάντηση Διαιτησίας, στις 2-6-2006, στην οποία προσήλθαν οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΣΜΕ), καθώς και εκπρόσωποι των παρεμβαινουσών υπέρ αυτής οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, από δε την εργοδοτική πλευρά, παρέστη με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ). Εκπρόσωποι των λοιπών εμπλεκόμενων οργανώσεων της εργοδοτικής πλευράς δεν προσήλθαν, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νομίμως και εγγράφως,
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:
 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90,
 ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα υπομνήματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν – και περιέχονται στους οικείους φακέλους – κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας και
 ΕΛΑΒΑ ΥΠ΄ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα:
α. Την υπ΄ αριθ. 1/3-1-2006 αίτηση της Ο.Σ.Μ.Ε. προς τον Ο.ΜΕ.Δ., για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, στην οποία αίτηση διατυπώνονται και τα αιτήματα αυτής για το περιεχόμενο της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας έτους 2006.
β. Την υπ΄ αριθ. 9/2005 Δ.Α., καθώς και τις λοιπές προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, που ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. πάσης φύσεως αυτοκινήτων όλης της χώρας. Επίσης, τους αντιστοιχούντες στις ρυθμίσεις αυτές πίνακες αποδοχών των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών.
γ. Την από 16-12-2005 καταγγελία της 9/2005 Δ.Α. από την εργατική πλευρά και τα συνημμένα σε αυτήν αιτήματα και διεκδικήσεις αυτής, με τη μορφή σχεδίου ΣΣΕ.
δ. Την με αριθ. πρωτ. 933/3-5-2006 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβητού κ. Βασιλικής ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ «Για την υπογραφή ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. πάσης φύσεως αυτοκινήτων όλης της Χώρας» και το σκεπτικό της.
ε. Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 2-6-2006 και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό Διαιτησίας. Ειδικότερα:
i) Σε ότι αφορά στην εργοδοτική πλευρά, ο κ. ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ, εκπρόσωπος της ΠΣΧΕΜ, δήλωσε ότι:
 Πέραν των όσων εξετέθηκαν κατά το στάδιο της μεσολάβησης και από τους εκπροσώπους του ΣΕΒ και της ΓΣΕΑΕ, ο Διαιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του τις αυξήσεις της τελευταίας ΕΓΣΣΕ, την εξέλιξη του πληθωρισμού και τον ανταγωνισμό (θεμιτό και αθέμιτο) στον κλάδο των μεταφορών.
 Εξέφρασε την αντίθεσή του στην ενσωμάτωση στο βασικό μισθό ποσού 15 ευρώ του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και στη χορήγηση νέων επιδομάτων.
 Σχετικά με το ήδη χορηγούμενο επίδομα εργοταξίου, ο εκπρόσωπος του ΠΣΧΕΜ συμφώνησε στην αναδιατύπωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρότασης Μεσολάβησης.
i) Σε ότι αφορά στην εργατική πλευρά, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΣΜΕ) κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ δήλωσαν ότι:
 Πέραν της γενικής αποδοχής της Πρότασης Μεσολάβησης, επιμένουν στην ενσωμάτωση στο βασικό μισθό ποσού 15 ευρώ του επιδόματος εξομάλυνσης.
 Στην περίπτωση μη ενσωμάτωσης του ποσού των 15 ευρώ του επιδόματος εξομάλυνσης ζητούν αυξήσεις στους βασικούς μισθούς: 4% από 1-1-2006 και 4% από 1-7-2006 και αύξηση των επιδομάτων κατά 15 ευρώ έκαστο.
 Τη χορήγηση του επιδόματος εργοταξίου σύμφωνα με την αναδιατύπωση της Πρότασης Μεσολάβησης (άρθρο 4 αυτής).
Τις θέσεις της ΟΣΜΕ υποστήριξαν, παρεμβαίνοντας υπέρ των απόψεών της και οι εκπρόσωποι της ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ.
στ. Το βάσιμο του αιτήματος χορήγησης επιδόματος για την πρόσθετη εργασία των οδηγών φορτηγών που χειρίζονται γερανούς φόρτωσης – εκφόρτωσης προϊόντων.
ζ. Την ανάγκη διευκρίνισης της έννοιας του εργοταξίου, στο πλαίσιο του χορηγούμενου επιδόματος εργοταξίου.
η. Την ένταξη στο χορηγούμενο επίδομα επικίνδυνης εργασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και της μεταφοράς ζώντων ζώων, λόγω της επικινδυνότητας του σχετικού φορτίου (απότομες μετατοπίσεις του κέντρου βάρους).
θ. Το βάσιμο του αιτήματος προσαύξησης του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας για τους κατόχους διπλώματος ADR, λόγω του πρόσθετου τυπικού προσόντος, αλλά και της επιβάρυνσης των οδηγών (σε χρήμα και χρόνο) για την απόκτηση και την ανανέωσή του.
