(Δ.Α. 15 / 2008) 
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΩΝ – ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας – Δ.Α.: 15/2008
Σήμερα στις 10.6.2008, ο Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεων Μεσολαβητών – Διαιτητών, προκειμένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» (ΟΣΜΕ – πρώην ΟΥΠΑΕ) και των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας» (ΓΣΕΑΕ), «Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών», «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ), «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας», «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος», «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου» (ΕΣΕΕ), «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΠΕΔΜΕΔΕ), «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Ε.Π.Ε.», «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας», «Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών», «Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» και «Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων».
[…]
Αποφασίζει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη μεταφορά των μαθητών και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών – πωλητών όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικός μισθός
1. Ο βασικός μισθός των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση το άρθρο 2 της από 11.4.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 33/9.5.2007), αυξάνεται με την παρούσα από 1.1.2008 κατά 3% και, μετά από στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, διαμορφώνεται στο ύψος των 889,00 ευρώ, όπως δε θα διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνεται εκ νέου από 1.9.2008 κατά 4% και, μετά από στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, διαμορφώνεται στο ύψος των 925,00 ευρώ.
Αρθρο 3
Επιδόματα
1. Τα ποσοστιαία επιδόματα τα οποία δικαιούνται, με προηγούμενες ρυθμίσεις, οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργαζόμενοι υπολογίζονται επί των νέων βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσας, ενώ τα επιδόματα που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ, αυξάνονται ομοίως κατά τις ως άνω αντίστοιχες ημερομηνίες αύξησης των βασικών μισθών με τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά αυξήσεων.
2. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, χορηγείται από 1.9.2008 και στους οδηγούς κάθε κατηγορίας και τύπου αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά ραδιενεργών υλικών ή εξαρτημάτων και χημικών.
3. Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας, που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, χορηγείται από 1.9.2008 στους οδηγούς κάθε κατηγορίας και τύπου αυτοκινήτων, που μεταφέρουν ογκόλιθους μαρμάρου ή εν γένει πετρωμάτων.
4. Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εφόσον κινηθούν σε ακτίνα (ευθεία πορεία) πλέον των 275 χλμ. από τον τόπο εκκίνησης, χορηγείται ημερησίως ποσό μέχρι 40,00 ευρώ για τροφή, με αντίστοιχη απόδειξη, υπό τον όρο μη διανυκτέρευσης, οπότε στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Εάν οι μισθωτοί κινηθούν εκτός των ορίων της χώρας, καταβάλλεται για τροφή για κάθε ημέρα εργασίας ποσό 50,00 ευρώ.
5. Διευκρινίζεται ότι πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται ο όρος 3 της υπ’ αριθ. 62/1985 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, που ορίζει ότι ο βασικός μισθός των υπαγόμενων στην παρούσα, οι οποίοι από την 1.3.1982 συμπληρώνουν χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη είκοσι πέντε (25) ετών, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 32%.
Αρθρο 4
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και των Δ.Α., που δεν τροποποιούνται από την παρούσα, καθώς και οι θεσμικές ρυθμίσεων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας, δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.