ι. Την προσθήκη των αδρανών υλικών στις περιπτώσεις που καταβάλλεται το επίδομα ειδικής εργασίας και τη σχετική αναδιατύπωση της σχετικής ρύθμισης.
ια. Σχετικά με την αιτούμενη από την εργατική πλευρά ποσοστοποίηση των χορηγούμενων επιδομάτων, αλλά και την ενσωμάτωση του επιδόματος εξομάλυνσης στους βασικούς μισθούς, κρίνω ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί πιο τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα σε προσεχή διαπραγμάτευση των μερών, αφού προηγουμένως μελετήσουν από κοινού την προσφορότερη γι’ αυτά σχετική ρύθμιση. Άλλωστε, το γεγονός ότι με προηγούμενες ρυθμίσεις πλείστα ποσοστιαία επιδόματα μετατράπηκαν σε επιδόματα σταθερά σε ευρώ, ενώ σήμερα αιτείται εκ νέου η επαναποσοστοποίησή τους, καταδεικνύει την ανάγκη προηγούμενης ενδελεχούς μελέτης του θέματος.
ιβ. Με βάση το σκεπτικό της προηγούμενης παραγράφου (ια), κρίνω, επίσης, ότι δεν ενδείκνυται ούτε η αναπροσαρμογή σε ευρώ των ήδη χορηγουμένων επιδομάτων, γιατί μια τέτοια εκ μέρους μου απόφαση θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο τα μέρη στην εξεύρεση συνολικής ρύθμισης στο θέμα των επιδομάτων, αφού θα μεγάλωνε τη βάση της αιτούμενης ποσοστοποίησής τους.
ιγ. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2005, (3,5%) καθώς και την αντίστοιχη πρόβλεψη για το έτος 2006 (3,2% – 3,3%).
ιδ. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2006 – 2007, οι οποίες αφορούν, βεβαίως, στα ελάχιστα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε όλη τη χώρα.
ιε. Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των ίδιων ή συναφών επαγγελμάτων ή κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και την αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσουν ομαλά οι εργασιακές σχέσεις στο πεδίο ισχύος της παρούσας ρύθμισης, με την εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστοσύνης, συνεννόησης και εργασιακής ειρήνης μεταξύ των ενεχόμενων στην παρούσα συλλογική διαφορά μερών.
ιστ. Με βάση τα ανωτέρω και ιδιαίτερα το σκεπτικό των παραγράφων (ια) και (ιβ), κρίνονται εύλογες οι χορηγούμενες με την παρούσα απόφαση αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των μισθωτών που αυτή καλύπτει.
ιζ. Ότι, κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/90, η Απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύσει από τις 4-1-2006, δηλαδή από την επομένη της υποβολής της Αίτησης για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης.
Για τους λόγους αυτούς,
επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφ΄ ενός
 της Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΟΥΠΑ και ΠΟΣΕΜ, που άσκησαν παρέμβαση υπέρ των απόψεων αυτής
και των εργοδοτικών οργανώσεων:
 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος
 Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)
 Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ
 Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορ/κών Μεταφορών
 Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεπομένων Αυτοκινήτων
 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ετοίμου σκυροδέματος
 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών εταιρειών και ΕΠΕ
 Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,
 Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
αφ΄ ετέρου,
και που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, οι οποίοι απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη της χώρας,
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών – πωλητών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικός μισθός
Ο βασικός μισθός των παραπάνω στο άρθρο 1 αναφερομένων μισθωτών, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2005 με βάση το άρθρο 2 της ΔΑ 9/ 2005, ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2006 στο ποσό των 786 ευρώ και από 1η Ιουλίου 2006 στο ποσό των 814 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα σε ευρώ του άρθρου 5 παρ. Β της 20/2004 ΔΑ
α) Ο όρος δ του άρθρου 3 της 9/2005 ΔΑ, που αφορά στο Επίδομα επικίνδυνης εργασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS), αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
I) Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου που μεταφέρουν πολεμοφόδια και πυρομαχικά ή φυσίγγια, ραδιενεργά υλικά ή εξαρτήματα, εκρηκτικούς μηχανισμούς οποιουδήποτε τύπου και συστήματος, διαλυτικά χρώματα και καυστική ποτάσα, καθώς και στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που εργάζονται σε τεχνικές εταιρείες γενικά και σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία, λατομεία, χωματουργικές – οδοποιητικές και ασφαλτικές εργασίες, γαλαρίες – στοές, καθώς και σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων, άμμου, χώματος και σκυροδέματος (Βαρέλες), χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας τους, επίδομα επικίνδυνης εργασίας 44,00 ευρώ.
II) Για τους κατόχους διπλώματος ADR, εφόσον αυτοί δικαιούνται σύμφωνα με το ανωτέρω επίδομα επικίνδυνης εργασίας, το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται από 1-7-2006 κατά 6 ευρώ μηνιαίως.
III) Επίδομα ισόποσο με το επίδομα επικίνδυνης εργασίας (44,00 ευρώ) χορηγείται, για κάθε μήνα εργασίας τους, και στους οδηγούς αυτοκινήτων που μεταφέρουν ανοιχτά ή κλειστά σιδηρά δοχεία μαζικής συσκευασίας και μεταφοράς υλικών (CONTAINERS).
Οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης και του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και του επιδόματος μεταφοράς containers, λαμβάνουν μόνον το ένα εξ αυτών. Εάν αυτοί είναι κάτοχοι διπλώματος ADR, λαμβάνουν το υψηλότερο εκ των δυο επιδομάτων.
β) Το επίδομα Ειδικής εργασίας του όρου Β13 της 20/2004 Δ.Α. αναδιατυπώνεται ως εξής: Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων που μεταφέρουν αδρανή υλικά, άχυρα, αμμοχάλικα, μπάζα και πάσης φύσεως απορρίμματα, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να τα σκεπάζουν με επικάλυμμα κινούμενο με το χέρι, αναρριχώμενοι στα πλαϊνά του οχήματος, χορηγείται για κάθε μήνα εργασίας τους ειδικό επίδομα 15,00 ευρώ.
Άρθρο 4
Επίδομα εργοταξίου
Το επίδομα εργοταξίου του άρθρου 4 της 9/2005 Δ.Α. αναδιατυπώνεται και ισχύει ως εξής:
4.1. Στους οδηγούς που εργάζονται στους χώρους εργοταξίων τεχνικών έργων ή εργοταξίων λατομικών – μεταλλευτικών εργασιών χορηγείται, για όσο χρόνο απασχολούνται μέσα στους χώρους αυτούς και ανεξάρτητα εάν ο εργοδότης τους είναι τεχνική ή λατομική ή μεταλλευτική εταιρεία ή εργολάβος, ειδικό μηνιαίο επίδομα εργοταξίου, σε ποσοστό 10% επί του βασικού τους μισθού. Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές υπέρτερες των νομίμων.
4.2. Για την εφαρμογή της παρούσας,
 για τις μεν μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες εφαρμόζεται ο ορισμός του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδαφ. γ της 11/5η/Φ/17402 Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του 1984 (Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΦΕΚ 931/Β΄/30-12-1984), σύμφωνα με τον οποίο «εργοτάξιο είναι το μέρος των μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών για εντοπισμό ή εκμετάλλευση κοιτασμάτων που αναπτύσσονται σε περιορισμένη τοπική έκταση και αποτελεί υποδιαίρεση έργου ή τομέα ή τμήματος ή είναι ένα μικρό έργο, εφόσον διαθέτει αυτοδυναμία και αυτοτέλεια, για τις εργασίες του οποίου ορίζεται ένας υπεύθυνος και δεν επιδέχεται υποδιαίρεση»,
 για δε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών έργων, εφαρμόζεται ο ορισμός του εργοταξίου με βάση το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996), σύμφωνα με τον οποίο προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο είναι κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή/και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, λ.χ. εκσκαφές, χωματουργικές εργασίες, κατασκευές, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων, διαμόρφωση ή εξοπλισμός, μετατροπές, ανακαινίσεις, επισκευές, διαλύσεις, κατεδαφίσεις, έκτακτη συντήρηση, τακτική συντήρηση, εργασίες βαφής και καθαρισμού κ.λπ.
Άρθρο 5
Αμοιβή πρόσθετης εργασίας οδηγών – χειριστών γερανών
Στους οδηγούς που εργάζονται σε αυτοκίνητα που φέρουν γερανούς, είτε διάφορα υδραυλικά συστήματα φόρτωσης – εκφόρτωσης και πρέσες, και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας, όπου απαιτείται, εφόσον χειρίζονται οι ίδιοι και με εντολή του εργοδότη τους τα ανωτέρω για την φόρτωση – εκφόρτωση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, χορηγείται από 1-7-2006 πρόσθετη αμοιβή, η οποία καθορίζεται στο ποσό των 15,00 ευρώ μηνιαίως.
Άρθρο 6
Θεσμικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν σήμερα μετά την υπογραφή της από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ των ετών 2006-7, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
Άρθρο 7
Διατήρηση διατάξεων
α. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι μη τροποποιούμενες με την παρούσα διατάξεις της ΔΑ 9/2005, καθώς και των ομοίων ρυθμίσεων όλων των προηγουμένων ετών.
β. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 8
Πίνακες Αποδοχών
Οι συνημμένοι πίνακες αποδοχών των μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα Δ.Α. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 9
Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει στις 4-1-2006, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.